Publications for Svante Beckman


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Svante Beckman
  Svenska kyrkan klarar inte skötseln av alla kyrkor
  Dagens Nyheter, DN Debatt, 2013, (25 december), .

Svante Beckman
  En oregerlig norsk museipolitisk historia: Recension: Et urejerli mangfold? Lokale og regionale museer som saksfeld i norsk kulturpolitikk 1900 - cirka 1970, av Lise Emilie Fosmo Talleras
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2009, (2), 203-209.

Svante Beckman
  Den svenska arbetarrörelsen och kulturpolitiken
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2008, 1(1), 136-146.

Svante Beckman
  Kulturen och arbetarrörelsen
  Lychnos, 2008, , 289-295.

Svante Beckman and Magdalena Hillström
  Museiväsendets väsen
  Tvärsnitt, 2001, 23(4), 32-43.

Svante Beckman
  Fyra N. Varför gör vi vad vi gör?
  Tvärsnitt, 1997, (1997:4), .

Svante Beckman
  Alla goda ting är fyra
  Svenska dagbladet, 1995, 1995-05-14, .

Svante Beckman
  Vad alla är ute efter för egen del
  Forskning och framsteg, 1994, 29(2), 30-31.

Svante Beckman
  Megatrendernas megatrend
  Svenska dagbladet, 1994, 1994:04:24, .

Svante Beckman
  Vilka är vägarna till kunskap?
  Forskning och framsteg, 1992, 27(3), 52-53.

Svante Beckman
  Det dåliga samvetets grundformer
  Forskning och framsteg, 1990, 25(2), 20-21.

Svante Beckman
  Fyra universitetskulturer
  Vest: journal for science and technology studies, 1989, (1989:2), .

Svante Beckman
  Vilja, bruka, råka, mäste
  Forskning och framsteg, 1989, 24(3), 24-25.

Svante Beckman
  Vem är det som röker?
  Forskning och framsteg, 1988, 23(3), 20-21.

Svante Beckman
  Mellan leda och extas
  Tvärsnitt, 1982, (1982:2), 41-45.

Books

Svante Beckman and Lennart Palmqvist
  Museer och framtidstro
    Skrifter utgivna av Rådet för museivetenskaplig forskning, 3, Carlssons, 2003.


Svante Beckman, Göran B Nilsson and Bo Dahlbom
  Artifacts and Artificial Science
    Almqvist & Wiksell International,, 2002.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  Technical Change and the Scope of Human Agency
    Tema T, Rapport, , Linköpings universitet, 1994.


Svante Beckman
  Utvecklingen hjältar. Om den innovativa individen i utvecklingstänkandet
    Carlssons, 1990.


Svante Beckman
  Tidsandans krumbukter. Kartor över västerländsk värderingsterräng
    Sekretariatet för framstidsstudier, 1983.


Svante Beckman
  Långt borta och nära. 1900-talets svenska politiska framtider i ekonomisk-historisk belysning
    Sekretariatet för framstidsstudier, 1980.


Svante Beckman
  Kärlek på tjönstetid. Om amatörer och professionalla inom vården
    Arbetslivscentrum, 1980.


Anthologies

Svante Beckman and Sten Månsson
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik
  Swedish Cultural Policy Research Observatory, 2008.


  Fulltext PDF

Lennart Sturesson and Svante Beckman
  Spänningsfält: teknik, politik, framtid
  Carlssons, 2002.


Svante Beckman
  Conditions for Creative Artists in Europe: report from the EU presidency seminar in Visby, Sweden, 30 March - 1 April 2001
  Kulturdepartementet, 2001.


Svante Beckman
  Teknik, arbete, makt
  Carlssons, 1990.


Svante Beckman
  Miljö, media, makt
  Carlssons, 1990.


Chapters in Books

Svante Beckman
  Det personliga kapitalet
  Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs, Linköping University Electronic Press, 2012, 9-15.


Svante Beckman
  Kultur
  Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, 119-145.


Svante Beckman
  Kultur som tillväxtresurs och bildning
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: En studie av kulturarv och samhällsutveckling, Nordic Academic Press, 2010, 121-132.


Svante Beckman
  Det femte könet
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 18-25.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  Inledning
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik, Sörlins förlag, 2008, 7-11.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  "Sweden 2007" in Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.
  Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe., EricArts, 2007, .


Svante Beckman
  Preface
  Occupational Health and Public Health. Lessons from the Past, Challenges for the Future, Arbetslivsinstitutet, 2006, 98-114.


Svante Beckman
  Utvecklingstendenser i nutida kulturarv
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Linköpings universitet, 2005, 328-340.


Svante Beckman
  Det industriella kulturarvet som problem
  Otydligt, otympligt, otaligt. Det industriella kulturarvets utmaningar., Carlssons, 2005, 6-193.


