Göm menyn

Publications for Glenn Hultman


Journal Articles

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
  Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(4), 482-496.
 Web of Science® Times Cited: 1

Ann-Sofi Wedin, Glenn Hultman and Jan Schoultz
  Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2012, 17(1-2), 81-98.

Glenn Hultman
  Ledarskapsforskning - gamla sanningar och nya ambitioner: Noteringar om evidens- och praxisorienterat ledarskap
  Leda & Styra, 2012, (2), 1-21.

Glenn Hultman, Ann-Sofi Wedin and Jan Schoultz
  Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande
  Didaktisk Tidskrift, 2012, 22(2), 335-358.
   Fulltext  PDF  

Glenn Hultman, Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Subject didactics in practice - hidden in the process: A study of teaching logics and classroom cultures
  Education Inquiry, 2012, 3(1), 3-18.

Glenn Hultman
  Antropologisk didaktik: Noteringar om didaktik som situerad praktik
  Didaktisk Tidskrift, 2011, 20(2), 69-83.
   Fulltext  PDF  

Glenn Hultman, Jan Schoultz and Karin Stolpe
  Samspelet lärarstuderande-handledare: Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2011, 16(2), 118-137.

Glenn Hultman
  Ambiguity as work: Teachers' knowledge creation in classrooms
  New zealand journal of teachers' work, 2008, 5(1), 21-35.
   Fulltext  PDF  

Glenn Hultman
  Handledning som kontextuella samtal
  Grundskoletidningen, 2008, (4), 28-31.

Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Science teaching and the School- when Concepts meet Context
  Journal of Baltic science education, 2004, 6(No 2), 22-33.

Glenn Hultman
  Per Lindqvist - Lärares förtroendearbetstid
  Pedagogisk forskning, 2002, 7(2), 149-153.

Glenn Hultman
  A study of "acting in context" and the creation of meaning in work activities of principals
  International Journal of Leadership in Education, 2001, 4(2), 137-148.

Glenn Hultman
  Linking Levels of Learning
  Journal of educational change, 2001, (2), 349-352.

Glenn Hultman and Cristina Robertson Hörberg
  Läraren som den nytänkande förändraren
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 1999, febr(1), 28-33.

Glenn Hultman and Cristina Robertson Hörberg
  Knowledge Competition and Personal Ambition. A Theoretical Framework for Knowledge Utilization and Action in Context.
  Science communication, 1998, 19(4), 328-348.

Glenn Hultman and Alger Klasson
  Paradoxes, Mini-worlds and Learning Processes: the dynamics of change in small companies.
  Studies in Continuing Education, 1998, 20(1), 51-69.

Glenn Hultman and Cristina Hörberg
  Teachers´ Informal Rationality. Understanding How Teachers Utilize Knowledge
  Science communication, 1995, 16(3), 341-354.

Glenn Hultman and Cristina Hörberg
  Teachers´ Informal Rationality. Understanding How Teachers Utilize Research Knowledge.
  EERA bulletin, 1995, 1(2), 41-54.

Glenn Hultman
  The State of the Art of School Administration: a review of facts and theory
  Scandinavian Journal of Educational Research, 1989, 33(2), 123-162.

Glenn Hultman
  Kan Skolan styras med Forskning och Utvärdering? En granskning av det senaste perspektivet på skolgångens effekter
  Forskning om utbildning : tidskrift för analys och debatt, 1987, (2), 28-38.

Glenn Hultman
  Ledarutbildning och skolutveckling - ett lärarperspektiv
  Forskning om utbildning : tidskrift för analys och debatt, 1984, (2), 24-33.

Glenn Hultman
  Managerial Work, Organizational Perspectives, and the Training of Managers.
  Scandinavian Journal of Educational Research, 1984, 28(4), 199-210.

Glenn Hultman
  Symboliskt ledarskap
  Personal, människor och arbete : medlemstidning för SPF / Sveriges personaladministrativa förening, 1984, (2), 13-14.

