Göm menyn

Publications for Feng Gao


Publications mentioned in social media 184 times*

Journal Articles

Daobin Yang, Yuming Wang, Takeshi Sano, Feng Gao, Hisahiro Sasabe and Junji Kido
  A minimal non- radiative recombination loss for efficient non- fullerene all- small- molecule organic solar cells with a low energy loss of 0.54 eV and high open- circuit voltage of 1.15 V+
  Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6(28), 13918-13924.
 Web of Science® Times Cited: 1

Lingling Zhan, Shuixing Li, Huotian Zhang, Feng Gao, Tsz-Ki Lau, Xinhui Lu, Danyang Sun, Peng Wang, Minmin Shi, Chang-Zhi Li and Hongzheng Chen
  A Near-Infrared Photoactive Morphology Modifier Leads to Significant Current Improvement and Energy Loss Mitigation for Ternary Organic Solar Cells
  ADVANCED SCIENCE, 2018, 5(8), .
   Fulltext  PDF  

Jian Qing, Xiaoke Liu, Mingjie Li, Feng Liu, Zhongcheng Yuan, Elizaveta Tiukalova, Zhibo Yan, Martial Duchamp, Shi Chen, Yuming Wang, Sai Bai, Jun-Ming Liu, Henry J. Snaith, Chun-Sing Lee, Tze Chien Sum and Feng Gao
  Aligned and Graded Type-II Ruddlesden-Popper Perovskite Films for Efficient Solar Cells
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2018, 8(21), .

Yuze Lin, Fuwen Zhao, Shyamal K. K. Prasad, Jing-De Chen, Cai Wanzhu, Qianqian Zhang, Kai Chen, Yang Wu, Wei Ma, Feng Gao, Jian-Xin Tang, Chunru Wang, Wei You, Justin M. Hodgkiss and Xiaowei Zhan
  Balanced Partnership between Donor and Acceptor Components in Nonfullerene Organic Solar Cells with > 12% Efficiency
  Advanced Materials, 2018, 30(16), .
 Web of Science® Times Cited: 14

Yuttapoom Puttisong, Yuxin Xia, X. Chen, Feng Gao, Irina Buyanova, Olle Inganäs and Weimin Chen
  Charge Generation via Relaxed Charge-Transfer States in Organic Photovoltaics by an Energy-Disorder-Driven Entropy Gain
  The Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122(24), 12640-12646.
 Web of Science® Times Cited: 2

Huifeng Yao, Deping Qian, Hao Zhang, Yunpeng Qin, Bowei Xu, Yong Cui, Runnan Yu, Feng Gao and Jianhui Hou
  Critical Role of Molecular Electrostatic Potential on Charge Generation in Organic Solar Cells
  Chinese journal of chemistry, 2018, 36(6), 491-494.
 Web of Science® Times Cited: 2

Deping Qian, Zilong Zheng, Huifeng Yao, Wolfgang Tress, Thomas R. Hopper, Shula Chen, Sunsun Li, Jing Liu, Shangshang Chen, Jiangbin Zhang, Xiaoke Liu, Bowei Gao, Liangqi Ouyang, Yingzhi Jin, Galia Pozina, Irina Buyanova, Weimin Chen, Olle Inganäs, Veaceslav Coropceanu, Jean-Luc Bredas, He Yan, Jianhui Hou, Fengling Zhang, Artem A. Bakulin and Feng Gao
  Design rules for minimizing voltage losses in high-efficiency organic solar cells
  Nature Materials, 2018, 17(8), 703-+.
 Web of Science® Times Cited: 1

Heyong Wang, Hongling Yu, Weidong Xu, Zhongcheng Yuan, Zhibo Yan, Chuan Fei Wang, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jun-Ming Liu, Xiaoke Liu and Feng Gao
  Efficient perovskite light-emitting diodes based on a solution-processed tin dioxide electron transport layer
  Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6(26), 6996-7002.
   Fulltext  PDF  

Ping Jia, Yinlong Wang, Zhibo Yan, Jijun Gong, Lin Lin, Feng Gao and J-M Liu
  Electronic phase engineering induced thermoelectric enhancement in manganites
  Journal of Applied Physics, 2018, 124(3), .
   Fulltext  PDF  

Chunxiong Bao, Jie Yang, Sai Bai, Weidong Xu, Zhibo Yan, Qingyu Xu, Junming Liu, Wenjing Zhang and Feng Gao
  High Performance and Stable All-Inorganic Metal Halide Perovskite-Based Photodetectors for Optical Communication Applications
  Advanced Materials, 2018, 30(38), .

