Göm menyn

Publications for Svante Beckman


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Svante Beckman
  Svenska kyrkan klarar inte skötseln av alla kyrkor
  Dagens Nyheter, DN Debatt, 2013, (25 december), .

Svante Beckman
  En oregerlig norsk museipolitisk historia: Recension: Et urejerli mangfold? Lokale og regionale museer som saksfeld i norsk kulturpolitikk 1900 - cirka 1970, av Lise Emilie Fosmo Talleras
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2009, (2), 203-209.

Svante Beckman
  Den svenska arbetarrörelsen och kulturpolitiken
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2008, 1(1), 136-146.

Svante Beckman
  Kulturen och arbetarrörelsen
  Lychnos, 2008, , 289-295.

Svante Beckman and Magdalena Hillström
  Museiväsendets väsen
  Tvärsnitt, 2001, 23(4), 32-43.

Svante Beckman
  Fyra N. Varför gör vi vad vi gör?
  Tvärsnitt, 1997, (1997:4), .

Svante Beckman
  Alla goda ting är fyra
  Svenska dagbladet, 1995, 1995-05-14, .

Svante Beckman
  Megatrendernas megatrend
  Svenska dagbladet, 1994, 1994:04:24, .

Svante Beckman
  Vad alla är ute efter för egen del
  Forskning och framsteg, 1994, 29(2), 30-31.

Svante Beckman
  Vilka är vägarna till kunskap?
  Forskning och framsteg, 1992, 27(3), 52-53.

Svante Beckman
  Det dåliga samvetets grundformer
  Forskning och framsteg, 1990, 25(2), 20-21.

Svante Beckman
  Fyra universitetskulturer
  Vest: journal for science and technology studies, 1989, (1989:2), .

Svante Beckman
  Vilja, bruka, råka, mäste
  Forskning och framsteg, 1989, 24(3), 24-25.

Svante Beckman
  Vem är det som röker?
  Forskning och framsteg, 1988, 23(3), 20-21.

Svante Beckman
  Mellan leda och extas
  Tvärsnitt, 1982, (1982:2), 41-45.

Books

Svante Beckman and Lennart Palmqvist
  Museer och framtidstro
    Skrifter utgivna av Rådet för museivetenskaplig forskning, 3, Carlssons, 2003.


Svante Beckman, Göran B Nilsson and Bo Dahlbom
  Artifacts and Artificial Science
    Almqvist & Wiksell International,, 2002.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  Technical Change and the Scope of Human Agency
    Tema T, Rapport, , Linköpings universitet, 1994.


Svante Beckman
  Utvecklingen hjältar. Om den innovativa individen i utvecklingstänkandet
    Carlssons, 1990.


Svante Beckman
  Tidsandans krumbukter. Kartor över västerländsk värderingsterräng
    Sekretariatet för framstidsstudier, 1983.


Svante Beckman
  Kärlek på tjönstetid. Om amatörer och professionalla inom vården
    Arbetslivscentrum, 1980.


Svante Beckman
  Långt borta och nära. 1900-talets svenska politiska framtider i ekonomisk-historisk belysning
    Sekretariatet för framstidsstudier, 1980.


Anthologies

Svante Beckman and Sten Månsson
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik
  Swedish Cultural Policy Research Observatory, 2008.


  Fulltext PDF

Lennart Sturesson and Svante Beckman
  Spänningsfält: teknik, politik, framtid
  Carlssons, 2002.


Svante Beckman
  Conditions for Creative Artists in Europe: report from the EU presidency seminar in Visby, Sweden, 30 March - 1 April 2001
  Kulturdepartementet, 2001.


Svante Beckman
  Miljö, media, makt
  Carlssons, 1990.


Svante Beckman
  Teknik, arbete, makt
  Carlssons, 1990.


Chapters in Books

Svante Beckman
  Det personliga kapitalet
  Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs, Linköping University Electronic Press, 2012, 9-15.


Svante Beckman
  Kultur
  Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, 119-145.


Svante Beckman
  Kultur som tillväxtresurs och bildning
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: En studie av kulturarv och samhällsutveckling, Nordic Academic Press, 2010, 121-132.


Svante Beckman
  Det femte könet
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 18-25.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  Inledning
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik, Sörlins förlag, 2008, 7-11.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  "Sweden 2007" in Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.
  Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe., EricArts, 2007, .


Svante Beckman
  Preface
  Occupational Health and Public Health. Lessons from the Past, Challenges for the Future, Arbetslivsinstitutet, 2006, 98-114.


Svante Beckman
  Det industriella kulturarvet som problem
  Otydligt, otympligt, otaligt. Det industriella kulturarvets utmaningar., Carlssons, 2005, 6-193.


Svante Beckman
  Utvecklingstendenser i nutida kulturarv
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Linköpings universitet, 2005, 328-340.


