Göm menyn

Publications for Fengling Zhang


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 169 times*

Journal Articles

Zaifang Li, Hengda Sun, Ching-Lien Hsiao, Yulong Yao, Yiqun Xiao, Maryam Shahi, Yingzhi Jin, Alex Cruce, Xianjie Liu, Youyu Jiang, Wei Meng, Fei Qin, Thomas Ederth, Simone Fabiano, Weimin Chen, Xinhui Lu, Jens Birch, Joseph W. Brill, Yinhua Zhou, Xavier Crispin and Fengling Zhang
  A Free-Standing High-Output Power Density Thermoelectric Device Based on Structure-Ordered PEDOT:PSS
  Advanced Electronic Materials, 2018, 4(2), .
 Web of Science® Times Cited: 1

Deping Qian, Zilong Zheng, Huifeng Yao, Wolfgang Tress, Thomas R. Hopper, Shula Chen, Sunsun Li, Jing Liu, Shangshang Chen, Jiangbin Zhang, Xiaoke Liu, Bowei Gao, Liangqi Ouyang, Yingzhi Jin, Galia Pozina, Irina Buyanova, Weimin Chen, Olle Inganäs, Veaceslav Coropceanu, Jean-Luc Bredas, He Yan, Jianhui Hou, Fengling Zhang, Artem A. Bakulin and Feng Gao
  Design rules for minimizing voltage losses in high-efficiency organic solar cells
  Nature Materials, 2018, 17(8), 703-+.

Xing Xing, Qi Zeng, Mikhail Vagin, Mats Fahlman and Fengling Zhang
  Fast switching polymeric electrochromics with facile processed water dispersed nanoparticles
  Nano Energy, 2018, 47, 123-129.
 Web of Science® Times Cited: 1

Qin Leiqiang, Quanzheng Tao, Ahmed El Ghazaly, Julia Fernandez-Rodriguez, Per Persson, Johanna Rosén and Fengling Zhang
  High-Performance Ultrathin Flexible Solid-State Supercapacitors Based on Solution Processable Mo1.33C MXene and PEDOT:PSS
  Advanced Functional Materials, 2018, 28(2), .
 Web of Science® Times Cited: 6

Yuming Wang, Mohammad Javad Jafari, Nana Wang, Deping Qian, Fengling Zhang, Thomas Ederth, Ellen Moons, Jianpu Wang, Olle Inganäs, Wei Huang and Feng Gao
  Light-induced degradation of fullerenes in organic solar cells: a case study on TQ1:PC71BM
  Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6(25), 11884-11889.
   Fulltext  PDF  

Yuanbao Lin, Yingzhi Jin, Sheng Dong, Wenhao Zheng, Junyu Yang, Alei Liu, Feng Liu, Yufeng Jiang, Thomas P. Russell, Fengling Zhang, Fei Huang and Lintao Hou
  Printed Nonfullerene Organic Solar Cells with the Highest Efficiency of 9.5%
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2018, 8(13), .
 Web of Science® Times Cited: 2

Junyu Yang, Yuanbao Lin, Wenhao Zheng, Alei Liu, Wanzhu Cai, Xiaomin Yu, Fengling Zhang, Quanbin Liang, Hongbin Wu, Donghuan Qin and Lintao Hou
  Roll-to-Roll Slot-Die-Printed Polymer Solar Cells by Self-Assembly
  ACS Applied Materials and Interfaces, 2018, 10(26), 22485-22494.

Guitao Feng, Junyu Li, Fallon J. M. Colberts, Mengmeng Li, Jianqi Zhang, Fan Yang, Yingzhi Jin, Fengling Zhang, Rene A. J. Janssen, Cheng Li and Weiwei Li
  “Double-Cable” Conjugated Polymers with Linear Backbone toward High Quantum Efficiencies in Single-Component Polymer Solar Cells
  Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(51), 18647-18656.
 Web of Science® Times Cited: 10

Wenhao Zheng, Yuanbao Lin, Yangdong Zhang, Junyu Yang, Zuosheng Peng, Alei Liu, Fengling Zhang and Lintao Hou
  Dual Function of UV/Ozone Plasma-Treated Polymer in Polymer/Metal Hybrid Electrodes and Semitransparent Polymer Solar Cells
  ACS Applied Materials and Interfaces, 2017, 9(51), 44656-44666.
 Web of Science® Times Cited: 1

Yingzhi Jin, Zaifang Li, Qin Leiqiang, Xianjie Liu, Lin Mao, Yazhong Wang, Fei Qin, Yanfeng Liu, Yinhua Zhou and Fengling Zhang
  Laminated Free Standing PEDOT:PSS Electrode for Solution Processed Integrated Photocapacitors via Hydrogen-Bond Interaction
  ADVANCED MATERIALS INTERFACES, 2017, 4(23), .

Fan Yang, Deping Qian, Ahmed Hesham Balawi, Yang Wu, Wei Ma, Frederic Laquai, Zheng Tang, Fengling Zhang and Weiwei Li
  Performance limitations in thieno[3,4-c] pyrrole4,6-dione-based polymer: ITIC solar cells
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, 2017, 19(35), 23990-23998.
 Web of Science® Times Cited: 5

Xing Xing, Chuan Fei Wang, Xianjie Liu, Qin Leiqiang, Ergang Wang and Fengling Zhang
  The trade-off between electrochromic stability and contrast of a thiophene-Quinoxaline copolymer
  Electrochimica Acta, 2017, 253, 530-535.
 Web of Science® Times Cited: 2

Yongxi Li, Deping Qian, Lian Zhong, Jiu-Dong Lin, Zuo-Quan Jiang, Zhi-Guo Zhang, Zhanjun Zhang, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao and Fengling Zhang
  A fused-ring based electron acceptor for efficient non-fullerene polymer solar cells with small HOMO offset
  NANO ENERGY, 2016, 27, 430-438.
 Web of Science® Times Cited: 51

Desta Gedefaw, Zaifei Zaifei, Endale Mulugeta, Yang Zhao, Fengling Zhang, Mats R. Andersson and Wendimagegn Mammo
  An alternating copolymer of fluorene donor and quinoxaline acceptor versus a terpolymer consisting of fluorene, quinoxaline and benzothiadiazole building units: synthesis and characterization
  Polymer Bulletin, 2016, 73(4), 1167-1183.
 Web of Science® Times Cited: 3

Fengling Zhang, Olle Inganäs, Yinhua Zhou and Koen Vandewal
  Development of polymer-fullerene solar cells
  NATIONAL SCIENCE REVIEW, 2016, 3(2), 222-239.
 Web of Science® Times Cited: 25