Yuming Wang, Mohammad Javad Jafari, Nana Wang, Deping Qian, Fengling Zhang, Thomas Ederth, Ellen Moons, Jianpu Wang, Olle Inganäs, Wei Huang and Feng Gao
  Light-induced degradation of fullerenes in organic solar cells: a case study on TQ1:PC71BM
  Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6(25), 11884-11889.
   Fulltext  PDF  

Weihua Ning, Feng Wang, Bo Wu, Jun Lu, Zhibo Yan, Xianjie Liu, Youtian Tao, Jun-Ming Liu, Wei Huang, Mats Fahlman, Lars Hultman, Tze Chien Sum and Feng Gao
  Long Electron-Hole Diffusion Length in High-Quality Lead-Free Double Perovskite Films
  Advanced Materials, 2018, 30(20), .
 Web of Science® Times Cited: 4

Wei Zou, Renzhi Li, Shuting Zhang, Yunlong Liu, Nana Wang, Yu Cao, Yanfeng Miao, Mengmeng Xu, Qiang Guo, Dawei Di, Li Zhang, Chang Yi, Feng Gao, Richard H. Friend, Jianpu Wang and Wei Huang
  Minimising efficiency roll-off in high-brightness perovskite light-emitting diodes
  Nature Communications, 2018, 9, .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 12

Xiaobo Shi, Yuan Liu, Zhongcheng Yuan, Xiaoke Liu, Yanfeng Miao, Jianpu Wang, Simone Lenk, Sebastian Reineke and Feng Gao
  Optical Energy Losses in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Light-Emitting Diodes
  Advanced Optical Materials, 2018, 6(17), .

Jianhui Hou, Olle Inganäs, Richard H. Friend and Feng Gao
  Organic solar cells based on non-fullerene acceptors
  Nature Materials, 2018, 17(2), 119-128.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 89

Xiaoke Liu and Feng Gao
  Organic-Inorganic Hybrid Ruddlesden-Popper Perovskites: An Emerging Paradigm for High-Performance Light-Emitting Diodes
  Journal of Physical Chemistry Letters, 2018, 9(9), 2251-2258.

Jianming Yang, Zhongcheng Yuan, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Yanqing Li, Jianxin Tang, Feng Gao, Chungang Duan, Mats Fahlman and Qinye Bao
  Oxygen- and Water-Induced Energetics Degradation in Organometal Halide Perovskites
  ACS Applied Materials and Interfaces, 2018, 10(18), 16225-16230.

Weidong Xu, Gang Lei, Chen Tao, Jiandong Zhang, Xiaoke Liu, Xiang Xu, Wen-Yong Lai, Feng Gao and Wei Huang
  Precisely Controlling the Grain Sizes with an Ammonium Hypophosphite Additive for High-Performance Perovskite Solar Cells
  Advanced Functional Materials, 2018, 28(33), .

Zhongcheng Yuan, Sai Bai, Zhibo Yan, Jun-Ming Liu and Feng Gao
  Room-temperature film formation of metal halide perovskites on n-type metal oxides: the catalysis of ZnO on perovskite crystallization
  Chemical Communications, 2018, 54(50), 6887-6890.
   Fulltext  PDF  

Ailing Tang, Bo Xiao, Yuming Wang, Feng Gao, Keisuke Tajima, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Zhixiang Wei and Erjun Zhou
  Simultaneously Achieved High Open-Circuit Voltage and Efficient Charge Generation by Fine-Tuning Charge-Transfer Driving Force in Nonfullerene Polymer Solar Cells
  Advanced Functional Materials, 2018, 28(6), .
 Web of Science® Times Cited: 18

Weidong Xu and Feng Gao
  The progress and prospects of non-fullerene acceptors in ternary blend organic solar cells
  Materials Horizons, 2018, 5(2), 206-221.
 Web of Science® Times Cited: 5

Xiaoyong Liang, Sai Bai, Xin Wang, Xingliang Dai, Feng Gao, Baoquan Sun, Zhijun Ning, Zhizhen Ye and Yizheng Jin
  Colloidal metal oxide nanocrystals as charge transporting layers for solution-processed light-emitting diodes and solar cells
  Chemical Society Reviews, 2017, 46(6), 1730-1759.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 23

