Göm menyn

Publications for Gunilla Jedeskog


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Gunilla Jedeskog and Inger Landström
  ICT – an ally and an alien: The role of ICT in Swedish popular adult education organisations
  Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, 2009, 5(2), 1-11.

Ulf Fredriksson, Elzbieta Gajek and Gunilla Jedeskog
  Ways to use ICT in schools to optimize the impact on teaching and learning
  Acta Didactica Napocensia, 2009, 2(4), .

Ulf Fredriksson, Gunilla Jedeskog and Tjeerd Plomp
  Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project
  Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 2008, 13(2), 83-101.

Gunilla Jedeskog
  ICT in Swedish schools 1984 - 2004: How computers work in the teachers' world.
  Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, 2007, 3(1), .

Gunilla Jedeskog and Jörgen Nissen
  ICT in the Classroom: Is Doing More Important than Knowing?
  Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 2004, 9:1, 37-45.

Gunilla Jedeskog
  Datorer i skolan - från teknik till pedagogik
  Locus, 1996, 1, .

Books

Gunilla Jedeskog
  Ch@nging School.: Implementation of ICT in Swedish School, Campaigns and Experiences 1984 -2004
    Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, 2005.


Gunilla Jedeskog
  "Maila mig sen!": lärarintentioner och förändrade gränser för elevers arbete
    LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 226, Linköping University Electronic Press, 2002.


  Fulltext PDF

Jörgen Nissen and Gunilla Jedeskog
  "Säg IT - det räcker".: att utveckla skolan med några lysande IT-projekt : utvärdering av KK-stiftelsens satsning på större skolutvecklingsprojekt
    KKstiftelsen, 2002.


Jörgen Nissen, U. Riis, R. Edström, Lennart Fahlén, B. Hallerdt, L. Holmstrand, Gunilla Jedeskog and Jens Pedersen
  Vi måste börja där vi är!: IT och den svenska skolan : en lägesbeskrivning vintern 1998/99
    Uppsala univeristet, Pedagogiska institutionen, 2000.


U. Riis, L. Holmstrand and Gunilla Jedeskog
  Visionär entusiasm och realistisk eftertänksamhet: KK-stiftelsens satsning på 27 "fyrtornsprojekt" 1996-1999 och de pedagogiska erfarenheter som satsningen genererat
    KK-stiftelsen, , Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen, 2000.


Gunilla Jedeskog
  Datorer, IT och en förändrad skola
    Studentlitteratur, 1998.


U. Riis and Gunilla Jedeskog
  Pedagogik, Teknik eller Ekonomi?
    KK-stiftelsen, , Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen, 1997.


Gunilla Jedeskog
  Datorn som pedagogiskt hjälpmedel
    Studentlitteratur, 1993.


Anthologies

Charlotta Einarsson, Eva Hammar Chiriac, Gunilla Jedeskog, Tobias Lindberg and Marcus Samuelsson
  Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström
  Skapande vetande, 53, Skapande Vetande, 2007.


Chapters in Books

Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Teknikens roller och folkbildningens IKT-identitet
  Organisation, teknik och lärande, Carlsson Bokförlag, 2009, 104-127.


Charlotta Einarsson, Eva Hammar Chiriac, Gunilla Jedeskog, Tobias Lindberg and Marcus Samuelsson
  Kjell Granströms vängrupp (KGV)
  Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2007, -387.


Gunilla Jedeskog
  Klassrummets scenografi
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 109-126.


Gunilla Jedeskog
  IT - the third wave
  The Impact of Information Technology on Education. Empirical Studies in European Countries, WIFO, 1999, .


Gunilla Jedeskog
  Datorn i skolan
  Rytmer i etern, Natur och kultur i samarbete med Svensklärarfören., 1994, 73-87.


Gunilla Jedeskog
  Datorn som pedagogiskt hjälpmedel
  Brus över landet, Carlssons förlag, 1993, .


Conference Articles

Susanne Kreitz-Sandberg and Gunilla Jedeskog
  Strategies and obstacles for inclusion: International experiences
  NERA's 39th Congress: Rights and Education, 2011.


Ulf Fredriksson, Elzbieta Gajek and Gunilla Jedeskog
  Ways to use ICT in schools to optimize the impact on teaching and learning
  ECER, 2009.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Från "nobody" till auktoritet – teknikens roller i folkbildningens organisationer
  , 2008.


Gunilla Jedeskog
  ICT - the allied and the alien
  NERA Congress,2008, 2008.


Gunilla Jedeskog
  The role of ICT in Swedish popular adult education organisations
  ECER,2008, 2008.


Inger Landström and Gunilla Jedeskog
  Med och utan IKT - tekniken i folkbildningens tjänst?
  Mimer forskarkonferens,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Swedish liberal adult education settings portrayed by use of ICT
  ESREA European Research Conference,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Two Swedish Study Association Settings and ICT
  NERA Congress,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Bilder av två studieförbundsmiljöer och IKT
  Mimers forskarkonferens,2006, 2006.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Identities and Networks in the Folk High School
  NERA Congress,2006, 2006.


Elsebeth Sörensen Korsgaard, Daithu OMurchú and Gunilla Jedeskog
  Innovative Teaching in the Horizon of Democratic, Technology-enhanced, Collaborative Learning: A Global Perspective on Quality for the 21st Century.
  The ICICTE conference,2006, 2006.


Ulf Fredriksson, Tjerd Plomp, Gunilla Jedeskog, Elsebeth Sörensen Korsgard and Maria Rasmusson
  Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project
  ECER,2006, 2006.


Ulf Fredriksson, Tjerd Plomp, Gunilla Jedeskog, Elsebeth Sörensen Korsgard and Maria Rasmusson
  Innovative use of ICT in schools in Denmark, Norway, Sweden, Germany, Portugal and the United Kingdom
  NERA,2006, 2006.


Per Andersson, Gunilla Jedeskog and Inger Landström
  Identitet & IKT i folkbildning
  LearnIT:s konferens,2005, 2005.


Per Andersson, Gunilla Jedeskog and Inger Landström
  Identitet och IKT i folkbildningen - en pilotstudie
  Mimers forskarkonferens,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Evode Mukama
  Information and Communication Technology in Teacher Education: Thinking and learning in computer‐supported social practice
  2009.


  Fulltext PDF

Marcus Samuelsson
  Störande elever korrigerande lärare: Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Gunilla Jedeskog
  ELFE 2 - European eLearning forum for Education 2.: External evaluation report of the ELFE 2 project.
  2009.


Gunilla Jedeskog
  Lärare och IT
  HUMAN IT, 4, 1998.


Gunilla Jedeskog
  "...utvecklingen beror då inte på användningen av datorer"
  Skolverkets rapport, 161, 1998.


Gunilla Jedeskog
  Datorsatsning Och Sedan... En uppföljning hösten 1995 av ett antal DOS-projekt
  Skolverkets rapport, 98, 1996.


Gunilla Jedeskog
  Datorn i undervisningen
  Skolverkets rapport, 50, 1994.


B. Askling and Gunilla Jedeskog
  Some notes on the Teacher Education Programme in Sweden
  1994.


Gunilla Jedeskog, B. Hyltén and U. Riis
  Skolan och datorn. Datorn som pedagogiskt hjälpmedel - en sammanställning av resultat och erfarenheter från 130 skolrapporter och projektledarenkäter
  Tema T, Rapport, 86, 1991.


Ulla Riis, Gunilla Jedeskog and B. Hyltén
  Från MUMIN till EINSTEIN: Två års försöksverksamhet med datorn som pedagogiska hjälpmedel
  Tema-T arbetsnotat, 71, 1990.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21