Jing Liu, Shangshang Chen, Deping Qian, Bhoj Gautam, Guofang Yang, Jingbo Zhao, Jonas Bergqvist, Fengling Zhang, Wei Ma, Harald Ade, Olle Inganäs, Kenan Gundogdu, Feng Gao and He Yan
  Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force
  NATURE ENERGY, 2016, 1, .
 Web of Science® Times Cited: 258

Youchun Chen, Shan Wang, Lingwei Xue, Zhiguo Zhang, Haolong Li, Lixin Wu, Yue Wang, Fenghong Li, Fengling Zhang and Yongfang Li
  Insights into the working mechanism of cathode interlayers in polymer solar cells via [(C8H17)(4)N](4)[SiW12O40]
  Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(48), 19189-19196.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 15

Zheng Tang, Bo Liu, Armantas Melianas, Jonas Bergqvist, Wolfgang Tress, Qinye Bao, Deping Qian, Olle Inganäs and Fengling Zhang
  A New Fullerene-Free Bulk-Heterojunction System for Efficient High-Voltage and High-Fill Factor Solution-Processed Organic Photovoltaics
  Advanced Materials, 2015, 27(11), 1900-+.
 Web of Science® Times Cited: 59

Sai Bai, Shasha He, Yizheng Jin, Zhongwei Wu, Zhouhui Xia, Baoquan Sun, Xin Wang, Zhizhen Ye, Feng Gao, Shuyan Shao and Fengling Zhang
  Electrophoretic deposited oxide thin films as charge transporting interlayers for solution-processed optoelectronic devices: the case of ZnO nanocrystals
  RSC Advances, 2015, 5(11), 8216-8222.
 Web of Science® Times Cited: 5

Sai Bai, Yizheng Jin, Xiaoyong Liang, Zhizhen Ye, Zhongwei Wu, Baoquan Sun, Zaifei Ma, Zheng Tang, Jianpu Wang, Uli Wuerfel, Feng Gao and Fengling Zhang
  Ethanedithiol Treatment of Solution-Processed ZnO Thin Films: Controlling the Intragap States of Electron Transporting Interlayers for Efficient and Stable Inverted Organic Photovoltaics
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2015, 5(5), 1401606.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 52

Bo Xu, Haining Tian, Lili Lin, Deping Qian, Hong Chen, Jinbao Zhang, Nick Vlachopoulos, Gerrit Boschloo, Yi Luo, Fengling Zhang, Anders Hagfeldt and Licheng Sun
  Integrated Design of Organic Hole Transport Materials for Efficient Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2015, 5(3), .
 Web of Science® Times Cited: 33

Deping Qian, Bo Liu, Suhao Wang, Scott Himmelberger, Mathieu Linares, Mikhail Vagin, Christian Muller, Zaifei Zaifei, Simone Fabiano, Magnus Berggren, Alberto Salleo, Olle Inganäs, Yingping Zou and Fengling Zhang
  Modulating molecular aggregation by facile heteroatom substitution of diketopyrrolopyrrole based small molecules for efficient organic solar cells
  Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3(48), 24349-24357.
 Web of Science® Times Cited: 14

Zaifei Ma, Dongfeng Dang, Zheng Tang, Desta Gedefaw, Jonas Bergqvist, Weiguo Zhu, Wendimagegn Mammo, Mats R. Andersson, Olle Inganäs, Fengling Zhang and Ergang Wang
  A Facile Method to Enhance Photovoltaic Performance of Benzodithiophene-Isoindigo Polymers by Inserting Bithiophene Spacer
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2014, 4(6), .
 Web of Science® Times Cited: 41

Aubrey L. Dyer, Rayford H. Bulloch, Yinhua Zhou, Bernard Kippelen, John R. Reynolds and Fengling Zhang
  A Vertically Integrated Solar-Powered Electrochromic Window for Energy Efficient Buildings
  Advanced Materials, 2014, 26(28), 4895-4900.
 Web of Science® Times Cited: 46

Desta A Gedefaw, Yi Zhou, Zaifei Ma, Zewdneh Genene, Stefan Hellstrom, Fengling Zhang, Wendimagegn Mammo, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Conjugated polymers with polar side chains in bulk heterojunction solar cell devices
  Polymer international, 2014, 63(1), 22-30.
 Web of Science® Times Cited: 5

Sai Bai, Motao Cao, Yizheng Jin, Xinliang Dai, Xiaoyong Liang, Zhizhen Ye, Min Li, Jipeng Cheng, Xuezhang Xiao, Zhongwei Wu, Zhouhui Xia, Baoquan Sun, Ergang Wang, Yueqi Mo, Feng Gao and Fengling Zhang
  Low-Temperature Combustion-Synthesized Nickel Oxide Thin Films as Hole-Transport Interlayers for SolutionProcessed Optoelectronic Devices
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2014, 4(6), .
 Web of Science® Times Cited: 59

Jian Liu, Jiang Wu, Shuyan Shao, Yunfeng Deng, Bin Meng, Zhiyuan Xie, Yanhou Geng, Lixiang Wang and Fengling Zhang
  Printable highly conductive conjugated polymer sensitized ZnO NCs as cathode interfacial layer for efficient polymer solar cells
  ACS Applied Materials and Interfaces, 2014, 6(11), 8237-8245.
 Web of Science® Times Cited: 28

Desta A. Gedefaw, Zaifei Ma, Patrik Henriksson, Fengling Zhang, Mats R. Andersson and Wendimagegn Mammo
  RANDOM POLYFLUORENE CO-POLYMERS DESIGNED FOR A BETTER OPTICAL ABSORPTION COVERAGE OF THE VISIBLE REGION OF THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM
  Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 2014, 28(1), 121-130.
 Web of Science® Times Cited: 3

Hongyu Zhen, Qiong Hou, Kan Li, Zaifei Ma, Simone Fabiano, Feng Gao and Fengling Zhang
  Solution-processed bulk-heterojunction organic solar cells employing Ir complexes as electron donors
  Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(31), 12390-12396.
 Web of Science® Times Cited: 5

Zaifei Ma, Wenjun Sun, Scott Himmelberger, Koen Vandewal, Zheng Tang, Jonas Bergqvist, Alberto Salleo, Jens Wenzel Andreasen, Olle Inganäs, Mats R Andersson, Christian Müller, Fengling Zhang and Ergang Wang
  Structure-Property Relationships of Oligothiophene-Isoindigo Polymers for Efficient Bulk-Heterojunction Solar Cells
  energy and environmental science, 2014, 17(1), 361-369.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 64

Xiaoyong Liang, Qing Yi, Sai Bai, Xingliang Dai, Xin Wang, Zhizhen Ye, Feng Gao, Fengling Zhang, Baoquan Sun and Yizheng Jin
  Synthesis of Unstable Colloidal Inorganic Nanocrystals through the Introduction of a Protecting Ligand
  Nano letters (Print), 2014, 14(6), 3117-3123.
 Web of Science® Times Cited: 16