Yong Cui, Chenyi Yang, Huifeng Yao, Jie Zhu, Yuming Wang, Guoxiao Jia, Feng Gao and Jianhui Hou
  Efficient Semitransparent Organic Solar Cells with Tunable Color enabled by an Ultralow-Bandgap Nonfullerene Acceptor
  Advanced Materials, 2017, 29(43), .
 Web of Science® Times Cited: 34

Rong Yang, Li Zhang, Yu Cao, Yanfeng Miao, You Ke, Yingqiang Wei, Qiang Guo, Ying Wang, Zhaohua Rong, Nana Wang, Renzhi Li, Jianpu Wang, Wei Huang and Feng Gao
  Inhomogeneous degradation in metal halide perovskites
  Applied Physics Letters, 2017, 111(7), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Yuze Lin, Fuwen Zhao, Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li, Shyamal K. K. Prasad, Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei, Wei Ma, Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li and Xiaowei Zhan
  Mapping Polymer Donors toward High-Efficiency Fullerene Free Organic Solar Cells
  Advanced Materials, 2017, 29(3), .
 Web of Science® Times Cited: 161

Zhongcheng Yuan, Yingguo Yang, Zhongwei Wu, Sai Bai, Weidong Xu, Tao Song, Xingyu Gao, Feng Gao and Baoquan Sun
  Approximately 800-nm-Thick Pinhole-Free Perovskite Films via Facile Solvent Retarding Process for Efficient Planar Solar Cells
  ACS APPLIED MATERIALS and INTERFACES, 2016, 8(50), 34446-34454.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 14

Martin Schwarze, Wolfgang Tress, Beatrice Beyer, Feng Gao, Reinhard Scholz, Carl Poelking, Katrin Ortstein, Alrun A. Guenther, Daniel Kasemann, Denis Andrienko and Karl Leo
  Band structure engineering in organic semiconductors
  Science, 2016, 352(6292), 1446-1449.
 Web of Science® Times Cited: 52

Sai Bai, Zhongcheng Yuan and Feng Gao
  Colloidal metal halide perovskite nanocrystals: synthesis, characterization, and applications
  Journal of Materials Chemistry C, 2016, 4(18), 3898-3904.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 74

Wolfgang Tress, Beatrice Beyer, Negar Ashari Astani, Feng Gao, Simone Meloni and Ursula Rothlisberger
  Extended Intermolecular Interactions Governing Photocurrent-Voltage Relations in Ternary Organic Solar Cells
  Journal of Physical Chemistry Letters, 2016, 7(19), 3936-3944.

Jing Liu, Shangshang Chen, Deping Qian, Bhoj Gautam, Guofang Yang, Jingbo Zhao, Jonas Bergqvist, Fengling Zhang, Wei Ma, Harald Ade, Olle Inganäs, Kenan Gundogdu, Feng Gao and He Yan
  Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force
  NATURE ENERGY, 2016, 1, .
 Web of Science® Times Cited: 286

Wenchao Zhao, Deping Qian, Shaoqing Zhang, Sunsun Li, Olle Inganäs, Feng Gao and Jianhui Hou
  Fullerene-Free Polymer Solar Cells with over 11% Efficiency and Excellent Thermal Stability
  Advanced Materials, 2016, 28(23), 4734-4739.
 Web of Science® Times Cited: 717

Yuming Wang, Sai Bai, Lu Cheng, Nana Wang, Jianpu Wang, Feng Gao and Wei Huang
  High-Efficiency Flexible Solar Cells Based on Organometal Halide Perovskites
  Advanced Materials, 2016, 28(22), 4532-4540.
 Web of Science® Times Cited: 36

Guangru Li, Florencia Wisnivesky Rocca Rivarola, Nathaniel J. L. K. Davis, Sai Bai, Tom C. Jellicoe, Francisco de la Pena, Shaocong Hou, Caterina Ducati, Feng Gao, Richard H. Friend, Neil C. Greenham and Zhi-Kuang Tan
  Highly Efficient Perovskite Nanocrystal Light-Emitting Diodes Enabled by a Universal Crosslinking Method
  Advanced Materials, 2016, 28(18), 3528-+.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 190

Yuxin Xia, Chiara Musumeci, Jonas Bergqvist, Wei Ma, Feng Gao, Zheng Tang, Sai Bai, Yizheng Jin, Chenhui Zhu, Renee Kroon, Cheng Wang, Mats R. Andersson, Lintao Hou, Olle Inganäs and Ergang Wang
  Inverted all-polymer solar cells based on a quinoxaline-thiophene/naphthalene-diimide polymer blend improved by annealing
  Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(10), 3835-3843.
 Web of Science® Times Cited: 24