Glenn Hultman
  Chefen som samuraj
  Personal, människor och arbete : medlemstidning för SPF / Sveriges personaladministrativa förening, 1983, (1), 13-14.

Glenn Hultman
  Enkla recept finns inte för den goda skolan
  Östgöta Correspondenten, 1983, 83-09-12, 10-10.

Glenn Hultman
  Hur avgör man skolans effektivitet?
  Dagens nyheter, 1983, 83-06-23, .

Glenn Hultman
  Lärare skapar förväntningar
  Östgöta Correspondenten, 1983, 83-09-13, 12-13.

Glenn Hultman
  Organization Development through Management Training
  Interdisciplinaria, 1983, 4(1), 19-47.

Glenn Hultman
  The School from the Viewpoint of Organizational Theory and its Prerequisites for Change: Notes on the Evaluation of Planned Change in Swedish Schools.
  Educational Studies, 1980, 6(2), 127-140.

Glenn Hultman
  Pedagogiska syner
  Undervisningsteknologi, 1976, (3), 16-21.

Books

Glenn Hultman and Louise Moqvist
  En studie av försök med kommunala friskolor i Linköpings kommun
    Linköpings kommun, LiU, 2008.


Glenn Hultman
  Report of the working group on international collaboration in the evaluation of inquiry-based science education
    University Chile/Ministry of Education, 2006.


Glenn Hultman and Bengt-Göran Martinsson
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält. Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet
    Skapande Vetande, 2005.


Glenn Hultman
  Anställda i förändring - flämtande lågor, ambitioner och vardagsarbete.: En longitudinell fallstudie av förändringsprocesser i småföretag under sex år
    Skapande, vetande, , Linköpings universitet, 2004.


Glenn Hultman
  Första steget
    , 2004.


Glenn Hultman and Ann-Sofi Wedin
  Ledarskap i kommuner. Forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser
    , 2004.


Glenn Hultman
  Tema Dialog, Att möta nya tidens krav
    , 2004.


Glenn Hultman, Alger Klasson and Magnus Nilsson
  Organisationsövergångar och unika Organisationsövergångar och unika kulturer :: förändringsdynamik och utvecklingsstöd via Växtkraft Mål 4. En studie av förändringsprocesser inom Mål 4
    VINNOVA rapport,1650-3104, 5, VINNOVA, 2002.


Glenn Hultman and Björn Eklund
  Utvärdering som meningsskapande
    Skapande Vetande, 2002.


Glenn Hultman
  Vitala organisationer : lärdomar från 40 års forskning om förändringsdynamik och skolutveckling
    Skapande, vetande, 38, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2002.


Glenn Hultman
  Intelligenta improvisationer :: om lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen
    Studentlitteratur, 2001.


Glenn Hultman
  Från EU till Hackefors, Gnosjö och Olofsfors. Forskningsplan samt fallstudier av nätverksarbete, kompetensanalyser och utvecklingsprojekt
    Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 210, Linköpings Universitet, 1999.


Glenn Hultman and Alger Klasson
  Hur tänker små företag om utveckling och tillväxt?
    Nya jobb och nya företag, , Ralf, 1999.


Glenn Hultman
  Spindlar i känsliga nätverk. Om skolans ledarskap och kunskapsbildning
    Skapande, vetande, 34, Linköpings Universitet, 1998.


Glenn Hultman, Kjell Granström, K. Hörberg and Charlotta Einarsson
  Skolan som lärande kultur - kunskapsbehov och kunskapsutnyttjande
    HLS Förlag, 1997.


Glenn Hultman and Alger Klasson
  Förändringens dynamik: En problematisering av förändringsprocesser, delaktighet och lärande
    Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 173, IPP, 1995.


Glenn Hultman and Christina Hörberg
  Kunskapsutnyttjande. Ett informellt perspektiv på hur kunskaps och forskning används i skolan.
    Skolforskning, , Skolverket, 1994.