Qiong Hou, Yiquan Chen, Hongyu Zhen, Zaifei Ma, Wenbiao Hong, Guang Shi and Fengling Zhang
  A triphenylamine-based four-armed molecule for solution-processed organic solar cells with high photo-voltage
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2013, 1(16), 4937-4940.
 Web of Science® Times Cited: 8

Wenjun Sun, Zaifei Ma, Dongfeng Dang, Weiguo Zhu, Mats R. Andersson, Fengling Zhang and Ergang Wang
  An alternating D-A(1)-D-A(2) copolymer containing two electron-deficient moieties for efficient polymer solar cells
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2013, 1(37), 11141-11144.
 Web of Science® Times Cited: 43

Yang ZHAO, Feng-ling ZHANG, Ming ZHANG and Yu-guang MA
  Characterization and properties of a new amorphous small-molecule material containing both donor and acceptor moieties for photovoltaic application
  Chemical Research in Chinese Universities, 2013, 29(6), 1193-1198.
 Web of Science® Times Cited: 2

Ergang Wang, Jonas Bergqvist, Koen Vandewal, Zaifei Ma, Lintao Hou, Angelica Lundin, Scott Himmelberger, Alberto Salleo, Christian Muller, Olle Inganäs, Fengling Zhang and Mats R. Andersson
  Conformational Disorder Enhances Solubility and Photovoltaic Performance of a Thiophene-Quinoxaline Copolymer
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2013, 3(6), 806-814.
 Web of Science® Times Cited: 73

Li Yan-Fang, Li-Ying Yang, Wen-Jing Qin, Shou-Gen Yin and Feng-Ling Zhang
  Efficiency Enhancement of MEH-PPV: PCBM Solar Cells by Addition of Ditertutyl Peroxide as an Additive
  Chinese Physics Letters, 2013, 30(1), .
 Web of Science® Times Cited: 2

Yuehua Jia, Liying Yang, Wenjing Qin, Shougen Yin, Fengling Zhang and Jun Wei
  Efficient polymer bulk heterojunction solar cells with cesium acetate as the cathode interfacial layer
  Renewable energy, 2013, 50, 565-569.
 Web of Science® Times Cited: 9

Xu Xue-Jian, Li-Ying Yang, Hui Tian, Wen-Jing Qin, Shou-Gen Yin and Fengling Zhang
  Enhanced Performance and Stability in Polymer Photovoltaic Cells Using Ultraviolet-Treated PEDOT:PSS
  Chinese Physics Letters, 2013, 30(7), .
 Web of Science® Times Cited: 9

Shuyan Shao, Kaibo Zheng, Tonu Pullerits and Fengling Zhang
  Enhanced Performance of Inverted Polymer Solar Cells by Using Poly(ethylene oxide)-Modified ZnO as an Electron Transport Layer
  ACS Applied Materials and Interfaces, 2013, 5(2), 380-385.
 Web of Science® Times Cited: 90

Kaibo Zheng, Karel Zidek, Mohamed Abdellah, Magne Torbjornsson, Pavel Chabera, Shuyan Shao, Fengling Zhang and Tonu Pullerits
  Fast Monolayer Adsorption and Slow Energy Transfer in CdSe Quantum Dot Sensitized ZnO Nanowires
  Journal of Physical Chemistry A, 2013, 117(29), 5919-5925.
 Web of Science® Times Cited: 18

Shuyan Shao, Jian Liu, Jonas Bergqvist, Shengwei Shi, Clemens Veit, Uli Wuerfel, Zhiyuan Xie and Fengling Zhang
  In Situ Formation of MoO3 in PEDOT:PSS Matrix: A Facile Way to Produce a Smooth and Less Hygroscopic Hole Transport Layer for Highly Stable Polymer Bulk Heterojunction Solar Cells
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2013, 3(3), 349-355.
 Web of Science® Times Cited: 50

Wenliu Zhuang, Hongyu Zhen, Renee Kroon, Zheng Tang, Stefan Hellstrom, Lintao Hou, Ergang Wang, Desta Gedefaw, Olle Inganäs, Fengling Zhang and Mats R. Andersson
  Molecular orbital energy level modulation through incorporation of selenium and fluorine into conjugated polymers for organic photovoltaic cells
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2013, 1(43), 13422-13425.
 Web of Science® Times Cited: 22

Shuyan Shao, Kaibo Zheng, Karel Zidek, Pavel Chabera, Tonu Pullerits and Fengling Zhang
  Optimizing ZnO nanoparticle surface for bulk heterojunction hybrid solar cells
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 118, 43-47.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 28

D H K Murthy, Armantas Melianas, Zheng Tang, Gytis Juska, Kestutis Arlauskas, Fengling Zhang, Laurens D A Siebbeles, Olle Inganäs and Tom J Savenije
  Origin of Reduced Bimolecular Recombination in Blends of Conjugated Polymers and Fullerenes
  Advanced Functional Materials, 2013, 23(34), 4262-4268.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 49

Chunyu Ma, Wenjing Qin, Xinrui Xu, Mingyang Li, Xuesong Han, Liying Yang, Shougen Yin, Jun Wei and Fengling Zhang
  Plasmon-enhanced organic solar cells with solution-processed three-dimensional Ag nanosheets
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 109, 227-232.
 Web of Science® Times Cited: 7

Olle Inganäs, Fengling Zhang and Mats R Andersson
  Alternating Copolymers and Alternative Device Geometries for Organic Photovoltaics
  Ambio, 2012, 41, 138-142.

Zaifei Ma, Zheng Tang, Ergang Wang, Mats R Andersson, Olle Inganäs and Fengling Zhang
  Influences of Surface Roughness of ZnO Electron Transport Layer on the Photovoltaic Performance of Organic Inverted Solar Cells
  The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116(46), 24462-24468.
 Web of Science® Times Cited: 67

Hongyu Zhen, Kan Li, Zhuoyin Huang, Zheng Tang, Rengmao Wu, Guolong Li, Xu Liu and Fengling Zhang
  Inverted indium-tin-oxide-free cone-shaped polymer solar cells for light trapping
  Applied Physics Letters, 2012, 100(21), 213901.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 18

Koen Vandewal, Zaifei Ma, Jonas Bergqvist, Zheng Tang, Ergang Wang, Patrik Henriksson, Kristofer Tvingstedt, Mats R Andersson, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Quantification of Quantum Efficiency and Energy Losses in Low Bandgap Polymer:Fullerene Solar Cells with High Open-Circuit Voltage
  Advanced Functional Materials, 2012, 22(16), 3480-3490.
 Web of Science® Times Cited: 105