Artem A. Bakulin, Yuxin Xia, Huib J. Bakker, Olle Inganäs and Feng Gao
  Morphology, Temperature, and Field Dependence Separation in High-Efficiency Solar Cells Based on Polyquinoxaline Copolymer
  The Journal of Physical Chemistry C, 2016, 120(8), 4219-4226.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 7

Yongxi Li, Xiaodong Liu, Fu-Peng Wu, Yi Zhou, Zuo-Quan Jiang, Bo Song, Yuxin Xia, Zhi-Guo Zhang, Feng Gao, Olle Inganäs, Yongfang Li and Liang-Sheng Liao
  Non-fullerene acceptor with low energy loss and high external quantum efficiency: towards high performance polymer solar cells
  Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(16), 5890-5897.
 Web of Science® Times Cited: 94

Nana Wang, Lu Cheng, Rui Ge, Shuting Zhang, Yanfeng Miao, Wei Zou, Chang Yi, Yan Sun, Yu Cao, Rong Yang, Yingqiang Wei, Qiang Guo, You Ke, Maotao Yu, Yizheng Jin, Yang Liu, Qingqing Ding, Dawei Di, Le Yang, Guichuan Xing, He Tian, Chuanhong Jin, Feng Gao, Richard H. Friend, Jianpu Wang and Wei Huang
  Perovskite light-emitting diodes based on solution-processed self-organized multiple quantum wells
  Nature Photonics, 2016, 10(11), 699-+.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 251

Zuosheng Peng, Yuxin Xia, Feng Gao, Kang Xiong, Zhanhao Hu, David Ian James, Junwu Chen, Ergang Wang and Lintao Hou
  A dual ternary system for highly efficient ITO-free inverted polymer solar cells
  Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3(36), 18365-18371.
 Web of Science® Times Cited: 17

Xiaodong Li, Wenjun Zhang, Xueyan Wang, Yulei Wu, Feng Gao and Junfeng Fang
  Critical role of the external bias in improving the performance of polymer solar cells with a small molecule electrolyte interlayer
  Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3(2), 504-508.
 Web of Science® Times Cited: 11

Shengwei Shi, Feng Gao, Zhengyi Sun, Yiqiang Zhan, Mats Fahlman and Dongge Ma
  Effects of side groups on the kinetics of charge carrier recombination in dye molecule-doped multilayer organic light-emitting diodes
  Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3(1), 46-50.
 Web of Science® Times Cited: 2

Sai Bai, Shasha He, Yizheng Jin, Zhongwei Wu, Zhouhui Xia, Baoquan Sun, Xin Wang, Zhizhen Ye, Feng Gao, Shuyan Shao and Fengling Zhang
  Electrophoretic deposited oxide thin films as charge transporting interlayers for solution-processed optoelectronic devices: the case of ZnO nanocrystals
  RSC Advances, 2015, 5(11), 8216-8222.
 Web of Science® Times Cited: 6

Qinye Bao, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Feng Gao and Mats Fahlman
  Energetics at Doped Conjugated Polymer/Electrode Interfaces
  ADVANCED MATERIALS INTERFACES, 2015, 2(2), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Sai Bai, Yizheng Jin, Xiaoyong Liang, Zhizhen Ye, Zhongwei Wu, Baoquan Sun, Zaifei Ma, Zheng Tang, Jianpu Wang, Uli Wuerfel, Feng Gao and Fengling Zhang
  Ethanedithiol Treatment of Solution-Processed ZnO Thin Films: Controlling the Intragap States of Electron Transporting Interlayers for Efficient and Stable Inverted Organic Photovoltaics
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2015, 5(5), 1401606.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 56

Qinye Bao, Xianjie Liu, Ergang Wang, Junfeng Fang, Feng Gao, Slawomirslama19 Braun and Mats Fahlman
  Regular Energetics at Conjugated Electrolyte/Electrode Modifier for Organic Electronics and Their Implications of Design Rules
  Advanced Materials Interfaces, 2015, 2(12), 1-6.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 16

Feng Gao, Wolfgang Tress, Jianpu Wang and Olle Inganäs
  Temperature Dependence of Charge Carrier Generation in Organic Photovoltaics
  Physical Review Letters, 2015, 114(12), 128701.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 34

