Publications for Roger Qvarsell
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

vetenskap studie society sociala social medicinska medicinen man linköping karolinska institutets historiska historiker historien historia habits forskningen eating culture cultural

Journal Articles

Roger Qvarsell
  Syfilis behandlades med kvicksilver
  Populär historia, 2011, (11), 62-63.

Roger Qvarsell
  Elbehandlingar blev modekur
  Populär historia, 2011, (7), 59.

Jenny Lee, Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Förpackningshistoria och förpackningsforskning
  Samdok-forum, 2010, (1), 23-26.

Roger Qvarsell
  Gun-Britt Johansson. Synderskan och lagen
  Sociologisk forskning, 2007, (2), 53-55.

Roger Qvarsell and Kerstin Thörn
  Hälsans platser, hus och rum
  Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 2007, 24(2), .

Roger Qvarsell
  Näringslära - mellan experimentell vetenskap och populärmedicin under 1800-talets andra hälft
  Svensk medicinhistorisk tidskrift, 2007, 11(1), 123-138.

Roger Qvarsell
  Historia och medicin. En studie av svenska medicinhistoriska avhandlingar 1970-2004
  Svensk medicinhistorisk tidskrift, 2006, 10(1), 13-34.

Roger Qvarsell
  Reklam som forskningsmaterial
  Samtid & museer / utges av Samdok, svenska kulturhistoriska museer i samarbete, 2005, (2), 24-25.

Roger Qvarsell
  Kostråd genom historien
  Äldre i centrum, 2005, (4), 10-11.

Ulrika Torell and Roger Qvarsell
  Rökandets kultur
  Status : organ för Riksförbundet för hjdrt- och lungsjuka / RHL, 2005, (3), 10-12.

Roger Qvarsell
  Health matters
  Samtid & museer / utges av Samdok, svenska kulturhistoriska museer i samarbete, 2004, (1), 14-15.

Roger Qvarsell
  Kostinformation och kontroverser
  Framtider / Institutet för framtidsstudier, 2004, (1), 32-33.

Roger Qvarsell
  Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren
  Lychnos, 2004, , 265-271.

Roger Qvarsell
  Stefan Gelfgren, Ett utvalt släkte
  Lychnos, 2004, , 271-277.

Roger Qvarsell
  CSA och socialpolitiken kring sekelskiftet 1900
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2003, (2-3), 117-130.

Roger Qvarsell
  Hälsa och historia: En introduktion
  Historisk Tidskrift (S), 2001, (4), 499-510.

Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Rökning och kultur
  Medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, 2000, (2), 18-20.

Roger Qvarsell and Jan Sundin
  The social and cultural history of medicine and health
  History and Philosophy of the Life Sciences, 1995, 17, 315-336.

Roger Qvarsell
  Tora Sandström och psykoterapins historia
  Lychnos, 1995, , 115-144.

Books

Annika Sandén and Roger Qvarsell
  Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring
    Arvsfondsdelegationen, 2008.


Roger Qvarsell, Ann-Christin Cederborg and Björn Ola Linnér
  Campus Norrköping. En studie i universitetspolitik
    Centrum för kommunstrategiska studier, 2005.


Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Reklam och hälsa.: levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia
    Carlsson bokförlag, 2005.


Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Humanistisk hälsoforskning. En forskningsöversikt
    Studentlitteratur, 2001.


Roger Qvarsell and Bengt Sandin
  Den mångfaldiga historien: Tio historiker om forskningen inför framtiden
    Historiska media, 2000.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Samhällets linneaner: Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia
    Carlsson Bokförlag, 2000.


Bengt Sandin and Roger Qvarsell
  Den mångfaldiga historien: tio historiker om forskningen inför framtiden
    Historiska media, 2000.


Lasse Kvarnström, Dag Lindström, Hans Nilsson, Lotta Holme, Mats Sjöberg, Jan Sundin, Roger Qvarsell and John Sviden
  Historia i Linköping
    Socialhistoria i Linköping, 6, Linköping University Electronic Press, 1999.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Hur skall själen läkas? Förändringar inom den psykiatriska vården
    Natur och kultur, 1997.


Anthologies

Roger Qvarsell
  Tema: Mat. Electronic offprint from LYCHNOS: Årsbok för idé- och lärdomshistoria
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 5, Linköping University Electronic Press, 2005.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Roger Qvarsell
  Patriotism, paternalism och offentlig vård: Pro Patrias barnbördshus 1774-1951
  För det allmänna bästa :: : ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år : Kungl. sällskapet Pro Patria 1766-2016, Bokförlaget Atlantis, 2016, 49-115.