Glenn Hultman and Christina Hörberg
  En fråga om vilja, ork och möjlighet? Ett kontextuellt/ informellt perspektiv på forsknings- och kunskaps¬an¬vändning hos yrkes¬verksamma inom skolområdet.
    Bokmanus, , IPP, 1993.


Glenn Hultman
  Organisatorisk delaktighet och förändringens pedagogik. Kunskapsöversikt om anställdas delaktighet vid förändring inom om¬rådet kommunernas förändrade organisation och styrformer
    IPP, , IPP, 1993.


Glenn Hultman, Klasson Alger and Birgitta Nyrinder
  To Establish Workplace Learning Processes. Methods & Strategies
    IPP, , IPP, 1993.


Glenn Hultman
  Utvärdering av fortbildning. Skolledares och lärares syn på kompletteringsfortbildningen inom E -och F - län (1989 - 1991).
    Arbetsrapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi, 31, Linköpings universitet, 1991.


Glenn Hultman
  Skolledare under Påverkan. En studie av en ledarutbildning och dess effekter
    Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi, 106, Linköpings universitet, 1986.


Glenn Hultman
  Skolledarutbildning och Skolutveckling som Lärarna ser det...En studie av organisationseffekter.
    Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi, 105, Linköpings universitet, 1986.


Glenn Hultman
  Visioner och Ömsesidig Status-Quo. En ledarutbildnings funktion och process.
    Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi, 104, Linköpings universitet, 1986.


Anthologies

Glenn Hultman and Per-Erik Ellström
  Inledning
  Studentlitteratur, 2004.


Glenn Hultman and Ann-Sofi Wedin
  ledarskap och lärande mellan politik och praktik
  svenska kommunförbundet, 2004.


Glenn Hultman
  Lärares arbete - komplexitet, improvisationer och känslor
  Studentlitteratur, 2004.


Glenn Hultman and Alger Klasson
  Learning from change? A not on interactive action research
  Social Change and Adult Education, , Adult Education Research in Nordic Countries, 1997.


Glenn Hultman
  Kulturer och det informella. Lärande i kontext
  Studentlitteratur, 1996.


Glenn Hultman and Cristina Hörberg
  Situated Utilisation.Use as a Cultural Re¬sponse. Lessons from Research and Case Studies on Knowledge Use in Schools
  HLS, 1995.


Glenn Hultman
  Domination or Self-Control? Images of Participation , a re¬view of resear¬ch.
  Adult Education Research in Nordic Countries, 1992/93, 1994.


Glenn Hultman
  Effektiva skolor: Realitet eller ritual ? Effektivitet som en funktion av värderingar, intressen och samhällsfaktorer.
  IPP, 1989.


Glenn Hultman
  Ålderschocken och förändringsarbete i organisationer
  SNS, 1989.


Chapters in Books

Glenn Hultman
  Konkurrensen mellan forskning och erfarenhet. Noteringar om forskningsanvändning i skolan
  Den evidensbaserade skolan: Svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik, Natur och kultur, 2018, 136-170.


Glenn Hultman and Ann-Sofi Wedin
  Handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer: skapandet av lärprocesser in-situ
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, 2014, 138-157.


  Fulltext PDF

Glenn Hultman, Jan Schoultz, Ann-Sofi Wedin, Per Lindqvist, Ulla-karin Nordänger and Henrik Hegender
  Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 93-99.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3.
  Ämnesdidaktik<em> -- dåtid, nutid och framtid</em>.: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010., Linköping University Electronic Press, 2011, 51-62.


Glenn Hultman, Ulla-Karin Nordänger, Per Lindqvist, Henrik Hegender and Jan Schoultz
  Vad händer om man tänker tvärtom?: Går det att byta praktikuppgifter mot teoriuppgifter i lärarutbildningen?
  Resultatdialog 2009: All forskning om lärande, vetenskapsrådet, 2009, 98-104.