Xiaodong Li, Xueyan Wang, Wenjun Zhang, Yulei Wu, Feng Gao and Junfeng Fang
  The effect of external electric field on the performance of perovskite solar cells
  Organic electronics, 2015, 18, 107-112.
 Web of Science® Times Cited: 17

Feng Gao, Scott Himmelberger, Mattias Andersson, David Hanifi, Yuxin Xia, Shaoqing Zhang, Jianpu Wang, Jianhui Hou, Alberto Salleo and Olle Inganäs
  The Effect of Processing Additives on Energetic Disorder in Highly Efficient Organic Photovoltaics: A Case Study on PBDTTT-C-T:PC71BM
  Advanced Materials, 2015, 27(26), 3868-3873.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 21

Renee Kroon, Amaia Diaz de Zerio Mendaza, Scott Himmelberger, Jonas Bergqvist, Olof Backe, Gregorio Couto Faria, Feng Gao, Abdulmalik Obaid, Wenliu Zhuang, Desta Gedefaw, Eva Olsson, Olle Inganäs, Alberto Salleo, Christian Muller and Mats R. Andersson
  A New Tetracyclic Lactam Building Block for Thick, Broad-Bandgap Photovoltaics
  Journal of the American Chemical Society, 2014, 136(33), 11578-11581.
 Web of Science® Times Cited: 50

Feng Gao and Olle Inganäs
  Charge generation in polymer-fullerene bulk-heterojunction solar cells
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, 2014, 16(38), 20291-20304.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 110

Xiaodong Li, Wenjun Zhang, Xueyan Wang, Feng Gao and Junfeng Fang
  Disodium Edetate As a Promising Interfacial Material for Inverted Organic Solar Cells and the Device Performance Optimization
  ACS Applied Materials and Interfaces, 2014, 6(23), 20569-20573.
 Web of Science® Times Cited: 12

Qinye Bao, Xianjie Liu, Yuxin Xia, Feng Gao, Louis-Dominique Kauffmann, Olivier Margeat, Jorg Ackermann and Mats Fahlman
  Effects of ultraviolet soaking on surface electronic structures of solution processed ZnO nanoparticle films in polymer solar cells
  Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(41), 17676-17682.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 23

Sai Bai, Motao Cao, Yizheng Jin, Xinliang Dai, Xiaoyong Liang, Zhizhen Ye, Min Li, Jipeng Cheng, Xuezhang Xiao, Zhongwei Wu, Zhouhui Xia, Baoquan Sun, Ergang Wang, Yueqi Mo, Feng Gao and Fengling Zhang
  Low-Temperature Combustion-Synthesized Nickel Oxide Thin Films as Hole-Transport Interlayers for SolutionProcessed Optoelectronic Devices
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2014, 4(6), .
 Web of Science® Times Cited: 60

Wenjun Zhang, Yulei Wu, Qinye Bao, Feng Gao and Junfeng Fang
  Morphological Control for Highly Efficient Inverted Polymer Solar Cells Via the Backbone Design of Cathode Interlayer Materials
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2014, 4(12), 1400359.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 69

De Zerio Mendaza A. Diaz, Jonas Bergqvist, O. Backe, C. Lindqvist, R. Kroon, Feng Gao, M.R. Andersson, E. Olsson, Olle Inganäs and C. Muller
  Neat C60:C70 buckminsterfullerene mixtures enhance polymer solar cell performance
  Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(35), 14354-14359.
 Web of Science® Times Cited: 16

Hongyu Zhen, Qiong Hou, Kan Li, Zaifei Ma, Simone Fabiano, Feng Gao and Fengling Zhang
  Solution-processed bulk-heterojunction organic solar cells employing Ir complexes as electron donors
  Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(31), 12390-12396.
 Web of Science® Times Cited: 5

Xiaoyong Liang, Qing Yi, Sai Bai, Xingliang Dai, Xin Wang, Zhizhen Ye, Feng Gao, Fengling Zhang, Baoquan Sun and Yizheng Jin
  Synthesis of Unstable Colloidal Inorganic Nanocrystals through the Introduction of a Protecting Ligand
  Nano letters (Print), 2014, 14(6), 3117-3123.
 Web of Science® Times Cited: 16

Feng Gao, Zhe Li, Jianpu Wang, Akshay Rao, Ian A. Howard, Agnese Abrusci, Sylvain Massip, Christopher R. McNeill and Neil C. Greenham
  Trap-Induced Losses in Hybrid Photovoltaics
  ACS Nano, 2014, 8(4), 3213-3221.
 Web of Science® Times Cited: 47