Svante Beckman
  Hur stor är kulturproduktionen?
  Kulturen i kunskapssamhället: om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar, Nya Doxa, 2003, 39-56.


Svante Beckman and Magdalena Hillström
  Museets självbilder
  Museer och framtidstro, Carlssons, 2003, 246-270.


Svante Beckman
  Kungligt kulturarv
  Svenska folkets kungaminnen: kungligt imageskapande och kungligt kulturarv : symposium på Livrustkammaren 2002, Livrustkammaren, 2003, 48-56.


Svante Beckman
  The Nature of Artifacts
  Artifacts and artificial science, Almqvist & Wiksell International, 2002, 45-92.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  Kulturarvens framtider
  Agenda kulturarv, RAÄ, 2002, 48-58.


Svante Beckman
  The Concept of Cultural Work
  Culture, Society and Market: the Swedish research seminar held at Sigtuna, January 24-25, 2000, Kulturrådet, 2001, 117-142.


Svante Beckman
  Supporting European Artists
  Conditions for Creative Artists in Europe.: report from the EU presidency seminar in Visby, Sweden, 30 March - 1 April 2001, Kulturdepartementet, 2001, 148-164.


Svante Beckman
  Tröghet, livsstil, miljö
  Livsstil och miljö : värderingar, val, vanor : en antologi / utgiven av Byggforskningsrådet (BFR), Naturvårdsverket, 1999, 177-186.


Svante Beckman
  Vad vill staten med kulturarvet?
  Kulturarvet, museerna och forskningen, Riksbankens jubileumsfond, 1999, 25-81.


Svante Beckman
  Inertia, lifestyle, environment
  Changing Environmental Behaviour, Elander Gotab, 1999, 225-236.


Svante Beckman
  Vad vill staten med kulturarvet?
  Kulturarvets natur, B. Östlings bokförlag, 1998, 13-49.


Svante Beckman
  Myten om det instrumentella förnuftet
  Framsteg, myt, rationalitet, Daidalos, 1997, 67-90.


Svante Beckman
  En världsbildande teknik
  Världens största maskin. Människan och det globala telekommunikationssystemet, Carlssons, 1995, 186-193.


Svante Beckman
  Informationsteknologin och världsbilderna
  Infrastruktur för informationssamhället, NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket), 1995, 185-214.


Svante Beckman and Jonas Anshelm
  Modernisering - det instrumentella förnuftets seger
  I tider av uppbrott. Värderingar och värderingsförhållanden i det moderna samhället., Brutus Ösltlings förlag, 1995, 96-123.


Svante Beckman
  On Systemtic Technology
  Changing large technical systems, Westview Press, 1994, 311-332.


Svante Beckman
  Oreda i fornsvängen
  Modernisering och kulturarv, B. Östlings bokförl. Symposion, 1993, 25-40.


Svante Beckman
  Kulturarvets väsen
  Modernisering och kulturarv, B. Östlings bokförl. Symposion, 1993, 61-124.


Svante Beckman
  Professionalization. Borderline authority and autonomy of work
  Professions in Theory and Pctice, Sage, 1990, .


Svante Beckman
  Professionerna och kampen om auktoritet
  Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. Professionaliseringens sociala grund., Studentlitteratur, 1989, 57-88.


Svante Beckman
  Om humorns väsen
  Vitsen med humor, Wiken, 1988, .


Svante Beckman
  Datorer i världshistorisk belysning
  Rabalder i människans provins: Fem forskare om dataålderna, Linköpings universitet, 1987, 33-70.


Svante Beckman
  Sorterad makt
  Maktbegreppet, Carlssons, 1987, 118-167.


Conference Proceedings

Svante Beckman
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002 - 2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012, Norrköping, Sweden
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 66, Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Svante Beckman
  Tema Q:s bakgrund och utveckling
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002 - 2012, 2012.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Carina Johansson
  Visby visuellt: föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv
  2009.


  Fulltext PDF

Anna Eskilsson
  På plats i historien: Studier av hembygsföreningar på 2000-talet
  2008.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002
  2007.


  Fulltext PDF

Magdalena Hillström
  Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919
  2006.


  Fulltext PDF

Johan Åkerman
  Lokala fack i globala företag: Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925-1985
  2003.


Reports

Monica Bödker-Pedersen and Svante Beckman
  Bibliografi för Tema Q 2002 - 2010
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Svante Beckman, Klara Tomson and Ann-Sofie Köping
  Vision: Kulturpolitik för Västra Götaland: Utvärderingsrapport
  2010.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Svante Beckman
  Konsten, kulturpolitiken, forskningen. Rapport från en seminarieserie 2004
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2005:3, 2005.


Svante Beckman
  Arbetslivets flexibilisering
  Folkhälsoinstitutet, 6, 1999.