Zheng Tang, Zandra George, Zaifei Ma, Jonas Bergqvist, Kristofer Tvingstedt, Koen Vandewal, Ergang Wang, Mattias Andersson, Mats R Andersson, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Semi-Transparent Tandem Organic Solar Cells with 90% Internal Quantum Efficiency
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2012, 2(12), 1467-1476.
 Web of Science® Times Cited: 68

Zaifei Ma, Ergang Wang, Markus E Jarvid, Patrik Henriksson, Olle Inganäs, Fengling Zhang and Mats R Andersson
  Synthesis and characterization of benzodithiophene-isoindigo polymers for solar cells
  Journal of Materials Chemistry, 2012, 22(5), 2306-2314.
 Web of Science® Times Cited: 115

Ming Wang, Cuihong Li, Aifeng Lv, Zhaohui Wang, Zhishan Bo and Fengling Zhang
  Synthesis and photovoltaic behaviors of benzothiadiazole- and triphenylamine-based alternating copolymers
  Polymer, 2012, 53(2), 324-332.
 Web of Science® Times Cited: 16

Chun Du, Cuihong Li, Weiwei Li, Xiong Chen, Zhishan Bo, Clemens Veit, Zaifei Ma, Uli Wuerfel, Hongfei Zhu, Wenping Hu and Fengling Zhang
  9-Alkylidene-9H-Fluorene-Containing Polymer for High-Efficiency Polymer Solar Cells
  Macromolecules, 2011, 44(19), 7617-7624.
 Web of Science® Times Cited: 83

Ergang Wang, Zaifei Ma, Zhen Zhang, Koen Vandewal, Patrik Henriksson, Olle Inganäs, Fengling Zhang and Mats R Andersson
  An Easily Accessible Isoindigo-Based Polymer for High-Performance Polymer Solar Cells
  Journal of the American Chemical Society, 2011, 133(36), 14244-14247.
 Web of Science® Times Cited: 314

Ergang Wang, Zaifei Ma, Zhen Zhang, Patrik Henriksson, Olle Inganäs, Fengling Zhang and Mats R Andersson
  An isoindigo-based low band gap polymer for efficient polymer solar cells with high photo-voltage
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2011, 47(17), 4908-4910.
 Web of Science® Times Cited: 112

Matthew O Reese, Suren A Gevorgyan, Mikkel Jorgensen, Eva Bundgaard, Sarah R Kurtz, David S Ginley, Dana C Olson, Matthew T Lloyd, Pasquale Moryillo, Eugene A Katz, Andreas Elschner, Olivier Haillant, Travis R Currier, Vishal Shrotriya, Martin Hermenau, Moritz Riede, Kiril R Kirov, Gregor Trimmel, Thomas Rath, Olle Inganäs, Fengling Zhang, Mattias Andersson, Kristofer Tvingstedt, Monica Lira-Cantu, Darin Laird, Christine McGuiness, Srinivas (Jimmy) Gowrisanker, Michael Pannone, Min Xiao, Jens Hauch, Roland Steim, Dean M DeLongchamp, Roland Roesch, Harald Hoppe, Nieves Espinosa, Antonio Urbina, Gulsah Yaman-Uzunoglu, Joerg-Bernd Bonekamp, Albert J J M van Breemen, Claudio Girotto, Eszter Voroshazi and Frederik C Krebs
  Consensus stability testing protocols for organic photovoltaic materials and devices
  SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2011, 95(5), 1253-1267.
 Web of Science® Times Cited: 428

Zaifei Ma, Ergang Wang, Koen Vandewal, Mats R Andersson and Fengling Zhang
  Enhance performance of organic solar cells based on an isoindigo-based copolymer by balancing absorption and miscibility of electron acceptor
  Applied Physics Letters, 2011, 99(14), 143302.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 33

Yaling Wang, Liying Yang, Cong Yao, Wenjing Qin, Shougen Yin and Fengling Zhang
  Enhanced performance and stability in polymer photovoltaic cells using lithium benzoate as cathode interfacial layer
  SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2011, 95(4), 1243-1247.
 Web of Science® Times Cited: 32

Lintao Hou, Ergang Wang, Jonas Bergqvist, Viktor Andersson, Zhongqiang Wang, Christian Müller, Mariano Campoy-Quiles, Mats R Andersson, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Lateral Phase Separation Gradients in Spin-Coated Thin Films of High-Performance Polymer: Fullerene Photovoltaic Blends
  Advanced Functional Materials, 2011, 21(16), 3169-3175.
 Web of Science® Times Cited: 46

Zhongqiang Wang, E. Wang, Lintao Hou, Fengling Zhang, M. Andersson and Olle Inganäs
  Mixed solvents for reproducible photovoltaic bulk heterojunctions
  Journal of Photonics for Energy, 2011, 1(1), .
 Web of Science® Times Cited: 7

Mattias Andersson, Christian Mueller, Bekele H Badada, Fengling Zhang, Uli Wuerful and Olle Inganäs
  Mobility and fill factor correlation in geminate recombination limited solar cells
  Journal of Applied Physics, 2011, 110(2), 024509.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 47

Ergang Wang, Lintao Hou, Zhongqiang Wang, Zaifei Ma, Stefan Hellstrom, Wenliu Zhuang, Fengling Zhang, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Side-Chain Architectures of 2,7-Carbazole and Quinoxaline-Based Polymers for Efficient Polymer Solar Cells
  MACROMOLECULES, 2011, 44(7), 2067-2073.
 Web of Science® Times Cited: 104

Weiwei Li, Yi Zhou, Viktor Andersson, Mattias Andersson, Yi Thomann, Clemens Veit, Kristofer Tvingstedt, Ruiping Qin, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Uli Wuerfel and Fengling Zhang
  The Effect of additive on performance and shelf-stability of HSX-1/PCBM photovoltaic devices
  Organic electronics, 2011, 12(9), 1544-1551.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 51

Ergang Wang, Lintao Hou, Zhongqiang Wang, Stefan Hellstrom, Fengling Zhang, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  An Easily Synthesized Blue Polymer for High-Performance Polymer Solar Cells
  ADVANCED MATERIALS, 2010, 22(46), 5240-5244.
 Web of Science® Times Cited: 360

Abay Gadisa, Kristofer Tvingstedt, Koen Vandewal, Fengling Zhang, Jean V Manca and Olle Inganäs
  Bipolar Charge Transport in Fullerene Molecules in a Bilayer and Blend of Polyfluorene Copolymer and Fullerene
  ADVANCED MATERIALS, 2010, 22(9), 1008.
 Web of Science® Times Cited: 11

Yi Zhou, Desta Antenehe Gedefaw, Stefan Hellstrom, Ilse Kratschmer, Fengling Zhang, Wendimagegn Mammo, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Black Polymers in Bulk-Heterojunction Solar Cells
  IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, 2010, 16(6), 1565-1572.
 Web of Science® Times Cited: 8