Svante Beckman
  Hur stor är kulturproduktionen?
  Kulturen i kunskapssamhället: om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar, Nya Doxa, 2003, 39-56.


Svante Beckman
  Kungligt kulturarv
  Svenska folkets kungaminnen: kungligt imageskapande och kungligt kulturarv : symposium på Livrustkammaren 2002, Livrustkammaren, 2003, 48-56.


Svante Beckman and Magdalena Hillström
  Museets självbilder
  Museer och framtidstro, Carlssons, 2003, 246-270.


Svante Beckman
  Kulturarvens framtider
  Agenda kulturarv, RAÄ, 2002, 48-58.


Svante Beckman
  The Nature of Artifacts
  Artifacts and artificial science, Almqvist & Wiksell International, 2002, 45-92.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  Supporting European Artists
  Conditions for Creative Artists in Europe.: report from the EU presidency seminar in Visby, Sweden, 30 March - 1 April 2001, Kulturdepartementet, 2001, 148-164.


Svante Beckman
  The Concept of Cultural Work
  Culture, Society and Market: the Swedish research seminar held at Sigtuna, January 24-25, 2000, Kulturrådet, 2001, 117-142.


Svante Beckman
  Inertia, lifestyle, environment
  Changing Environmental Behaviour, Elander Gotab, 1999, 225-236.


Svante Beckman
  Tröghet, livsstil, miljö
  Livsstil och miljö : värderingar, val, vanor : en antologi / utgiven av Byggforskningsrådet (BFR), Naturvårdsverket, 1999, 177-186.


Svante Beckman
  Vad vill staten med kulturarvet?
  Kulturarvet, museerna och forskningen, Riksbankens jubileumsfond, 1999, 25-81.


Svante Beckman
  Vad vill staten med kulturarvet?
  Kulturarvets natur, B. Östlings bokförlag, 1998, 13-49.


Svante Beckman
  Myten om det instrumentella förnuftet
  Framsteg, myt, rationalitet, Daidalos, 1997, 67-90.


Svante Beckman
  En världsbildande teknik
  Världens största maskin. Människan och det globala telekommunikationssystemet, Carlssons, 1995, 186-193.


Svante Beckman
  Informationsteknologin och världsbilderna
  Infrastruktur för informationssamhället, NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket), 1995, 185-214.


Svante Beckman and Jonas Anshelm
  Modernisering - det instrumentella förnuftets seger
  I tider av uppbrott. Värderingar och värderingsförhållanden i det moderna samhället., Brutus Ösltlings förlag, 1995, 96-123.


Svante Beckman
  On Systemtic Technology
  Changing large technical systems, Westview Press, 1994, 311-332.


Svante Beckman
  Kulturarvets väsen
  Modernisering och kulturarv, B. Östlings bokförl. Symposion, 1993, 61-124.


Svante Beckman
  Oreda i fornsvängen
  Modernisering och kulturarv, B. Östlings bokförl. Symposion, 1993, 25-40.


Svante Beckman
  Professionalization. Borderline authority and autonomy of work
  Professions in Theory and Pctice, Sage, 1990, .


Svante Beckman
  Professionerna och kampen om auktoritet
  Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. Professionaliseringens sociala grund., Studentlitteratur, 1989, 57-88.


Svante Beckman
  Om humorns väsen
  Vitsen med humor, Wiken, 1988, .


Svante Beckman
  Datorer i världshistorisk belysning
  Rabalder i människans provins: Fem forskare om dataålderna, Linköpings universitet, 1987, 33-70.


Svante Beckman
  Sorterad makt
  Maktbegreppet, Carlssons, 1987, 118-167.


Conference Proceedings

Svante Beckman
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002 - 2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012, Norrköping, Sweden
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 66, Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Svante Beckman
  Tema Q:s bakgrund och utveckling
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002 - 2012, 2012.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Carina Johansson
  Visby visuellt: föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv
  2009.


  Fulltext PDF

Anna Eskilsson
  På plats i historien: Studier av hembygsföreningar på 2000-talet
  2008.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002
  2007.


  Fulltext PDF

Magdalena Hillström
  Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919
  2006.


  Fulltext PDF

Johan Åkerman
  Lokala fack i globala företag: Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925-1985
  2003.


Reports

Monica Bödker-Pedersen and Svante Beckman
  Bibliografi för Tema Q 2002 - 2010
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Svante Beckman, Klara Tomson and Ann-Sofie Köping
  Vision: Kulturpolitik för Västra Götaland: Utvärderingsrapport
  2010.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  Konsten, kulturpolitiken, forskningen. Rapport från en seminarieserie 2004
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2005:3, 2005.


Svante Beckman
  Arbetslivets flexibilisering
  Folkhälsoinstitutet, 6, 1999.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21