Göm menyn

Publications for Gunilla Halldén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Gunilla Halldén
  Bokanmälan av Anette Hellmans avhandling "Kan Batman vara rosa?"
  Norma, 2011, 6(2), 189-194.

Gunilla Halldén
  Omsorg vs lärande – förskolan som en del av barns vardagsliv
  Psykisk hälsa, 2011, (3), 18-23.

Gunilla Halldén
  Varför tycker vi att barn ska vara ute?
  Förskoletidningen, 2010, (3), .

Gunilla Halldén
  Barnperspektiv: Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verktyg
  Locus, 2009, 409(3), 4-20.

Ann-Marie Markström and Gunilla Hallden
  Childrens Strategies for Agency in Preschool
  Children & society, 2009, 23(2), 112-122.
 Web of Science® Times Cited: 35

Gunilla Halldén
  Barns inflytande över barndomen.
  Sociologisk forskning, 2005, 4, .

Gunilla Halldén
  Children's narratives as ways of exploring caring and control, power and relationships
  Critical psychology : the international journal of critical psychology, 2004, 10(Psycho-Social Research), 51-68.

Gunilla Halldén
  Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp.
  Pedagogisk forskning, 2003, 8, 12-23.

Anne-Li Lindgren and Gunilla Halldén
  Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på barn i relation till FN: s barnkonvention
  Utbildning och Demokrati, 2001, 2, 65-79.
   Fulltext  PDF  

Gunilla Halldén
  "Två decimeter nysnö, perfekt harjaktsväder." Platsen som viktig för möjligheten att framträda.
  Barn, 2000, 2-3(Norsk Senter for Barneforskning, Trondheim, Norge), 23-32.

Gunilla Halldén
  To be, or not to be'; absurd and humoristic descriptions as a strategy to avoid idyllic life stories - boys write about family life.
  Gender and Education, 1999, 4, 469-480.

Gunilla Halldén
  Barn, barndom och essentialism
  Häften för Kritiska Studier, 1998, 31(1), 69-74.

Gunilla Halldén
  Boyhood and Fatherhood. Narratives about a future family life.
  Childhood, 1998, 5, 23-39.

Gunilla Halldén
  Competence and Connection: gender and generation in boys' narratives.
  Gender and Education, 1997, 9, 307-316.

Gunilla Halldén
  Establishing order: small girls write about family life.
  Gender and Education, 1994, 6, .

Gunilla Halldén
  The child as project and the child as being: parent's ideas as frames of reference.
  Children & society, 1991, 5, 334-346.

Books

Gunilla Halldén
  Barndomens skogar: Om barn i natur och barns natur
    Carlsson Bokförlag, 2011.


Gunilla Halldén
  Barnet och boet: familjen - drömmar om det goda, det spännande och det farliga
    Carlsson, 2001.


Gunilla Halldén
  Föräldrars tankar om barn.
    Carlsson Bokförlag, 1992.


Gunilla Halldén
  Se Barnet. Tankegångar från tre århundraden.
    Rabén & Sjögren, 1990.


Gunilla Halldén
  Föräldrars barn och barns föräldrar.
    AWEGebers förlag, 1984.


Anthologies

Gunilla Halldén
  Naturen som symbol för den goda barndomen
  Carlsson Bokförlg, 2009.


Gunilla Halldén
  Den moderna barndomen och barns vardagsliv
  Carlsson Bokförlag, 2007.


Bengt Sandin and Gunilla Halldén
  Barnets bästa: en antologi om barndomens innebörder och Välfärdens organisering
  Brutus Östlings förlag Symposium, 2003.


Chapters in Books

Gunilla Halldén
  Barndomens skogar
  Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv, Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet, 2014, 139-148.


Gunilla Halldén
  Moster Disa i Birkastan: Barnträdgården som arena för socialt arbete
  Om förskolan och de yngre barnen: historiska och nutida nedslag, Studentlitteratur AB, 2014, 17-37.


Gunilla Halldén
  Det aktive og kompetente barnet: Synet på barn som et sosialt og kulturellt produkt
  Til barnas beste: veier til omsorg og lek, læring og danning, Gyldendal Akademisk, 2013, 197-217.


Gunilla Halldén
  Children’s sense of place: Aspects of individualization, flexibility and free choice within the preschool context
  The modern child and the flexible labour market: early childhood education and care, Palgrave Macmillan, 2011, .


Gunilla Halldén
  Barndomsbegreppet som tidsspegel
  Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv, Stockholms universitet, 2010, 55-66.


Gunilla Halldén
  Förskolan som en plats för barn och barnens sätt att göra denna plats till sin
  Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld, Regionbibliotek Stockholm, 2010, .