Liying Yang, Hao Xu, Hui Tian, Shougen Yin and Fengling Zhang
  Effect of cathode buffer layer on the stability of polymer bulk heterojunction solar cells
  SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2010, 94(10), 1831-1834.
 Web of Science® Times Cited: 53

Suman Kalyan Pal, Tero Kesti, Manisankar Maiti, Fengling Zhang, Olle Inganäs, Stefan Hellström, Mats R Andersson, Frederic Oswald, Fernando Langa, Tomas Österman, Torbjo¨rn Pascher, Arkady Yartsev and Villy Sundström
  Geminate Charge Recombination in Polymer/Fullerene Bulk Heterojunction Films and Implications for Solar Cell Function
  Journal of the American Chemical Society, 2010, 132(35), 12440-12451.
 Web of Science® Times Cited: 91

Tianqi Cai, Yi Zhou, Ergang Wang, Stefan Hellstrom, Fengling Zhang, Shiai Xu, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Low bandgap polymers synthesized by FeCol(3) oxidative polymerization
  SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2010, 94(7), 1275-1281.
 Web of Science® Times Cited: 45

Kristofer Tvingstedt, Koen Vandewal, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  On the Dissociation Efficiency of Charge Transfer Excitons and Frenkel Excitons in Organic Solar Cells: A Luminescence Quenching Study
  The Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114(49), 21824-21832.
 Web of Science® Times Cited: 86

Youjun He, Yi Zhou, Guangjin Zhao, Jie Min, Xia Guo, Bo Zhang, Maojie Zhang, Jing Zhang, Yongfang Li, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Poly(4,8-bis(2-ethylhexyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b ]dithiophene vinylene): Synthesis, Optical and Photovoltaic Properties
  JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY, 2010, 48(8), 1822-1829.
 Web of Science® Times Cited: 24

Olle Inganäs, Fengling Zhang, Kristofer Tvingstedt, Lars Mattias Andersson, Stefan Hellstrom and Mats R. Andersson
  Polymer Photovoltaics with Alternating Copolymer/Fullerene Blends and Novel Device Architectures
  Advanced Materials, 2010, 22(20), E100-E116.
 Web of Science® Times Cited: 77

Ergang Wang, Lintao Hou, Zhongqiang Wang, Stefan Hellstrom, Wendimagegn Mammo, Fengling Zhang, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Small Band Gap Polymers Synthesized via a Modified Nitration of 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
  ORGANIC LETTERS, 2010, 12(20), 4470-4473.
 Web of Science® Times Cited: 59

Yi Yang, Jing Zhang, Ye Zhou, Guangjin Zhao, Chang He, Yongfang Li, Mattias Andersson, Olle Inganäs and Fengling Zhang
  Solution-Processable Organic Molecule with Triphenylamine Core and Two Benzothiadiazole-Thiophene Arms for Photovoltaic Application
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 2010, 114(8), 3701-3706.
 Web of Science® Times Cited: 89

Bin Yin, Liying Yang, Yongsheng Liu, Yongsheng Chen, Qingjin Qi, Fengling Zhang and Shougen Yin
  Solution-processed bulk heterojunction organic solar cells based on an oligothiophene derivative
  Applied Physics Letters, 2010, 97(2), 023303.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 59

Stefan Hellstrom, Lars J Lindgren, Yi Zhou, Fengling Zhang, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Synthesis and characterization of three small band gap conjugated polymers for solar cell applications
  POLYMER CHEMISTRY, 2010, 1(8), 1272-1280.
 Web of Science® Times Cited: 14

Weiwei Li, Ruiping Qin, Yi Zhou, Mattias Andersson, Fenghong Li, Chi Zhang, Binsong Li, Zhengping Liu, Zhishan Bo and Fengling Zhang
  Tailoring side chains of low band gap polymers for high efficiency polymer solar cells
  Polymer, 2010, 51(14), 3031-3038.
 Web of Science® Times Cited: 81

Ruiping Qin, Weiwei Li, Cuihong Li, Chun Du, Clemens Veit, Hans-Frieder Schleiermacher, Mattias Andersson, Zhishan Bo, Zhengping Liu, Olle Inganäs, Uli Wuerfel and Fengling Zhang
  A Planar Copolymer for High Efficiency Polymer Solar Cells
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2009, 131(41), 14612.
 Web of Science® Times Cited: 350

Frederik C Krebs, Suren A Gevorgyan, Bobak Gholamkhass, Steven Holdcroft, Cody Schlenker, Mark E Thompson, Barry C Thompson, Dana Olson, David S Ginley, Sean E Shaheen, Husam N Alshareef, John W Murphy, W Justin Youngblood, Nathan C Heston, John R Reynolds, Shijun Jia, Darin Laird, Sachetan M Tuladhar, Justin G A Dane, Pedro Atienzar, Jenny Nelson, Jan M Kroon, Martijn M Wienk, Rene A J Janssen, Kristofer Tvingstedt, Fengling Zhang, Mattias Andersson, Olle Inganäs, Monica Lira-Cantu, Remi de Bettignies, Stephane Guillerez, Tom Aernouts, David Cheyns, Laurence Lutsen, Birger Zimmermann, Uli Wuerfel, Michael Niggemann, Hans-Frieder Schleiermacher, Paul Liska, Michael Graetzel, Panagiotis Lianos, Eugene A Katz, Wolfgang Lohwasser and Bertrand Jannon
  A round robin study of flexible large-area roll-to-roll processed polymer solar cell modules
  SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2009, 93(11), 1968-1977.
 Web of Science® Times Cited: 175

Desta Gedefaw, Yi Zhou, Stefan Hellstrom, Lars Lindgren, L.Mattias Andersson, Fengling Zhang, Wendimagegn Mammo, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Alternating copolymers of fluorene and donor-acceptor-donor segments designed for miscibility in bulk heterojunction photovoltaics
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 2009, 19(30), 5359-5363.
 Web of Science® Times Cited: 23

Olle Inganäs, Fengling Zhang and Mats R Andersson
  Alternating Polyfluorenes Collect Solar Light in Polymer Photovoltaics
  ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2009, 42(11), 1731-1739.
 Web of Science® Times Cited: 187

Weiwei Li, Chun Du, Fenghong Li, Yi Zhou, Mats Fahlman, Zhishan Bo and Fengling Zhang
  Benzothiadiazole-Based Linear and Star Molecules: Design, Synthesis, and Their Application in Bulk Heterojunction Organic Solar Cells
  CHEMISTRY OF MATERIALS, 2009, 21(21), 5327-5334.
 Web of Science® Times Cited: 118

