Publications for Bengt-Göran Martinsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

ämnesföreningarna ämnenas vårda undervisning teknologi svenska strategier skolan revir men läsning lärare literature literary historia förening essays eleverna boken betydelse

Journal Articles

Bengt-Göran Martinsson
  Skilda sätt att legitimera undervisning i litteratur
  Svenskläraren, 2016, 60(1), 26-27.

Bengt-Göran Martinsson
  Provkarta över forskning inom svenskdidaktik
  Svenskläraren, 2015, 59(2), 28-29.

Bengt-Göran Martinsson
  Bristfällig litteraturutbildning för lärare.
  Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, 2015, 59(3), 35-35.

Bengt-Göran Martinsson
  Vikten av att läsa med inlevelse
  Svenskläraren, 2015, 59(4), 35-35.

Bengt-Göran Martinsson
  Ett elevcentrerat och undergivet svenskämne: I en komparativ studie mellan det svenska och danska modersmålsämnetvisar Bengt Sjöstedt att svenskämnet är starkt påverkat av ”ekonomism” ochNew Public Management.
  Svenskläraren, 2014, (3), 30-31.

Bengt-Göran Martinsson
  Årsskrift om läsning i ett vitt perspektiv: Rec. av Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (red.) Gustaf Skar & Michael Tengberg
  Svenskläraren, 2014, (1), 31-31.

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Didaktikens forum, 2008, 5(2), 21-40.

Books

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att hävda och vårda ett revir : argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
    Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 216, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012.


Glenn Hultman and Bengt-Göran Martinsson
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält. Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet
    Skapande Vetande, 2005.


Bengt-Göran Martinsson
  Bildningens moderna former. Utbildningsprogram om litteratur 1960-1979
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 9, , 2004.


Bengt-Göran Martinssin
  Tradition och undervisning: Tankar om litteraturundervisning, historieskrivning och kulturell reproduktion
    SIC (Linköping), 17, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Anthologies

Bengt-Göran Martinsson and Suzanne Parmenius-Swärd
  Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid: Bidrag från femte rikskonferensen iämnesdidaktik vidLinköpings universitet 26-27 maj 2010
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 2011:1, Linköping University Electronic Press, 2011.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Bengt-Göran Martinsson
  Läsare
  Grundbok i litteraturvetenskap: historia, praktik, teori, Studentlitteratur, 2015, 69-100.


Bengt-Göran Martinsson
  Läspanikens anatomi: barns och ungdomars läsning och mediebruk i ett historiskt perspektiv
  Svensk forskning om läsning och läsundervisning, Gleerups Utbildning AB, 2015, 197-208.


Bengt-Göran Martinsson
  Litteraturdidaktik som litteraturvetenskap: ett tvärvetenskapligt fält i rörelse
  Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter, Studentlitteratur, 2015, 171-190.


Bengt-Göran Martinsson
  Läspanikens anatomi: barns och ungdomars läsning och mediebruk i ett historiskt perspektiv
  Svensk forskning om läsning och läsundervisning, Gleerups Utbildning AB, 2015, 197-208.


Bengt-Göran Martinsson
  Pedagogiskt arbete som akademiskt fält - nationellt, lokalt och disciplinärt: utkast till en fältanalys
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 99-104.


Bengt-Göran Martinsson
  Tradition och bildning i modern litteraturundervisning: En modell för modernisering, medial transformering och globalisering
  Resor i tid och rum: Festskrift till Margareta Petersson, Makadam Förlag, 2013, 267-281.


Bengt-Göran Martinsson
  Litteraturundervisning som motståndets didaktik: Om förhållandet universitetsämne, ämnesdidaktik och skolämne
  Nordisk morsmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag, Novus Forlag, 2012, 185-202.


Bengt-Göran Martinsson
  Reaktion och aktion i svenskämnets intresse: Svensklärarföreningens strategier för utbildningspolitisk påverkan 1960-2000
  Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012, Svensklärarföreningen, 2012, 16-35.


Bengt-Göran Martinsson
  Svensklärarföreningens strategier och argumentation för svenskämnets innehåll och plats i utbildning och samhälle 1960-2000
  Att hävda och vårda ett revir: Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 32-79.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Inledning: Om ämnesföreningar: territorier, gränser, status och identitet
  Att hävda och vårda ett revir: Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 7-31.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir: Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteori och didaktik
  Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 215-236.


Bengt-Göran Martinsson
  Mäster Olof i det nya medieriket: Litterär didaktik mellan påven, kungen och folkhemmet
  Tron är mitt lokalbatteri: Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk, Artos & Norma bokförlag, 2012, 155-170.


Glenn Hultman and Bengt-Göran Martinsson
  Pedagogiskt arbete - ett nytt forskningsfält vid Linköpings universitet inom det utbildningsvetenskapliga området.
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet., Skapande Vetande, 2005, 11-30.


Conference Proceedings

Bengt-Göran Martinsson
  On Communication. 4 / Om kommunikation. 4: Selected papers from a seminar arranged by the Department of Communication Studies, on 3-4 June, 1986
  SIC (Linköping), 13, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Bengt-Göran Martinsson
  Svenskämnets territorium i utbildningslandskapet: Svensklärarföreningens argumentation för svenskämnets innehåll och plats i utbildning och samhälle 1960 - 2000
  Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten, 2010.


Bengt-Göran Martinsson
  Bildningens moderna former
  Tekst og kontekst - en fagdidaktisk udfordring 17 - 19 marts 2010 i Middelfart, 2010.


Bengt-Göran Martinsson
  Tilltal genom genrer: Svensklärarföreningens tidskrift och årsskrift och det egna reviret
  Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal, 2009.


Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Ämnesdidaktik ¿ kunskapssyn, kanon, bedömning,2008, 2008.


Bengt-Göran Martinsson
  På vetenskaplig grund. Förhållandet mellan vetenskap och gymnasiets litteraturundervisning i Sverige under 1900-talet och framåt.
  Fagdidaktik mellom skole og laererutdanning. Första nordiske konferense,2007, 2007.


Jonas Hallström, Mats Sjöberg and Bengt-Göran Martinsson
  Att hävda ett revir. Ämnesföreningarna och kampen om skolans innehåll
  Pedagogikhistorisk forskning. 3:e nordiska konferensen,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Maritha Johansson
  Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text
  2015.


  Fulltext PDF

Eva Bolander
  Risk och bejakande: Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV
  2009.


  Fulltext PDF

Anna Johnsson Harrie
  Staten och läromedlen: En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991
  2009.


  Fulltext PDF

Göran Sparrlöf
  Vi manliga lärare: Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963
  2007.


Anne-Christine Lindvall
  Anpassade för tillfället: Bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869
  2004.


Bengt-Göran Martinsson  Tradition och betydelse: Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968
  1989.


Licentiate Theses

Helen Winzell
  Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning: Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning
  2016.


  Fulltext PDF

Reports

Bodil Axelsson and Bengt-Göran Martinsson
  Sommarteater i kommunerna: Former och förutsättningar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2005:2, 2005.