Gunilla Halldén
  Föräldrastöd och rådgivning som en tidsspegel
  Ta föräldrar på allvar: Om föräldraskap och föräldrastöd, Svenska föreningen för psykisk hälsa (SFPH) :Ester Bomans stiftelse (EBS), 2010, 45-58.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barndom och arbete - kontinuitet och förändring
  Barndom och arbete, Boréa bokförlag, 2008, 15-34.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 219-234.


Gunilla Halldén
  Utbildningsvetenskap - ett kunskapsområde med relevans för forskningen om små barn.
  Utbildningsvetenskap - ett kunskapsområde under formering., Carlsson Bokförlag, 2006, 274-296.


Gunilla Halldén
  Platsen som betydelse och barns sätt att ladda en plats med symbolisk mening.
  Speglingar av rum. Om könskodade platser och sammanhang., Brutus Östlings förlag Symposium, 2005, 173-191.


Gunilla Halldén
  Peter Pan - en betraktelse över barndomens sociala och kulturella bestämning.
  Pedagogik som vetenskap.: en vänbok till Birgitta Qvarsell, Pedagogiska institutionen, 2004, 390-412.


Gunilla Halldén
  Childrens views on family, home and house
  Children in the City: Home, Neighbourhood and Community, Falmer Press, 2003, 29-45.


Gunilla Halldén, Margareta Hydén and Karin Zetterqvist Nelson
  Familjeliv och homosexualitet
  Nätverksfamiljen, Natur och Kultur, 2003, 172-192.


Gunilla Halldén
  Om nödvändigheten av berättelser och barndom som ett förhållande till tid.
  Oförtrutet. Bildande yttringar från tjugo års bokutgivning., Carlssons Bokförlag, 2003, 212-214.


Gunilla Halldén
  Förskolan som en mötesplats mellan offentligt och privat.
  Barnomsorgsutbildningarna i Norrköping 100 år : jubileumsskrift 2002, Institutionen för tematisk utbildning och forskning (ITUF), Linköpings univ., Campus Norrköping, 2002, 89-98.


Gunilla Halldén
  Föräldraperspektiv och barnperspektiv på familjeliv och den goda barndomen
  Born og familie i det postmoderne samfund., Hans Reitzels forlag, 1999, -539.


Gunilla Halldén
  The family - a refuge from demands or an arena for the excercise of power and control - children's fictions on their future family families.
  Children's Childhoods Observed and Experienced, Falmer Press, 1994, 63-78.


Gunilla Halldén
  Att få vara sig själv; identitet och kultur.
  Perspektiv på barn och ungdom, Utbildningsradion, 1991, 162-179.


Conference Articles

Gunilla Halldén
  Välfärd - ofärd. Omsorgens plats i det senmoderna samhället.
  Forskarseminarium nov 2002,Göteborgs universitet,2002, 2003.


Gunilla Halldén
  Omsorgsbegreppet i förskolan. Ollika infallsvinklar på ett begrepp och dess relation till en verksamhet.
  Nätverk för Barnomsorgsforskning,2000, 2001.


Ph.D. Theses

Tobias Samuelsson
  Children’s Work in Sweden: A part of childhood, a path to adulthood
  2008.


  Fulltext PDF

Disa Bergnéhr
  Timing parenthood: Independence, family and ideals of life
  2008.


  Fulltext PDF

Åsa Aretun
  Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma: Formell och informell socialisation i en muslimsk skola
  2007.


  Fulltext PDF

Eva Änggård
  Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkulturer
  2005.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Markström
  Förskolan som normaliseringspraktik: En etnografisk studie
  2005.


  Fulltext PDF

Maria Simonsson
  Bilderboken i förskolan: En utgångspunkt för samspel
  2004.


  Fulltext PDF

Gisela Eckert
  Wasting time or having fun?: Cultural meanings of children and childhood
  2001.


Karin Zetterqvist Nelson
  På tal om dyslexi: En studie av hur barn, föräldrar och lärare berättar om och ger betydelse åt diagnoser som dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter
  2000.


Reports

Gunilla Halldén, Eva-Lena Dahl, Anne- Li Lindgren, Maj Asplund Carlsson, Jan-Erik Johansson, Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Simonsson, Birgitta Lidholt and Sven Persson
  Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett begrepp och dess relation till en verksamhet: Rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 novemberg 2000
  Working papers on childhood and the study of children, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF

Gunilla Halldén
  Research Projects at the Department of Child Studies
  Working papers on childhood and the study of children, 1997:1, 1997.


  Fulltext PDF

Gunilla Halldén
  Adoption i ett konflikt och utvecklingsperspektiv
  Linköping Studies in Arts and Science, 1065, 1981.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21