Cecilia M Bjorstrom Svanstrom, Jakub Rysz, Andrzej Bernasik, Andrzej Budkowski, Fengling Zhang, Olle Inganäs, Mats R Andersson, Kjell O Magnusson, Jessica J Benson-Smith, Jenny Nelson and Ellen Moons
  Device Performance of APFO-3/PCBM Solar Cells with Controlled Morphology
  ADVANCED MATERIALS, 2009, 21(43), 4398-+.
 Web of Science® Times Cited: 44

Kristofer Tvingstedt, Koen Vandewal, Abay Gadisa, Fengling Zhang, Jean Manca and Olle Inganäs
  Electroluminescence from Charge Transfer States in Polymer Solar Cells
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2009, 131(33), 11819-11824.
 Web of Science® Times Cited: 233

Yinhua Zhou, Fenghong Li, Sophie Barrau, Wenjing Tian, Olle Inganäs and Fengling Zhang
  Inverted and transparent polymer solar cells prepared with vacuum-free processing
  SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2009, 93(4), 497-500.
 Web of Science® Times Cited: 124

Sophie Barrau, Viktor Andersson, Fengling Zhang, Sergej Masich, Johan Bijleveld, Mats R Andersson and Olle Inganäs
  Nanomorphology of Bulk Heterojunction Organic Solar Cells in 2D and 3D Correlated to Photovoltaic Performance
  Macromolecules, 2009, 42(13), 4646-4650.
 Web of Science® Times Cited: 38

Yi Zhou, Kristofer Tvingstedt, Fengling Zhang, Chunxia Du, Wei-Xin Ni, Mats R Andersson and Olle Inganäs
  Observation of a Charge Transfer State in Low-Bandgap Polymer/Fullerene Blend Systems by Photoluminescence and Electroluminescence Studies
  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2009, 19(20), 3293-3299.
 Web of Science® Times Cited: 60

Stefan Hellstrom, Fengling Zhang, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Structure-property relationships of small bandgap conjugated polymers for solar cells
  DALTON TRANSACTIONS, 2009, 45, 10032-10039.
 Web of Science® Times Cited: 52

Lars J Lindgren, Fengling Zhang, Mattias Andersson, Sophie Barrau, Stefan Hellstrom, Wendimagegn Mammo, Erik Perzon, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  Synthesis, Characterization, and Devices of a Series of Alternating Copolymers for Solar Cells
  CHEMISTRY OF MATERIALS, 2009, 21(15), 3491-3502.
 Web of Science® Times Cited: 106

Fenghong Li, Yi Zhou, Fengling Zhang, Xianjie Liu, Yiqiang Zhan and Mats Fahlman
  Tuning Work Function of Noble Metals As Promising Cathodes in Organic Electronic Devices
  CHEMISTRY OF MATERIALS, 2009, 21(13), 2798-2802.
 Web of Science® Times Cited: 18

Hynek Nemec, Han-Kwang Nienhuys, Erik Perzon, Fengling Zhang, Olle Inganäs, Petr Kuzel and Villy Sundstrom
  Ultrafast conductivity in a low-band-gap polyphenylene and fullerene blend studied by terahertz spectroscopy
  PHYSICAL REVIEW B, 2009, 79(24), 245326.
 Web of Science® Times Cited: 21

H. Nemec, H.-K. Nienhuys, Fengling Zhang, Olle Inganäs, A. Yartsev and V. Sundstrom
  Charge carrier dynamics in alternating polyfluorene copolymer: Fullerene blends probed by terahertz spectroscopy
  The Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112(16), 6558-6563.
 Web of Science® Times Cited: 30

Swati De, Tero Kesti, Manisankar Maiti, Fengling Zhang, Olle Inganäs, Arkady Yartsev, Torbjörn Pascher and Villy Sundström
  Exciton Dynamics in Alternating Polyfluorene/Fullerene Blends
  Journal of Chemical Physics, 2008, 350(1-3), 14-22.
 Web of Science® Times Cited: 23

Fengling Zhang, Johan Bijleveld, Erik Perzon, Kristofer Tvingstedt, Sophie Barrau, Olle Inganäs and Mats R Andersson
  High photovoltage achieved in low band gap polymer solar cells by adjusting energy levels of a polymer with the LUMOs of fullerene derivatives
  Journal of Materials Chemistry, 2008, 18(45), 5468-5474.
 Web of Science® Times Cited: 119

Sophie Barrau, Fengling Zhang, Anna Herland, W. Mammo, Mats R. Andersson and Olle Inganäs
  Integration of Amyloid Nanowires in Organic Solar Cells
  Applied Physics Letters, 2008, 93, 23307.
 Web of Science® Times Cited: 24

Yinhua Zhou, Fengling Zhang, Kristofer Tvingstedt, Sophie Barrau, Fenghong Li, Wenjing Tian and Olle Inganäs
  Investigation on Polymer Anode Design for Flexible Polymer Solar Cells
  Applied Physics Letters, 2008, 92, .
 Web of Science® Times Cited: 116

Yinhua Zhou, Fengling Zhang, Kristofer Tvingstedt, Wenjing Tian and Olle Inganäs
  Multifolded Polymer Solar Cells on Flexible Substrates
  Applied Physics Letters, 2008, 93(033302), .
 Web of Science® Times Cited: 56

Erik Perzon, Fengling Zhang, Mattias Andersson, W. Mammo, Olle Inganäs and M.R. Andersson
  A Conjugated Polymer for Near Infrared Optoelectronic Applications
  Advanced Materials, 2007, 19, 3308-3311.
 Web of Science® Times Cited: 123

Abay Gadisa, W. Mammo, Mattias Andersson, S. Admassie, Fengling Zhang, M.R. Andersson and Olle Inganäs
  A New Donor-Acceptor-Donor Polyfluorence Copolymer with Balanced Electron and Hole Mobility
  Advanced Functional Materials, 2007, 0000(00), .
 Web of Science® Times Cited: 256

L.J Lindgren, Fengling Zhang, S. Admassie, Xiangjun Wang and Olle Inganäs
  Blue light-emitting diodes based on novel polyfluorene copolymers
  Journal of Luminescence, 2007, 122-123( 1-2), 610-613.
 Web of Science® Times Cited: 4

Fengling Zhang, M. Ceder and Olle Inganäs
  Enhancing the photovoltage of polymer solar cells by using a modified cathode
  Advanced Materials, 2007, 19(14), 1835-1838.
 Web of Science® Times Cited: 218

Kristofer Tvingstedt, Viktor Andersson, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Folded reflective tandem polymer solar cell doubles efficiency
  Applied Physics Letters, 2007, 91(12), 123514.
 Web of Science® Times Cited: 99

S. De, T. Pascher, M. Maiti, T. Kesti, Fengling Zhang, Olle Inganäs, A. Yartsev and V. Sundstrom
  Geminate charge recombination in alternating polyfluorene copolymer/fullerene blends
  Journal of the American Chemical Society, 2007, 129(27), 8466-8472.
 Web of Science® Times Cited: 113