Glenn Hultman and Ann-Sofi Wedin
  Lärares arbete och lärande
  Lärare i blickpunkten: olika perspektiv på lärares arbete, Lärarförbundet, 2008, 55-69.


Glenn Hultman
  In Between. Knowledge relations and use in context.
  Livslång nyfikenhet: en vänbok till Gunilla Härnsten, HLSförlag, 2006, 140-164.


Glenn Hultman
  Report on the working group on international collaboration in the evaluation of inquiry-based science education (IBSE) programs
  Report on the working group on international collaboration in the evaluation of inquiry-based science education (IBSE) programs, InterAcademyPanel (IAP), Univeridad de Chile, 2006, .


Glenn Hultman and Bengt-Göran Martinsson
  Pedagogiskt arbete - ett nytt forskningsfält vid Linköpings universitet inom det utbildningsvetenskapliga området.
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet., Skapande Vetande, 2005, 11-30.


Glenn Hultman, Jan Schultz and Margareta Lindkvist
  Situationens lärlingar och komplexa didaktiska miljöer - elevers lärprocesser i naturvetenskap
  Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning : betänkande, VR's rapportserie, 2005, 12-24.


Glenn Hultman and Per-Erik Ellström
  Avslutande reflektioner och slutsatser.
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet., Studentlitteratur, 2004, 295-305.


Glenn Hultman
  Förändringsdynamik, paradoxer och lokala aktörer
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet., Studentlitteratur, 2004, 217-242.


Magnus Nilsson and Glenn Hultman
  Leder utbildning till utveckling?
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet, Studentlitteratur, 2004, 267-293.


Alger Klasson, Birgitta NYrinder and Glenn Hultman
  Human development and techological renewal
  Human development and technological renewal, YFIND, 1994, 25-124.


Conference Articles

Glenn Hultman
  Formas till lärare. En studie av meningsskapande och organisatoriska övergångar mellan lärarutbildning och skola
  NERA,2009, 2009.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  The content and form in science education
  ESERA, 2009.


Glenn Hultman
  Competence Development and Change in Small Companies.
  the 5th International Conference on Researching Work and Learning,2007, 2007.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Det forskande arbetssättet-vad, hur och varför?
  Fagdidaktikk mellom skole og laererutdanning,2007, 2007.


Glenn Hultman
  Leadership and Learning in - between Politics and Practice
  Fourth International Conference on Researching Work and Learning, UTS: Challenges for Integrating Work and Learning,2005, 2005.


Louise Moqvist, Glenn Hultman and Per-Erik Ellström
  A Study of Top Managers' Work Practices in Swedish Public Administration - A Learning Perspective
  ECER conference,2004, 2004.


Magnus Nilsson and Glenn Hultman
  Förändringsarenor. En studie av organisatoriska övergångar och glapp.
  NFPF,2004, 2004.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Science teaching and the school-when concepts meet con¬text.
  NERA´s 32nd Congress,2004, 2004.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Theory-based evaluation and sustained interaction.
  the International Workshop on Evaluation of Inquiry Based Science Education,2004, 2004.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  In the beginning we used our fantasy
  the Second Monterry international conference on K-12 science education,2003, 2003.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Learning and non-learning in the science classroom
  the 10th EARLI-conference,2003, 2003.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Att komma in på arenan.
  Det 7 Nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen,2002, 2002.


Glenn Hultman
  Leading cultures. A study of 'acting in context' and the creation of meaning in work activities of principals
  ECER98,1998, 1998.


Glenn Hultman
  In Between. Knowledge relations and use in context.
  ECER 97,1997, 1997.


Glenn Hultman
  Leading Cultures. Observing School Leaders' Tacit Professionalism in Context
  for the 6th National Conference in Educational Research 1997 in Collaboration with the International Network «PACT,1997, 1997.


