Göm menyn

Publications for Lotta Holme


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Eva Jeppsson-Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson and Anna Whitaker
  A long life with a particular signature: life course and ageing for people with disabilities
  Journal of gerontological social work, 2012, 55(2), 95-111.

Lotta Holme, Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker and Annika Taghizadeh Larsson
  Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2011, 18(2), 107-125.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Lika villkor? Det innebär att det blir olika!
  Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, 2010, (4), 14-18.

Lotta Holme
  Ortopedi och poesi: Om ortopeden och poeten Herman Sätherberg
  Tvärsnitt, 1993, 15(2), 54-65.

Books

Lasse Kvarnström, Dag Lindström, Hans Nilsson, Lotta Holme, Mats Sjöberg, Jan Sundin, Roger Qvarsell and John Sviden
  Historia i Linköping
    Socialhistoria i Linköping, 6, Linköping University Electronic Press, 1999.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Lotta Holme
  Studenter med läs- och skrivsvårigheter inom lärarutbildningen: en högskolepedagogisk utmaning
  Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken, Liber, 2016, 135-153.


Lotta Holme
  Disability, identity and ageing
  Ageing with disability: a lifecourse perspective, Policy Press, 2013, 34-54.


Lotta Holme
  Funksjonshemning, identitet og politikk
  Livsløp med funksjonshemming, Cappelen Damm AS, 2012, 269-285.


Lotta Holme
  Handikapphistoria som identitetsskapande och akademiskt projekt
  Utanförskapets historia: Om funktionsnedsättning och funktionshinder, Studentlitteratur, 2012, 147-159.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Funktionshindrade studenter på lika villkor?: Tillgänglighet och delaktighet genom lagstiftning och förändringsarbete
  Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU?: En rapport från CUL-dagen 11 december 2008, Linköpings universitet Centrum för undervisning och lärande, 2009, 85-90.


Lotta Holme
  Det borde inte vara någon skillnad: Förhållningssätt till åldrande i handikapphistorisk belysning.
  Att åldras med funktionshinder, Studentlitteratur, 2008, 27-52.


Lotta Holme
  The Intellectually Disabled in Sweden in a historical context
  Managing Intellectual Disability: First Person Perspectives, Policies and Services in Sweden, Norway and Poland, IFiS Publishers, 2003, 185-201.


Lotta Holme and Ingrid Olsson
  Handikapphistorisk forskning: En översikt
  Humanistisk hälsoforskning: En forskningsöversikt,, Studentlitteratur, 2001, 209-242.


Lotta Holme
  Begrepp om handikapp: En essä om det miljörelativa handikappbe­greppet
  Handikapp: Synsätt, principer, perspektiv, Studentlitteratur, 2000, 67-78.


Ingrid Olsson and Lotta Holme
  Handikapphistorisk forskning: en översikt
  Humanistisk hälsoforskning : en forskningsöversikt, Tema Hälsa och samhälle, Linköpings Universitet, 2000, 209-242.


Lotta Holme
  En följsam folkbildare: Utbildningsprogram på handikappområdet under 1960-, 70- och 80-talen
  Medier och modernisering: En antologi om utbild­ningsprogram och samhällsförändring, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 1999, 261-280.


Lotta Holme
  Handikapp och teknik i ett samhällsperspektiv
  Teknik i skolan, Studentlitteratur, 1996, 100-109.


Lotta Holme
  "En liten ensam, ofärdig flicka": Om tillkomsten av föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm år 1891
  Likhet och särart: Handikapphistoria i Norden, Fingraf, 1995, 231-240.


Lotta Holme and Britt Östlund
  Norrköping - hållbart vardagsliv för äldre och handikappade
  Kunskap & teknik för ett hållbart samhälle, Stadsmiljörådet, 1995, 29-36.


Conference Articles

Lotta Holme
  Disability and Identity: A Way of (Independent) Living
  Nordic Network of Disability Research, 2011.


Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Lotta Holme
  Högre utbildning för alla?: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  NU2010 Dialog för lärande, 13-15 oktober 2010 i Aula Magna, Stockholms universitet, 2010.


Lotta Holme and Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Higher Education for All? University Teachers’ Attitudes to, and Experiences of, Teaching Disabled Students
  Paper presented at the 10<sup>th</sup> NNDR (Nordic Network on Disability Research) Conference. Nyborg, Danmark, 2-4 April, 2009, 2009.


Lotta Holme
  Pioneers in the Modern Disability Movement. A Political Life Course Perspective
  Paper presented at the 10<sup>th</sup> NNDR (Nordic Network on Disability Research) Conference. Nyborg, Danmark, 2-4 April, 2009, 2009.


Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson and Anna Whitaker
  Disability, Life Course and Ageing
  Paper presented at the 19th Nordic Congress of Gerontology. Oslo, May 25-28, 2008, 2008.


Ph.D. Theses

Cristina Joy Torgé
  Ageing and Caring as Couples with Disabilities
  2014.


  Fulltext PDF

AnnaLena Hållner
  Sätt att räkna tiden: Analys av åldrande och minne i Sigrid Combüchens trilogi Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet
  2009.


  Fulltext PDF

Lotta Holme  Konsten att göra barn raka: Ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920
  1996.


Reports

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Att göra olika lika: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  LiU-PEK-R, 254, 2009.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Högre utbildning för alla?: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  2009.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Högre utbildning för alla? Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  2009.


Lotta Holme
  Tradition och förnyelse: Studentaktiva arbets- och examinationsformer vid Programmet för samhälls- och kulturanalys
  2005.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21