Göm menyn

Publications for Bengt-Göran Martinsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Bengt-Göran Martinsson
  En statlig kanon blir alltid politik
  Svenskläraren, 2017, (1), 10-11.

Bengt-Göran Martinsson
  Litteraturens betydelse för individens utveckling
  Svenskläraren, 2016, (3), 30-31.

Bengt-Göran Martinsson
  Skilda sätt att legitimera undervisning i litteratur
  Svenskläraren, 2016, 60(1), 26-27.

Bengt-Göran Martinsson
  Bristfällig litteraturutbildning för lärare.
  Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, 2015, 59(3), 35-35.

Bengt-Göran Martinsson
  Provkarta över forskning inom svenskdidaktik
  Svenskläraren, 2015, 59(2), 28-29.

Bengt-Göran Martinsson
  Vikten av att läsa med inlevelse
  Svenskläraren, 2015, 59(4), 35-35.

Bengt-Göran Martinsson
  Ett elevcentrerat och undergivet svenskämne: I en komparativ studie mellan det svenska och danska modersmålsämnetvisar Bengt Sjöstedt att svenskämnet är starkt påverkat av ”ekonomism” ochNew Public Management.
  Svenskläraren, 2014, (3), 30-31.

Bengt-Göran Martinsson
  Årsskrift om läsning i ett vitt perspektiv: Rec. av Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (red.) Gustaf Skar & Michael Tengberg
  Svenskläraren, 2014, (1), 31-31.

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Didaktikens forum, 2008, 5(2), 21-40.

Books

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att hävda och vårda ett revir : argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
    Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 216, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012.


Glenn Hultman and Bengt-Göran Martinsson
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält. Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet
    Skapande Vetande, 2005.


Bengt-Göran Martinsson
  Bildningens moderna former. Utbildningsprogram om litteratur 1960-1979
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 9, , 2004.


Bengt-Göran Martinssin
  Tradition och undervisning: Tankar om litteraturundervisning, historieskrivning och kulturell reproduktion
    SIC (Linköping), 17, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Anthologies

Martin Hellström, Mickaëlle Cedergren, Anders Jarlert, Henrik Johnsson, Caroline Krook, Lars Liljegren, Bengt-Göran Martinsson, Erik van Ooijen, Sten Magnus Petri, Astrid Regnell, Per Stam, Björn Sundberg and Göran Söderström
  Tron är mitt lokalbatteri: religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk
  Studies in Language and Culture, 20, Artos & Norma bokförlag, 2012.


Bengt-Göran Martinsson and Suzanne Parmenius-Swärd
  Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid: Bidrag från femte rikskonferensen iämnesdidaktik vidLinköpings universitet 26-27 maj 2010
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 2011:1, Linköping University Electronic Press, 2011.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Bengt-Göran Martinsson
  Litteraturdidaktik som litteraturvetenskap: ett tvärvetenskapligt fält i rörelse
  Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter, Studentlitteratur AB, 2015, 171-190.


Bengt-Göran Martinsson
  Läsare
  Grundbok i litteraturvetenskap: historia, praktik, teori, Studentlitteratur AB, 2015, 69-100.


Bengt-Göran Martinsson
  Läspanikens anatomi: barns och ungdomars läsning och mediebruk i ett historiskt perspektiv
  Svensk forskning om läsning och läsundervisning, Gleerups Utbildning AB, 2015, 197-208.


Bengt-Göran Martinsson
  Pedagogiskt arbete som akademiskt fält - nationellt, lokalt och disciplinärt: utkast till en fältanalys
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 99-104.


Bengt-Göran Martinsson
  Tradition och bildning i modern litteraturundervisning: En modell för modernisering, medial transformering och globalisering
  Resor i tid och rum: Festskrift till Margareta Petersson, Makadam Förlag, 2013, 267-281.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir: Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteori och didaktik
  Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 215-236.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Inledning: Om ämnesföreningar: territorier, gränser, status och identitet
  Att hävda och vårda ett revir: Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 7-31.


Bengt-Göran Martinsson
  Litteraturundervisning som motståndets didaktik: Om förhållandet universitetsämne, ämnesdidaktik och skolämne
  Nordisk morsmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag, Novus Forlag, 2012, 185-202.


Bengt-Göran Martinsson
  Mäster Olof i det nya medieriket: Litterär didaktik mellan påven, kungen och folkhemmet
  Tron är mitt lokalbatteri: Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk, Artos & Norma bokförlag, 2012, 155-170.


Bengt-Göran Martinsson
  Reaktion och aktion i svenskämnets intresse: Svensklärarföreningens strategier för utbildningspolitisk påverkan 1960-2000
  Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012, Svensklärarföreningen, 2012, 16-35.


Bengt-Göran Martinsson
  Svensklärarföreningens strategier och argumentation för svenskämnets innehåll och plats i utbildning och samhälle 1960-2000
  Att hävda och vårda ett revir: Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 32-79.


Glenn Hultman and Bengt-Göran Martinsson
  Pedagogiskt arbete - ett nytt forskningsfält vid Linköpings universitet inom det utbildningsvetenskapliga området.
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet., Skapande Vetande, 2005, 11-30.


Conference Proceedings

Bengt-Göran Martinsson
  On Communication. 4 / Om kommunikation. 4: Selected papers from a seminar arranged by the Department of Communication Studies, on 3-4 June, 1986
  SIC (Linköping), 13, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Bengt-Göran Martinsson
  Bildningens moderna former
  Tekst og kontekst - en fagdidaktisk udfordring 17 - 19 marts 2010 i Middelfart, 2010.


Bengt-Göran Martinsson
  Svenskämnets territorium i utbildningslandskapet: Svensklärarföreningens argumentation för svenskämnets innehåll och plats i utbildning och samhälle 1960 - 2000
  Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten, 2010.


Bengt-Göran Martinsson
  Tilltal genom genrer: Svensklärarföreningens tidskrift och årsskrift och det egna reviret
  Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal, 2009.


Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Ämnesdidaktik ¿ kunskapssyn, kanon, bedömning,2008, 2008.


Bengt-Göran Martinsson
  På vetenskaplig grund. Förhållandet mellan vetenskap och gymnasiets litteraturundervisning i Sverige under 1900-talet och framåt.
  Fagdidaktik mellom skole og laererutdanning. Första nordiske konferense,2007, 2007.


Jonas Hallström, Mats Sjöberg and Bengt-Göran Martinsson
  Att hävda ett revir. Ämnesföreningarna och kampen om skolans innehåll
  Pedagogikhistorisk forskning. 3:e nordiska konferensen,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Maritha Johansson
  Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text
  2015.


  Fulltext PDF

Eva Bolander
  Risk och bejakande: Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV
  2009.


  Fulltext PDF

Anna Johnsson Harrie
  Staten och läromedlen: En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991
  2009.


  Fulltext PDF

Göran Sparrlöf
  Vi manliga lärare: Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963
  2007.


Anne-Christine Lindvall
  Anpassade för tillfället: Bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869
  2004.


Bengt-Göran Martinsson  Tradition och betydelse: Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968
  1989.


Licentiate Theses

Helen Winzell
  Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning: Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning
  2016.


  Fulltext PDF

Reports

Bodil Axelsson and Bengt-Göran Martinsson
  Sommarteater i kommunerna: Former och förutsättningar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2005:2, 2005.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21