Y. Zhang, M. J. Kappers, D. Zhu, F. Oehler, Feng Gao and C. J. Humphreys
  The effect of dislocations on the efficiency of InGaN/GaN solar cells
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 117, 279-284.
 Web of Science® Times Cited: 13

Feng Gao, Shenqiang Ren and Jianpu Wang
  The renaissance of hybrid solar cells: progresses, challenges, and perspectives
  Energy & Environmental Science, 2013, 6(7), 2020-2040.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 83

Eunhee Lim, Feng Gao, Erik Schwartz, Jeroen J. L. M. Cornelissen, Roeland J. M. Nolte, Alan E. Rowan, Neil C. Greenham and Lee-Mi Do
  Carbazole Functionalized Isocyanide Brushes in Heterojunction Photovoltaic Devices
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2012, 12(1), 503-507.
 Web of Science® Times Cited: 1

Jianpu Wang, Alexei Chepelianskii, Feng Gao and Neil C. Greenham
  Control of exciton spin statistics through spin polarization in organic optoelectronic devices
  Nature Communications, 2012, 3(1191), .
 Web of Science® Times Cited: 43

Feng Gao, Jianpu Wang, James C. Blakesley, Inchan Hwang, Zhe Li and Neil C. Greenham
  Quantifying Loss Mechanisms in Polymer:Fullerene Photovoltaic Devices
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2012, 2(8), 956-961.
 Web of Science® Times Cited: 17

Zhe Li, Feng Gao, Neil C. Greenham and Christopher R. McNeill
  Comparison of the Operation of Polymer/Fullerene, Polymer/Polymer, and Polymer/Nanocrystal Solar Cells: A Transient Photocurrent and Photovoltage Study
  Advanced Functional Materials, 2011, 21(8), 1419-1431.
 Web of Science® Times Cited: 122

Junfeng Fang, Bodo H. Wallikewitz, Feng Gao, Guoli Tu, Christian Mueller, Giuseppina Pace, Richard H. Friend and Wilhelm T. S. Huck
  Conjugated Zwitterionic Polyelectrolyte as the Charge Injection Layer for High-Performance Polymer Light-Emitting Diodes
  Journal of the American Chemical Society, 2011, 133(4), 683-685.
 Web of Science® Times Cited: 122

Zhuoying Chen, Junfeng Fang, Feng Gao, Thomas J. K. Brenner, Kulbinder K. Banger, Xingzhu Wang, Wilhelm T. S. Huck and Henning Sirringhaus
  Enhanced charge transport by incorporating additional thiophene units in the poly(fluorene-thienyl-benzothiadiazole) polymer
  Organic electronics, 2011, 12(3), 461-471.
 Web of Science® Times Cited: 15

Jianpu Wang, Xiaoyang Cheng, Mario Caironi, Feng Gao, Xudong Yang and Neil C. Greenham
  Entirely solution-processed write-once-read-many-times memory devices and their operation mechanism
  Organic electronics, 2011, 12(7), 1271-1274.
 Web of Science® Times Cited: 24

Ximin He, Feng Gao, Guoli Tu, David G. Hasko, Sven Huettner, Neil C. Greenham, Ullrich Steiner, Richard H. Friend and Wilhelm T. S. Huck
  Formation of Well-Ordered Heterojunctions in Polymer: PCBM Photovoltaic Devices
  Advanced Functional Materials, 2011, 21(1), 139-146.
 Web of Science® Times Cited: 68

Ximin He, Feng Gao, Guoli Tu, David Hasko, Sven Huettner, Ullrich Steiner, Neil C. Greenham, Richard H. Friend and Wilhelm T. S. Huck
  Formation of Nanopatterned Polymer Blends in Photovoltaic Devices
  Nano letters (Print), 2010, 10(4), 1302-1307.
 Web of Science® Times Cited: 167

Jianpu Wang, Feng Gao and Neil C. Greenham
  Low-power write-once-read-many-times memory devices
  Applied Physics Letters, 2010, 97(5), .
 Web of Science® Times Cited: 23

Jianpu Wang, Baoquan Sun, Feng Gao and Neil C. Greenham
  Memristive devices based on solution-processed ZnO nanocrystals
  Physica Status Solidi (a) applications and materials science, 2010, 207(2), 484-487.
 Web of Science® Times Cited: 22