Abay Gadisa, Fengling Zhang, Deepak Sharma, Mattias Svensson, Mats R. Andersson and Olle Inganäs
  Improvements of fill factor in solar cells based on blends of polyfluorene copolymers as electron donors
  Thin Solid Films, 2007, 515(5), 3126-3131.
 Web of Science® Times Cited: 34

W. Mammo, S. Admassie, Abay Gadisa, Fengling Zhang, Olle Inganäs and m.R Andersson
  New low band gap alternating polyfluorene copolymer-based photovoltaic cells
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 2007, 91(11), 1010-1018.
 Web of Science® Times Cited: 80

Lars Mattias Andersson, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Stoichiometry, mobility, and performance in bulk heterojunction solar cells
  Applied Physics Letters, 2007, 91(7), 071108.
 Web of Science® Times Cited: 42

Lars Mattias Andersson, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Bipolar transport observed through extraction currents on organic photovoltaic blend materials
  Applied Physics Letters, 2006, 89, 142111.
 Web of Science® Times Cited: 18

Kim G Jespersen, Fengling Zhang, Abay Gadisa, Villy Sundström, Arkady Yartsev and Olle Inganäs
  Charge formation and transport in bulk-heterojunction solar cells based on alternating polyfluorene copolymers blended with fullerenes
  Organic electronics, 2006, 7, 235-242.
 Web of Science® Times Cited: 51

Fengling Zhang, K.G. Jespersen, C. Bjorstrom, M. Svensson, M.R. Andersson, V. Sundstrom, K. Magnusson, E. Moons, A. Yartsev and Olle Inganäs
  Influence of solvent mixing on the morphology and performance of solar cells based on polyfluorene copolymer/fullerene blends
  Advanced Functional Materials, 2006, 16(5), 667-674.
 Web of Science® Times Cited: 391

Cecilia M. Bjorstrom, Svante Nilsson, Kjell O. Magnusson, Ellen Moons, Andrzej Bernasik, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski, Fengling Zhang, Olle Inganäs and Mats R. Andersson
  Influence of solvents and substrates on the morphology and the performance of low-bandgap polyfluorene: PCBM photovoltaic devices - art. no. 61921X
  Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 2006, 6192, X1921-X1921.
 Web of Science® Times Cited: 5

Fengling Zhang, Wendimagegn Mammo, Mattias Andersson, Shimelis Admassie, Mats R Andersson and Olle Inganäs
  Low-Bandgap Alternating Fluorene Copolymer/Methanofullerene Heterojunctions in Efficient Near-Infrared Polymer Solar Cells
  Advanced Materials, 2006, 18, 2169-2173.
 Web of Science® Times Cited: 300

Shimelis Admassie, Zekarias Yacob, Fengling Zhang, Wendimagegn Mammo, Teketel Yohannes and Theodros Solomon
  Synthesis, optical and electrochemical characterization of anthrancene and benzothiadiazole-containing polyfluorene copolymers
  Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 2006, 20(2), 309-317.
 Web of Science® Times Cited: 2

Fengling Zhang, Sasa Lacic, Mattias Svensson, Mats R Andersson and Olle Inganäs
  Theoretical models and experimental results on the temperature dependence of polyfluorene solar cells
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 2006, 90, 1607-1614.
 Web of Science® Times Cited: 5

Shimelis Admassie, Fengling Zhang, A.G. Manoj, Mattias Svensson, Mats R Andersson and Olle Inganäs
  A polymer photodiode using vapour-phase polymerized PEDOT as an anode
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 2005, 90, 133-141.
 Web of Science® Times Cited: 58

Erik Perzon, Xiangjun Wang, Fengling Zhang, Wendimagegn Mammo, Juan Luis Delgado, Pilar de la Cruz, Olle Inganäs, Fernando Langa and Mats R Andersson
  Design, Synthesis and Properties of Low Band Gap Polyfluorenes for Photovoltaic Devices
  Synthetic metals, 2005, 154, 53-56.
 Web of Science® Times Cited: 76

Stina Jönsson, Elin Carlegrim, Fengling Zhang, William R Salaneck and Mats Fahlman
  Photoelectron spectroscopy of the contact between the cathode and the active layers in plastic solar cells: the role of LiF
  Japanese Journal of Applied Physics, 2005, 44(6A), 3695-3701.
 Web of Science® Times Cited: 93

Fengling Zhang, Erik Perzon, Xiangjun Wang, Wendimagegn Mammo, Mats R. Andersson and Olle Inganäs
  Polymer Solar Cells Based on a Low-Bandgap Fluorence Copolymer and a Fullerene Derivative with Photocurrent Extended to 850 nm
  Advanced Functional Materials, 2005, 15(5), 745-750.
 Web of Science® Times Cited: 220

Mattias Schubert, C. Bundesmann, H. v. Wenckstern, G. Jakopic, A. Haase, Nils-Krister Persson, Fengling Zhang, Hans Arwin and Olle Inganäs
  Carrier redistribution in organic/inorganic (poly(3,4-ethylenedioxy thiophene/poly(styrenesulfonate)polymer)-Si) heterojunction determined from infrared ellipsometry
  Applied Physics Letters, 2004, 84, 1311-1313.
 Web of Science® Times Cited: 13

Fengling Zhang, Abay Gadisa, Olle Inganäs, M. Svensson and M.R. Andersson
  Influence of buffer layers on the performance of polymer solar cells
  Applied Physics Letters, 2004, 84(19), 3906-3908.
 Web of Science® Times Cited: 94

Mattias Schubert, C. Bundesmann, G. Jacopic, H. Maresch, Hans Arwin, Nils-Krister Persson, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Infrared ellipsometry characterization of conducting thin organic films
  Elsevier Science, 2004, 455-456, 295-300.
 Web of Science® Times Cited: 14

Xiangjun Wang, Erik Perzon, Juan Luis Delgado, Pilar de la Cruz, Fengling Zhang, Fernando Langa, Mats Andersson and Olle Inganäs
  Infrared photocurrent spectral response from plastic solar cell with low-bandgap polyfluorene and fullerene derivative
  Applied Physics Letters, 2004, 85(21), 5081-5083.
 Web of Science® Times Cited: 178

Olle Inganäs, M. Svensson, Fengling Zhang, Abay Gadisa, Nils-Krister Persson, Xiangjun Wang and M.R. Andersson
  Low bandgap alternating polyfluorene copolymers in plastic photodiodes and solar cells
  Applied Physics A: Materials Science & Processing, 2004, 79(1), 31-35.
 Web of Science® Times Cited: 167