Glenn Hultman, Alger Klasson and Birgitta Nyrinder IPP
  The Company as a Classroom: . To establish Workplace Learning Processes.
  The 4th International Symposium on Human Design and Management ODAM,1994, 1994.


Glenn Hultman
  Teachers Informal Rationality. Understandings about Teachers´ utilization of knowledg
  ISATT,1993, 1993.


Ph.D. Theses

Henrik Hegender
  Mellan akademi och profession: Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning
  2010.


  Fulltext PDF

Josefin Brüde Sundin
  En riktig rektor: Om ledarskap, genus och skolkulturer
  2007.


  Fulltext PDF

Ann-Sofi Wedin
  Lärares arbete och kunskapsbildning: Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken
  2007.


  Fulltext PDF

Louise Moqvist
  Ledarskap i vardagsarbetet: en studie av högre chefer i statsförvaltningen
  2005.


  Fulltext PDF

Glenn Hultman  Organisationsutveckling genom ledarutbildning: en utvärdering av skolledarutbildningens första utbildningsomgångar
  1981.


Licentiate Theses

Simon Hjort
  Kritiskt tänkande i klassrummet: En studie av didaktiska val och manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskaps- och filosofiundervisning
  2014.


  Fulltext PDF

Sofia Boo
  Lärares arbete med individanpassning: Strategier och dilemman i klassrummet
  2014.


  Fulltext PDF

Reports

Marianne Ødegaard, Hanne Möller Andersen, Jan Schoultz, Glenn Hultman, Birgitte Lund Nielsen, Ragnhild Löfgren and Sonja M Mork
  Explora: Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom
  KIMEN, 2, 2011.


  Fulltext PDF

Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  I början fick vi använda vår fantasi.
  2003.


Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  Det är bra med NTA.
  2002.


Glenn Hultman and Alger Klasson
  Växtkraft Mål 4 - Hur arbetade företagen och offentliga verksamheter under Steg 1? Kontaktpersonernas uppfattningar. Redovisning av en enkätstudie i Jönköpings-, Östergötlands- och Västerbottens län våren 1998.
  1999.


Glenn Hultman and Alger Klasson
  Utvecklingsstöd till små företag. En studie av regionala och lokala kompetensstrategier
  1997.


Glenn Hultman and Sam Paldanius
  organisatorisk delaktighet och förändringens pedagogik. En pilotstodie av upplevd delaktighet i kommunal organisation
  1994.


Glenn Hultman and Sam Paldanius
  organisatorisk delaktighet och förändringens pedagogik. Tre fallstudier om delaktighet i kommunal organisation
  1994.


Glenn Hultman, Klasson Alger and Birgitta Nyrinder
  Förändringsarbete i små före¬tag. En studie av förändringsprocesser, delaktighet och lärande
  IPP, , 1993.


Glenn Hultman
  Från rotel till sektion. En utvärdering av försöksverksam¬heten med ny kriminalpolisorganisation vid polismyndigheten i Linköping
  IPP, , 1992.


Glenn Hultman
  Försöksutbildning med PLUS-program¬met.
  1987.


Glenn Hultman
  Kan skolan förändras
  1980.


Glenn Hultman
  Skolledare om skolledarutbildningen
  1980.


Glenn Hultman
  Uppföljning av skolledarutbildning
  Information om skolforskning, 4, 1980.


Glenn Hultman
  Utbildning för skolledare före skolledar¬ut¬bild¬-
  1980.


Glenn Hultman
  Skolledaren som förändringsagent.
  1978.


Glenn Hultman
  Dialogpedagogik och samhällsutveckling.
  LHS, , 1976.


Glenn Hultman
  Ett försök att beskriva, förklara och förändra matematikundervisningen.
  LHS, , 1976.


Naeslund, Karpberg, Ek and Glenn Hultman
  Folkhögskoleprovet
  1972.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30