Göm menyn

Publications for Jan Kellgren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Jan Kellgren
  Juridiska kunskapsbehov för dem som upprättar eller granskar årsredovisningar
  Skattenytt, 2012, , 98-115.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga?: Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet
  Skattenytt, 2011, (10), 740-760.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Några taxeringsfrågor vid genomsyn respektive tillämpning av skatteflyktslagen
  Svensk Skattetidning, 2009, (9), 946-959.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Inte så enkla - Några inkomstskattefrågor vid ingående i forsknings- och utvecklingssamarbeten inom ramen för enkla bolag
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2008, , 697-707.

Jan Kellgren
  Anteckningar från ett lärarhåll - några tankar om juridisk undervisning
  Bihanget (programtidning för de affärsjuridiska programmen vid LiU, 2007, 1, 15.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Materiella lagertillgångar - något om sambandet mellan redovisning och beskattning
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2006, 7/8, 426-440.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Kunskapsutveckling och beskattning - några anteckningar om en viktig men invecklad relation
  Svensk skattetidning, 2005, 8, 505-517.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren and Axel Hilling
  Rapport från ett seminarium om IAS/IFRS-anpassningen av svensk redovisningsrätt.
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2004, , 45-45.

Jan Kellgren
  Tolkning av redovisningsregler - om några svårigheter i jämförelse med skatterättsliga förhållanden
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2003, , 325-344.

Jan Kellgren
  Något om normativa resonemang irättsdogmatisk forskning
  Svensk Juristtidning, 2002, 5-6(5-6), 514-530.
   Fulltext  PDF  

Klas Innerstedt and Jan Kellgren
  Något om kravet på förmögenhetsöverföringar vid koncernbidrag - särskilt i ljuset av RÅ 1999 ref. 74
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2001, , 504-513.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Kommentar till en kommentar - ytterligare något om kringgående av 3: 12 reglerna genom verksamhetsöverlåtelser
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2000, , .

Jan Kellgren
  Något om ersättning för prestationer i samband med omstruktureringar
  Skattenytt, 2000, , 275-278.

Jan Kellgren
  Något om förhållandet mellan ersättningar för prestationer och omstruktureringsreglerna
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2000, , .

Jan Kellgren
  Om forskningsstipendiers skattefrihet
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 1999, , .

Jan Kellgren
  Risk för kringgående av 3: 12-reglerna genom verksamhetsöverlåtelse
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 1999, , .

Jan Kellgren
  Juridik och pedagogik
  Svensk juristtidning, 1998, , .
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Skatteförvaltningen och EG-rätten
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 1998, , .

Books

Jan Kellgren
  Tidsfrågor i skatterättstillämpningen: Om de avgörande tidpunkterna i redovisning och beskattning och om betydelsen av händelser därefter
    Jure, 2016.


Jan Kellgren
  Enkla bolag i inkomstskatterätten
    Jure, 2014.


Jan Kellgren and Emilia Rosenlöf
  Om kampen mot skattefusk: – i första hand avseende kontantbranscherna
    Jure, 2014.


Jan Kellgren and Jan Bjuvberg
  Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen
    Studentlitteratur, 2014.


Jan Kellgren and Björn Forssén
  Momsskyldighet i särskilda fall: handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon och förmedlare m.fl.: En problematisering av sjätte kapitlet Mervärdeskattelagen med förslag de lege ferenda
    Jure Förlag, 2010.


Jan Kellgren and Anders Holm
  Att skriva uppsats i rättsvetenskap - råd och reflektioner
    Studentlitteratur, 2007.


Jan Kellgren
  Kunskapsutveckling och beskattning: Om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling
    Norstedts Juridik, 2005.


  Fulltext PDF

Jan Kellgren
  Redovisning och beskattning - om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen
    Studentlitteratur, 2004.


Anthologies

Jan Kellgren
  Vänbok till Ingrid Arnesdotter: uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt
  Jure, 2012.


Chapters in Books

Jan Kellgren
  Något om betydelsen av reciprocitet och prissättning vid neutralitetsanalyser i inkomstskatterättslig forskning
  Festskrift till Christina Moëll, Juristförlaget, Lund, 2017, 169-179.


  Fulltext PDF

Jan Kellgren
  På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik?
  Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, Jure, 2012, 102-124.


Jan Kellgren
  National Legal Report Sweden
  Yearbook for nordic tax research. 2011: Taxation on intangible assets, DJØF forlag, 2011, 97-107.


  Fulltext PDF

Jan Kellgren
  Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det?
  Festskrift till Nils Mattsson, Iustus förlag, 2005, 169-182.


  Fulltext PDF

Jan Kellgren and Maria Boyce
  Donationer ur ett skatterättsligt perspektiv.
  Sista fracken inga fickor har: filantropi och ekonomisk tillväxt, SNS, 2004, 73-100.


Jan Kellgren
  Lagtolkning på redovisningsområdet - om några skillnader mot skatterätten
  Vänbok till Hans Stenberg : i anledning av 70-årsdagen den 20 november 2002, Linköpings universitet, 2002, 79-100.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Jan Kellgren
  Mål och metoder vid tolkning av skattelag: Med särskild inriktning på användning av förarbeten
  1997.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21