T. Yohannes, Fengling Zhang, M. Svensson, J.C. Hummelen, M.R. Andersson and Olle Inganäs
  Polyfluorene copolymer based bulk heterojunction solar cells
  Thin Solid Films, 2004, 449(1-2), 152-157.
 Web of Science® Times Cited: 53

Y. Zaushitsyn, V. Gulbinas, D. Zigmantas, Fengling Zhang, Olle Inganäs, V. Sundstrom and A. Yartsev
  Ultrafast light-induced charge pair formation dynamics in poly[3-(2'-methoxy-5' octylphenyl)thiophene]
  Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 2004, 70(7), .
 Web of Science® Times Cited: 26

M. Svensson, Fengling Zhang, S.C. Veenstra, W.J.H. Verhees, J.C. Hummelen, J.M. Kroon, Olle Inganäs and M.R. Andersson
  High-performance polymer solar cells of an alternating polyfluorene copolymer and a fullerene derivative
  Advanced Materials, 2003, 15(12), 988-991.
 Web of Science® Times Cited: 639

Fengling Zhang, M. Jonforsen, D.M. Johansson, M.R. Andersson and Olle Inganäs
  Photodiodes and solar cells based on the n-type polymer poly(pyridopyrazine vinylene) as electron acceptor
  Synthetic metals, 2003, 138(3), 555-560.
 Web of Science® Times Cited: 37

Olle Inganäs and Fengling Zhang
  Polymer optoelectronics - towards nanometer dimensions
  NANOTECHNOLOGY AND NANO-INTERFACE CONTROLLED ELECTRONIC DEVICES, 2003, , 65-81.

M. Svensson, Fengling Zhang, Olle Inganäs and M.R. Andersson
  Synthesis and properties of alternating polyfluorene copolymers with redshifted absorption for use in solar cells
  Synthetic metals, 2003, 135-136, 137-138.
 Web of Science® Times Cited: 42

Fengling Zhang, Tobias Nyberg and Olle Inganäs
  Conducting Polymer Nanowires and Nanodots Made with Soft Lithography
  Nano letters (Print), 2002, 2(12), 1373-1377.
 Web of Science® Times Cited: 96

Tobias Nyberg, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Macromolecular nanoelectronics
  Current applied physics, 2002, 2(1), 27-31.
 Web of Science® Times Cited: 9

Fengling Zhang, M Johansson, MR Andersson, JC Hummelen and Olle Inganäs
  Polymer photovoltaic cells with conducting polymer anodes
  Advanced Materials, 2002, 14(9), 662-665.
 Web of Science® Times Cited: 329

Tobias Nyberg, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Submicrometre bridge electrode arrays for light emitting polymer diodes and photodiodes
  Nanotechnology, 2002, 13(2), 205-211.
 Web of Science® Times Cited: 3

Olle Inganäs, L.S. Roman, Fengling Zhang, D.M. Johansson, M.R. Andersson and J.C. Hummelen
  Recent progress in thin film organic photodiodes
  Synthetic metals, 2001, 121(1-3), 1525-1528.
 Web of Science® Times Cited: 33

Fengling Zhang, M Svensson, MR Andersson, M Maggini, S Bucella, E Menna and Olle Inganäs
  Soluble polythiophenes with pendant fullerene groups as double cable materials for photodiodes
  Advanced Materials, 2001, 13(24), 1871-+.
 Web of Science® Times Cited: 100

Chapters in Books

Olle Inganäs, Fengling Zhang, Xiangjun Wang, Abay Gadisa, Nils-Krister Persson, Mattias Svensson, Erik Perzon, W Mammo and M.R. Andersson
  Alternating fluorene copolymer/fullerene blend solar cells
  Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials and Devices, CRC Press, 2005, 387-402.


Fengling Zhang and Olle Inganäs
  Conducting and Transparent Polymer Electrodes
  Organic Photovoltaics: Mechanism, Materials and Devices, CRC Press, 2005, 479-494.


Conference Articles

Wenjing Qin, Xinrui Xu, Dongyue Liu, Chunyu Ma, Liying Yang, Shougen Yin, Fengling Zhang and Jun Wei
  Surface states of ZnO nanoparticles effect on the performance of inverted-organic solar cells
  JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, 2013.


 Web of Science® Times Cited: 5

Fengling Zhang
  Plastic Solar Cells, Materials and devices
  The 8:th International Symposium on Functional Pi-Electron Systems,2008, 2008.


Fengling Zhang
  Plastic Solar Cells-Explore New Device Structure
  University of Amsterdam,2008, 2008.


Mats R. Andersson, Lars Lindgren, Erik Perzon, Wendimagegn Mammo, Fengling Zhang and Olle Inganäs
  PMSE 413-Solar cells of low band gap conjugated polymers in ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol 236, issue , pp 413-PMSE -
  ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2008.


Hynek Nemec, Han-Kwang Nienhuys, Erik Perzon, Fengling Zhang, Olle Inganäs, Petr Kuzel and Villy Sundström
  Sub-Picosecond Time-Dependent Mobility in Low-Band-Gap Polyphenylene:Fullerene Blend Probed by Terahertz Spectroscopy
  Conference on Lasers and Electro-Optics, 2008 and 2008 Conference on Quantum Electronics and Laser Science. CLEO/QELS 2008, 2008.


Fengling Zhang, M.R. Andersson and Olle Inganäs
  Optimizing Absorption and Transport in APFO3: PCBM Polymer Solar Cells
  MRS Spring Meeting 2007,2007, 2007.


Fengling Zhang, W. Mammo, M.R. Andersson and Olle Inganäs
  Efficient Bilayer Low Bandgap Polymer Solar Cells
  European Conference on Hybrid and Organic Solar Celss ECHOS06,2006, 2006.


Fengling Zhang, Johan Bijleveld, M.R. Andersson and Olle Inganäs
  Efficient Near Infrared Polymer Solar Cells with Photoresponse Extended to 900NM
  IPS16,2006, 2006.


Lars Lindgren, Fengling Zhang, Shimelis Admassie, Xiangjun Wang, Olle Inganäs and M.R. Andersson
  Blue Polymer Light-Emitting Diodes Based on Novel Polymers
  14:th International Conference on Luminescence ICL05,2005, 2005.


Tommi Remonen and Fengling Zhang
  The Mass Manufacture of and Potential for Solar Cell Film
  Printed Electronics 2005,2005, 2005.


Fengling Zhang, M. Johansson, M.R. Andersson, J.C. Hummelen and Olle Inganäs
  Polymer solar cells based on MEH-PPV and PCBM
  , 2003.


 Web of Science® Times Cited: 38

Ph.D. Theses

Deping Qian
  Studies of Voltage Losses in Organic Solar Cells
  2017.


Zaifei Ma
  Studies of Morphology and Charge-Transfer in Bulk-Heterojunction Polymer Solar Cells
  2013.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30