Göm menyn

Publications for Joakim Samuelsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 33 times*

Journal Articles

Anders Albinsson, Joakim Samuelsson and Maria Simonsson
  Förskolebarn använder mätning i legoleken
  Venue, 2016, , .

Marcus Samuelsson and Samuelsson Joakim
  Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt
  Venue, 2016, 12, 1-3.

Jessica Elofsson, Stefan Gustafson, Joakim Samuelsson and Ulf Träff
  Playing number board games supports 5-year-old children's early mathematical development
  Journal of Mathematical Behavior, 2016, 43, 134-147.

Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson and Autio Ossi
  Tracing the development and patterns of sloyd teachers’ efficacy beliefs over the course of their careers
  Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, 2015, 22(1), 30-43.

Joakim Samuelsson and Karin Forslund Frykedal
  Task influences on students' collaboration in mathematic teaching
  Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2014, 4(1), 35-46.

Ulf Träff and Joakim Samuelsson
  An analysis of errors in multi-digit arithmetic and arithmetic word problem solving in children with mathematical learning difficulties
  Specialusis ugdymas, 2013, 28(1), 121-132.

Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Learning number sense in a special education treatment group
  Baltic Journal of Special Education, 2013, 1(28), 146-159.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Teaching Reading in Special Education Contexts
  Baltic Journal of Special Education, 2013, 2(29), 174-183.

Emilia Fägerstam and Joakim Samuelsson
  Learning arithmetic outdoors in junior high school - influence on performance and self-regulating skills
  Education 3-13, 2012, 42(4), 419-431.

Joakim Samuelsson
  Development of self-regulated learning skills in mathematics in lower secondary school in Sweden
  Nordisk matematikkdidaktikk, 2011, 16(3), .

Joakim Samuelsson
  Important prerequisites to educational success in mathematics in lower secondary school
  International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 2011, , 1-30.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Joakim Samuelsson
  The importance of self-assessed oral and written language ability for boys' and girls' grades in school
  Journal of Theory and Practice in Education, 2011, 7(2), 174-191.

Marcus Samuelsson and Joakim Samuelsson
  Yrkeserfarenhetens betydelse: Självskattning av undervisningseffektivitet hos svenska lärare i textilslöjd
  Didaktisk Tidskrift, 2011, 20(4), 249-272.

Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Barns möte med matematik i en specialpedagogisk kontext
  LOCUS - tidskrift för forskning om barn och ungdomar, 2010, (1), 40-59.

Joakim Samuelsson
  Teaching activities
  Mathematics Teaching, 2010, 219, .

Joakim Samuelsson
  The effect of peer collaboration on children’s arithmetic and self-regulated learning skills
  Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 2010, 4(2), 130-153.

Joakim Samuelsson
  The Impact of Teaching Approaches on Students’ Mathematical Proficiency in Compulsory School in Sweden
  International Electronic Journal in Mathematics Education, 2010, 5(2), .

Joakim Samuelsson and Karolina Lawrot
  Didaktik för elever med låsningar i matematik
  Didaktisk Tidskrift, 2009, 18(3), 337-353.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Studier av läslärande i en specialpedagogisk kontext
  Locus, 2009, , 20-42.

Fredrik Alm and Joakim Samuelsson
  Villkor för implementering av naturvetenskap och teknik för alla, NTA
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2009, 5(1), 89-102.

Joakim Samuelsson
  Classroom settings, self-regulated learning skills and grades in mathematics.
  Nordisk matematikkdidaktikk, 2008, 13(1), .

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat.
  Nordisk Pedagogik, 2008, 28, 272-286.

Joakim Samuelsson
  The impact of different teaching methods on students' arithmetic and self-regulated learning skills
  Educational Psychology in Practice, 2008, 24(3), 237-250.

Joakim Samuelsson and Kjell Granström
  Important prerequisites for students' mathematical achievement
  Journal of theory and practice in education, 2007, 3, 150-170.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Lärande samtal i specialpedagogiska kontexter
  Didaktisk Tidskrift, 2007, 17(1-2), 51-58.

Joakim Samuelsson
  Student Teachers' Experiences with Math Education
  Essays in Education, 2007, 19, 66-84.

Joakim Samuelsson
  Students' interaction when they are working with mathematics in an ICT context.
  Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, 2007, 3(2), 12-12.

Joakim Samuelsson
  ICT as a change agent of mathematics teaching in Swedish secondary school
  Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 2006, 11(1), 71-81.

Joakim Samuelsson
  Lärarstudenters emotioner för skolmatematik
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 2006, 2, 85-103.

Joakim Samuelsson
  Pojkar och flickors upplevelser av lärandemiljön och dess betydelse för resultaten i matematik
  Didaktisk Tidskrift, 2006, 16(4), 67-88.

