Göm menyn

Publications for Deping Qian


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 62 times*

Journal Articles

Huifeng Yao, Deping Qian, Hao Zhang, Yunpeng Qin, Bowei Xu, Yong Cui, Runnan Yu, Feng Gao and Jianhui Hou
  Critical Role of Molecular Electrostatic Potential on Charge Generation in Organic Solar Cells
  Chinese journal of chemistry, 2018, 36(6), 491-494.
 Web of Science® Times Cited: 1

Deping Qian, Zilong Zheng, Huifeng Yao, Wolfgang Tress, Thomas R. Hopper, Shula Chen, Sunsun Li, Jing Liu, Shangshang Chen, Jiangbin Zhang, Xiaoke Liu, Bowei Gao, Liangqi Ouyang, Yingzhi Jin, Galia Pozina, Irina Buyanova, Weimin Chen, Olle Inganäs, Veaceslav Coropceanu, Jean-Luc Bredas, He Yan, Jianhui Hou, Fengling Zhang, Artem A. Bakulin and Feng Gao
  Design rules for minimizing voltage losses in high-efficiency organic solar cells
  Nature Materials, 2018, 17(8), 703-+.

Yuming Wang, Mohammad Javad Jafari, Nana Wang, Deping Qian, Fengling Zhang, Thomas Ederth, Ellen Moons, Jianpu Wang, Olle Inganäs, Wei Huang and Feng Gao
  Light-induced degradation of fullerenes in organic solar cells: a case study on TQ1:PC71BM
  Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6(25), 11884-11889.
   Fulltext  PDF  

Fan Yang, Deping Qian, Ahmed Hesham Balawi, Yang Wu, Wei Ma, Frederic Laquai, Zheng Tang, Fengling Zhang and Weiwei Li
  Performance limitations in thieno[3,4-c] pyrrole4,6-dione-based polymer: ITIC solar cells
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, 2017, 19(35), 23990-23998.
 Web of Science® Times Cited: 5

Yongxi Li, Deping Qian, Lian Zhong, Jiu-Dong Lin, Zuo-Quan Jiang, Zhi-Guo Zhang, Zhanjun Zhang, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao and Fengling Zhang
  A fused-ring based electron acceptor for efficient non-fullerene polymer solar cells with small HOMO offset
  NANO ENERGY, 2016, 27, 430-438.
 Web of Science® Times Cited: 51

Jing Liu, Shangshang Chen, Deping Qian, Bhoj Gautam, Guofang Yang, Jingbo Zhao, Jonas Bergqvist, Fengling Zhang, Wei Ma, Harald Ade, Olle Inganäs, Kenan Gundogdu, Feng Gao and He Yan
  Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force
  NATURE ENERGY, 2016, 1, .
 Web of Science® Times Cited: 258

Ph.D. Theses

Deping Qian
  Studies of Voltage Losses in Organic Solar Cells
  2017.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30