Kai Chen, Feng Gao, Weiwei Lin, Hongling Cai, Guolin Li, Xingwei Dong, Song Peng, Xiaoshan Wu, Mao Yang, Jun Du, Xiaomei Lu, Junming Liu and Jinsong Zhu
  Room-temperature multiferroic properties in NiBi2O4
  Europhysics letters, 2010, 89(2), .
 Web of Science® Times Cited: 2

Tingyang Dai, Kai Chen, Xutang Qing, Yun Lu, Jinsong Zhu and Feng Gao
  Sequential Polymer Precipitation of Core-Shell Microstructured Composites with Giant Permittivity
  Macromolecular rapid communications, 2010, 31(5), 484-489.
 Web of Science® Times Cited: 4

Jianpu Wang, Feng Gao, Toby Hallam and Neil C. Greenham
  The surface-state-induced Stark effect in ZnO nanocrystals
  Journal of Physics: Condensed Matter, 2010, 22(39), .
 Web of Science® Times Cited: 2

Kai Chen, Rui Guo, Chunguang Ma, Tingyang Dai, Sunjie Ye, Yun Lu, Feng Gao, Jinsong Zhu and Wei Jiang
  Self-Assembled Core-Shell Polymer Dielectric Prepared by Solution Casting Process
  Integrated Ferroelectrics, 2009, 113, 1-8.

Lei Shi, Jiang Yin, Kuibo Yin, Feng Gao, Yidong Xia and Zhiguo Liu
  An investigation into ultra-thin pseudobinary oxide (TiO2)(x)(Al2O3)(1-x) films as high-k gate dielectrics
  Applied Physics A: Materials Science & Processing, 2008, 90(2), 379-384.
 Web of Science® Times Cited: 12

F. Yuan, Feng Gao, K. F. Wang, S. Dong, Y. Wang and J. -M. Liu
  Effect of Pr doping on ferroelectric behaviors of Pb(Zr0.65Ti0.35)O-3
  International Journal of Modern Physics B, 2008, 22(13), 2070-2081.

J. -M. Liu, Feng Gao, G. L. Yuan, Y. Wang, M. Zeng and J. G. Wan
  Ferroelectric and magnetoelectric behaviors of multiferroic BiFeO3 and piezoelectric-magnetostrictive composites
  Journal of Electroceramics, 2008, 21(1-4), 78-84.
 Web of Science® Times Cited: 10

P. L. Li, X. Y. Yao, K. F. Wang, C. L. Lu, Feng Gao and J. -M. Liu
  Steplike magnetocapacitance and dielectric relaxation in spin frustrated Ca(3)Co(2)O(6)
  Journal of Applied Physics, 2008, 104(5), 054111.
 Web of Science® Times Cited: 7

X. Y. Chen, T. Yu, Feng Gao, H. T. Zhang, L. F. Liu, Y. M. Wang, Z. S. Li, Z. G. Zou and J.-M. Liu
  Application of weak ferromagnetic BiFeO3 films as the photoelectrode material under visible-light irradiation
  Applied Physics Letters, 2007, 91(2), 022114.
 Web of Science® Times Cited: 38

Feng Gao, P. L. Li, Y. Y. Weng, S. Dong, L. F. Wang, L. Y. Lv, K. F. Wang, J.-M. Liu and Z. F. Ren
  Charge order suppression and weak ferromagnetism in La1/3Sr2/3FeO3 nanoparticles
  Applied Physics Letters, 2007, 91(7), 072504.
 Web of Science® Times Cited: 30

C. L. Lu, S. Dong, K. F. Wang, Feng Gao, P. L. Li, L. Y. Lv and J.-M. Liu
  Charge-order breaking and ferromagnetism in La0.4Ca0.6MnO3 nanoparticles
  Applied Physics Letters, 2007, 91(3), 032502.
 Web of Science® Times Cited: 94

K. Chen, G. L. Li, Feng Gao, J. Liu, J. M. Liu and J. S. Zhu
  Conducting grain boundaries in the high-dielectric-constant ceramic CaCu3Ti4O12
  Journal of Applied Physics, 2007, 101(7), 074101.
 Web of Science® Times Cited: 5

Feng Gao, X. Y. Qiu, Y. Yuan, B. Xu, Y. Y. Wen, F. Yuan, L. Y. Lv and J.-M. Liu
  Effects of substrate temperature on Bi0.8La0.2FeO3 thin films prepared by pulsed laser deposition
  Thin Solid Films, 2007, 515(13), 5366-5373.
 Web of Science® Times Cited: 11