Books

Arne Engström, Margareta Engvall and Joakim Samuelsson
  Att leda den tidiga matematikundervisningen
    Skapande vetande, 2007.


Chapters in Books

Joakim Samuelsson and Jonas Hallström
  Matematiksvårigheter i åtgärdsprogram: skolornas intentioner med elever i behov av särskilt stöd
  Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken, Liber, 2016, 51-71.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Att utveckla ett yrkesspråk
  Lärares etik och professionella arbete: Skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 27-39.


Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson Gustavsson
  Att lära sig - hur kan det gå till?
  Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan, Studentlitteratur, 2011, 73-96.


Joakim Samuelsson
  Matematiklärarstudenten och lärandet
  Matematiklärarstudenten och lärandet: en samlingsskrift om matematiki olika former och arbetssätt, Linköpings kommun, 2008, 34-34.


Joakim Samuelsson
  Att begripa vad de begriper
  Att leda den tidiga matematikundervisningen (x-x), Skapande vetande, 2007, .


Joakim Samuelsson
  Matematiken i grundskolan
  Att leda den tidiga matematikundervisningen (x-x), Skapande vetande, 2007, .


Joakim Samuelsson
  Skolmatematik
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 247-264.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Rose-Marie Fahlén, Ulla-Britt Persson and Joakim Samuelsson
  Undervisningsspråket - en del av lärares yrkesspråk
  Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2007, 69-83.


Conference Articles

Margareta Engvall, Joakim Samuelsson and Karin Forslund Frykedal
  How communicative teaching strategies create opportunities for mathematics learning
  CERME9: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2015.


  Fulltext PDF

Margareta Engvall and Joakim Samuelsson
  Lärarstudenten och skolmatematiken
  Att erövra världen,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Linda Olsson
  “Count on me!”: Mathematical development, developmental dyscalculia and computer-based intervention
  2018.


Jessica Elofsson
  Children’s early mathematics learning and development: Number game interventions and number line estimations
  2017.


  Fulltext PDF

Margareta Engvall
  Handlingar i matematikklassrummet: En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus
  2013.


  Fulltext PDF

Rickard Östergren
  Mathematical Learning Disability: Cognitive Conditions, Development and Predictions
  2013.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Anders Albinsson
  ”De va svinhögt typ 250 kilo”: Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken
  2016.


  Fulltext PDF

Cecilia Sveider
  Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 4-6: Vad görs möjligt för eleverna att erfara?
  2016.


  Fulltext PDF

Klara Kerekes
  Undervisning om växande geometriska mönster: En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet
  2015.


  Fulltext PDF

Reports

Anna Englund Bohm, Catarina Jeppsson and Joakim Samuelsson
  Att lära matematik med estetiska lärprocesser
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 9, 2018.


  Fulltext PDF

Karolina Fredriksson, Ida Envall, Eva Bergman, Sara Fundell, Eva Norén, Joakim Samuelsson, Magnus Hultén and Angelika Kullberg
  Klassrumsdialog i matematikundervisningen: matematiska samtal i helklass i grundskolan
  2017.


  Fulltext PDF

Lisa Björklund Boistrup and Joakim Samuelsson
  Betydelsen av tystnad: aktionsforskning om bedömning i matematik
  2013.


  Fulltext PDF

Joakim Samuelsson
  Den skicklige matematikläraren
  LiU-PEK-R, 258, 2013.


  Fulltext PDF

Lisa Björklund Boistrup, Joakim Samuelsson, Margareta Dalsjö and Lena Ingelshed
  Elever som skriver och ingriper: Aktionsforskning om bedömning i matematik
  2013.


  Fulltext PDF

Lisa Björklund Boistrup and Joakim Samuelsson
  Fuskböcker och agenter i matematikklassrummet: Aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping VT 2013
  2013.


  Fulltext PDF

Lisa Björklund Boistrup and Joakim Samuelsson
  Smittande samtal mellan lärare och elev: Aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping HT 2012
  2013.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Didaktiska samtal i specialpedagogiska kontexter: En studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik
  LiU-PEK-R, 246, 2007.


  Fulltext PDF

Fredrik Alm and Joakim Samuelsson
  Utprovning av NTA i skolår 7-9. En studie av möjligheter och hinder i den vardagliga praktiken.
  2007.


Joakim Samuelsson
  Forskaröga på skolutvecklingsprojektet "Attraktiv matematik F-12".
  2005.


Joakim Samuelsson
  Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning
  2005.


Joakim Samuelsson
  Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning: vad händer med elever när de inte förstår?
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 244, 2005.


  Fulltext PDF

Joakim Samuelsson
  Datorstöd i matematikundervisning.
  1996.


Joakim Samuelsson and Ulla Riis
  Kartläggning av pågående FoU-projekt mm rörande utbildning och informationsteknologi
  Tema T Arbetsnotat, , 1996.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21