Roger Qvarsell
  Hot eller möjlighet?: Om maskinen som människans problemtyngda följeslagare
  Dædalus : Tekniska museets årsbok. Årg. 83(2015), Du sköna nya människa: Om smarta proteser, odlade organ och kärleksfulla robotar, Tekniska museet och Nygren & Nygren, 2015, 144-163.


Roger Qvarsell
  Omvårdnad, vetenskap och samhälle
  När omvårdnad blev vetenskap: de första decennierna 1970-2000, Liber, 2014, 316-325.


Roger Qvarsell
  Välfärdssamhällets idémässiga förhistoria
  Vägar till välfärd: idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv, Liber, 2013, 64-75.


Roger Qvarsell
  Kläder, kropp och kulturhistoria
  Markeringar och maskeringar: Att visa eller dölja sin kropp, Nordiska museets förlag, 2012, 7-33.


Roger Qvarsell
  Psykiatriker och predikant: En dröm om att kunna förena två roller
  Drömmar: En vänbok till Ingemar Nilsson, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, 2010, 155-170.


Roger Qvarsell
  Trycket på läkaren att alltid behandla: Historiska och filosofiska perspektiv
  Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre: Läkardagarna i Örebro 20-21 april 2010, Svenska läkaresällskapet, 2010, 66-72.


Roger Qvarsell
  Medicinsk vetenskap och kristen läkekonst
  In på bara huden: Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson, Nya Doxa, 2010, 111-128.


Roger Qvarsell, Ulrika Torell and Jenny Lee
  Forskning om förpackningar
  Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, Nordiska museets förlag, 2010, 9-23.


Roger Qvarsell
  Konservburken och den moderne konsumenten
  Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, Nordiska museets förlag, 2010, 67-91.


Roger Qvarsell
  Samhället: medicinen och det publika
  Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden, Karolinska Institutet University Press, 2010, 84-125.


Roger Qvarsell, Karin Johannisson and Ingemar Nilsson
  Att skriva Karolinska Institutets vetenskapshistoria
  Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden, Karolinska Institutet University Press, 2010, 5-11.


Roger Qvarsell
  Den sjuke som konsument: Föreställningar kring sjuka och sjukdom i för- och senmoderna samhällen
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 220-229.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Hälsa och sjukvård
  Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet, Bokförlaget Signum, 2009, 393-414.


Roger Qvarsell
  Blir man frisk av kultur?
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik, Sörlins förlag, 2008, 159-163.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Konsten att börja och sluta. Om kritiska faser i ett avhandlingsarbete
  Forskarhandledares robusta råd, Studentlitteratur, 2008, 37-54.


Roger Qvarsell
  De fattigas vård i 1910-talets Sverige
  Villkorandets politik. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder-då och nu, Égalité, 2008, 71-79.


Roger Qvarsell
  Magnus Huss
  Dictionary of medical biography, Greenwood Press, 2007, 679-680.


Roger Qvarsell
  Den svenska sjukvårdens organisation i ett historiskt perspektiv
  Vem styr vården? Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård, SNS Förlag, 2007, 53-77.


Roger Qvarsell
  Försäkringstanken: Fattigvård och folkförsäkring 1906
  Ligga till last: Fattigdom och utsatthet-Socialpolitik och socialt arbete under 100 år, Gleerups, 2006, 249-256.


Roger Qvarsell
  Sjuksängen: En plats för livet
  Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsburna tankar, Carlsson bokförlag, 2006, 15-29.


Roger Qvarsell
  Den sjukes skärv. Medicinsk reklam på en växande marknad
  Reklam och hälsa.: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia, Carlsson bokförlag, 2005, 30-56.


Roger Qvarsell
  Att sälja hälsa
  Reklam och hälsa.: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia, Carlsson bokförlag, 2005, -233.


Roger Qvarsell
  Konservburkar och kulturhistoria
  Föremål för forskning: Trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter, Nordiska museets förlag, 2005, 127-134.


Roger Qvarsell
  Maten och vetenskapen. Näringslära, kostvanestudier och socialpolitik ca 1880-1960
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat, Linköping University Electronic Press, 2005, 219-244.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Inledning: Tema: Mat
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. 2005, Linköping University Electronic Press, 2005, 143-149.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Sjukdomar och läkekonst
  Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden, Bokförlaget Signum, 2004, 353-278.


Roger Qvarsell
  Om köökenmöddingar och vardagslivets kulturhistoria
  Oförtrutet: Bildande yttringar från tjugo års bokutgivning, Carlsson bokförlag, 2003, 427-428.