K. Chen, S. K. Yuan, P. L. Li, Feng Gao, J. Liu, G. L. Li, A. G. Zhao, X. M. Lu, J. M. Liu and J. S. Zhu
  High permittivity in zr doped NiO ceramics
  Journal of Applied Physics, 2007, 102(3), 034103.
 Web of Science® Times Cited: 11

P. L. Li, X. Y. Yao, Feng Gao, C. Zhao, K. B. Yin, Y. Y. Weng, J.-M. Liu and Z. F. Ren
  Preparation of aligned Ca3Co2O6 nanorods and their steplike magnetization
  Applied Physics Letters, 2007, 91(4), 042505.
 Web of Science® Times Cited: 22

S. Dong, Feng Gao, Z. Q. Wang, J. -M. Liu and Z. F. Ren
  Surface phase separation in nanosized charge-ordered manganites
  Applied Physics Letters, 2007, 90(8), 082508.
 Web of Science® Times Cited: 102

Z. Q. Wang, Feng Gao, K. F. Wang, H. Yu, Z. F. Ren and J. -M. Liu
  Synthesis and magnetic properties of Pr0.57Ca0.43MnO3 nanoparticles
  Materials Science & Engineering: B. Solid-state Materials for Advanced Technology, 2007, 136(1), 96-100.
 Web of Science® Times Cited: 16

K. Chen, Y. F. Liu, Feng Gao, Z. L. Du, J. M. Liu, X. N. Ying, X. M. Lu and J. S. Zhu
  Ti deficiency effect on the dielectric response of CaCu3Ti4O12 ceramics
  Solid State Communications, 2007, 141(8), 440-444.
 Web of Science® Times Cited: 12

Feng Gao, Xinyi Chen, Kuibo Yin, Shuai Dong, Zhifeng Ren, Fang Yuan, Tao Yu, Zhigang Zou and Jun-Ming Liu
  Visible-light photocatalytic properties of weak magnetic BiFeO3 nanoparticles
  Advanced Materials, 2007, 19(19), 2889-2892.
 Web of Science® Times Cited: 524

X. Y. Qiu, Feng Gao, H. W. Liu, J. S. Zhu and J. -M. Liu
  Phase separation enhanced interfacial reactions in complex high-k dielectric films
  Integrated Ferroelectrics, 2006, 86(1), 13-19.
 Web of Science® Times Cited: 1

Feng Gao, Y. Yuan, K. F. Wang, X. Y. Chen, F. Chen and J. -M. Liu
  Preparation and photoabsorption characterization of BiFeO3 nanowires
  Applied Physics Letters, 2006, 89(10), 102506.
 Web of Science® Times Cited: 248

Feng Gao, C. Cai, Y. Wang, S. Dong, X. Y. Qiu, G. L. Yuan, Z. G. Liu and J. -M. Liu
  Preparation of la-doped BiFeO3 thin films with Fe2+ ions on Si substrates
  Journal of Applied Physics, 2006, 99(9), 094105.
 Web of Science® Times Cited: 63

X. Y. Qiu, Q. M. Liu, Feng Gao, L. Y. Lu and J. -M. Liu
  Room-temperature weak ferromagnetism of amorphous HfAlOx thin films deposited by pulsed laser deposition
  Applied Physics Letters, 2006, 89(24), 242504.
 Web of Science® Times Cited: 9

X. Y. Qiu, H. W. Liu, Feng Gao and J. -M. Liu
  Thermal stability and interfacial properties of ZrAlxSiyOz films prepared by pulse-laser deposition
  Journal of Applied Physics, 2006, 100(7), 074109.
 Web of Science® Times Cited: 1

Conference Articles

Yuttapoom Puttisong, Feng Gao, Yuxin Xia, Irina A. Buyanova, Olle Inganäs and Weimin M. Chen
  Microscopic signature of the interfacial charge transfer states and their relevant spin-dependent processes in organic photovoltaics
  International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics, Swansea, UK, June 28 - July 1 (2016), 2016.


Huan Xiao, Ying Yang, Feng Gao, Qian Li, Han-qi Meng and Wei He
  THE STUDY FOR FERROMAGNETIC PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF Bi(0.9)Ho(0.1)FeO(3)
  PROCEEDINGS OF THE 2008 SYMPOSIUM ON PIEZOELECTRICITY, ACOUSTIC WAVES AND DEVICE APPLICATIONS, 2008.


Ph.D. Theses

Deping Qian
  Studies of Voltage Losses in Organic Solar Cells
  2017.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30