Roger Qvarsell
  Läkaren mellan vetenskap och samhälle
  Ett sekel med läkaren i fokus: Läkarförbundet 1903-2003, Svenska läkarförbundet, 2003, 151-168.


Roger Qvarsell
  Att leva inomhus. Ett historiskt perspektiv
  Människan inomhus: Perspektiv på vår tids inneliv, Formas, 2003, 13-28.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Den farliga vardagen. Allergier, risker och ansvar
  Visuella spår: Bilder i kultur- och samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2003, 152-161.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Samhället på bild. Den tidiga socialvetenskapen och det dokumentära fotografiet
  Den ocenurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar, Carlsson bokförlag, 2003, 103-120.


Roger Qvarsell
  Vadstena som sjukvårdsstad
  600 år i Vadstena :: Vadstenas historia från äldsta tider till år 2000, Stockholmia förlag, 2001, 617-664.


Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Humanistisk hälsoforskning: Ett växande forskningsfält
  Humanistisk hälsoforskning:: En forskningsöversikt, Studnetlitteratur, 2001, -330.


Roger Qvarsell
  Den lidande själen: Om århundraden av försök att förstå och hantera ett av mänsklighetens gissel
  Den sköra människan: Socialtjänsten och vuxenpsykiatrin, Socialvetenskapliga forskningsrådet, 2000, 34-38.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Att söka samhället: En inledning
  Samhällets linneaner : kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia, Carlsson bokförlag, 2000, -301.


Roger Qvarsell
  Medicinalstyrelsen som socialvetenskaplig entreprenör
  Samhällets linneaner:: Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia, Carlsson bokföralg, 2000, 109-160.


Roger Qvarsell
  De anhörigas betydelse
  En vanlig dag, Nordiska museet, 2000, 66-73.


Roger Qvarsell and Bengt Sandin
  Den tvärvetenskapliga erfarenheten
  Den mångfaldiga historien: Tio historiker om forskningen inför framtiden, Historiska media, 2000, 57-78.


Roger Qvarsell
  Sjukdom, störning, avvikelse: Föreställningar om psykisk ohälsa under 1900-talet
  Sjuk eller frisk i själen?, Nationella folkhälsokomittén, 1999, .


Roger Qvarsell
  Allergi i samhället
  Allergi som folkhälsoproblem, Centrum för folkhälsovetenskap, 1998, .


Roger Qvarsell
  Mentalhygien och psykisk hälsovård
  Hur skall själen läkas? den psykiatriska vårdens förändringar, Natur och kultur, 1997, 127-154.


Roger Qvarsell
  Arbete som psykoterapi
  Psykiatrins marginaler: Gestalter, positioner, debatter, Tema Hälsa och samhälle, 1997, 71-96.


Roger Qvarsell and Ingrid Olsson
  De handikappade i historien
  Perspektiv på funktionshinder och handikapp, Johansson och Skyttmo, 1996, 17-32.


Roger Qvarsell
  Ungdomars brottslighet och samhällets vård
  Vård av ungdomar med sociala problem: En forskningsöversikt, Liber förlag, 1996, 25-50.


Roger Qvarsell
  Om nyttan av att vara sjuk: Ett bortglömt tema i medicinens idéhistoria
  Om nyttan av att vara sjuk: Existentiella perspektiv på hälsa och sjukdom, Forskningsrådsnämnden, 1995, 36-49.


Roger Qvarsell
  Mellan familj, arbetsgivare och stat: En idéhistorisk essä om det sociala ansvarets orgnanisering under två århundraden
  Medmänsklighet att hyra: Åtta forskare om ideell verksamhet, Libris, 1995, 19-46.


Roger Qvarsell
  Ebba Pauli: En idébiografi
  Obemärkta: Det dagliga livets idéer, Carlsson bokförlag, 1995, 35-58.


Conference Articles

Roger Qvarsell
  Kulturhistoria och samhällsförändring
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012, 2012.


Roger Qvarsell
  Kropp och själ i historien
  Kropp och själ: psykosomatik i praktisk sjukvård, 1966.


Ph.D. Theses

Björn Grip
  Den ojämlika dödligheten: Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer
  2016.


  Fulltext PDF

Jenny Lee
  The market hall revisited: Cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth century
  2009.


  Fulltext PDF

Eva Åhren Snickare
  Döden, kroppen och moderniteten
  2002.


Ulrika Torell
  Den rökande människan.: Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950- och 1990-tal
  2002.


Motzi Eklöf
  Läkarens Ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960
  2000.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Björn Grip
  Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat: En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal
  2012.


  Fulltext PDF

Reports

Roger Qvarsell and Annika Sandén
  Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring
  2011.


Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF