Göm menyn

Publications for Ann-Marie Markström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ann-Marie Markström and Ann-Charlotte Münger
  The decision whether to report on children exposed to domestic violence: perceptions andexperiences of teachers and school health staff
  Nordic Journal of Social Research, 2018, 8(1), 22-35.
   Fulltext  PDF  

Ann-Marie Markström and Ann- Charlotte Münger
  Fokusgruppssamtal om svåra frågor
  Nättidskrift Venue, LiU, 2017, , .

Alma Vladavic, Maria Simonsson and Ann-Marie Markström
  Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal
  VENUE, 2017, 7, 1-6.
   Fulltext  PDF  

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Introduction to preschool: strategies for managing the gap between home and preschool
  Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2017, , 1-10.
   Fulltext  PDF  

Ann- Charlotte Münger and Ann-Marie Markström
  Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence
  Education Inquiry, 2017, , .

Ann-Marie Markström
  Childrens Views of Documentation in the Relations between Home and School
  Children & society, 2015, 29(3), 231-241.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Ann-Marie Markström and Anna-Liisa Närvänen
  Co-producing Children´s Sociality in Parent-teacher Conferences
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2015, 59(5), 546-563.

Susanne Severinsson and Ann-Marie Markström
  Resistance as a means of creating accountability in child welfare institutions
  Child & Family Social Work, 2015, 20(1), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Ann-Marie Markström
  Children´s perspectives on the relation between home and school
  International Journal about Parents in Education, 2013, 7(1), 43-56.

Maria Simonsson and Ann-Marie Markström
  Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar: [The Parent-Teacher Conference as a Task and Tool in the Pre-school Teachers' Professional Practice in Interaction with Parents]
  Nordisk Barnehageforskning, 2013, 6(10), 1-18.

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Constructions of girls in preschool parent-teacher conference.
  International Journal of Early Childhood, 2011, 43(1), 23-41.

Ann-Marie Markström
  "Soft governance" i förskolans utvecklingssamtal.
  Educare, 2011, (2), 57-75.

Ann-Marie Markström and Maarit Alasuutari
  The making of the ordinary child in preschool.
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2011, 55(5), 517-535.
 Web of Science® Times Cited: 12

Ann-Marie Markström
  To Involve Parents in the Assessment of the Child in Parent-Teacher Conferences.
  Early Childhood Education Journal, 2011, 38(6), 465-474.

Ann-Marie Markström
  Talking about children’s strategies to show resistance in preschool.
  Journal of Early Childhood Research, 2010, 8(3), 303-314.

Ann-Marie Markström and Gunilla Hallden
  Childrens Strategies for Agency in Preschool
  Children & society, 2009, 23(2), 112-122.
 Web of Science® Times Cited: 35

Ann-Marie Markström
  The parent-teacher conference in the Swedish preschool. A study of an ongoing process as a “pocket of local order”.
  Contemporary Issues in Early Childhood, 2009, 10(2), 122-132.

Ann-Marie Markström
  The parent-teacher conference in the Swedish preschool: A study of an ongoing process as a "pocket of local order"
  Contemporary Issues in Early Childhood, 2009, 10(2), 122-132.

Ann-Marie Markström
  Förskolans utvecklingssamtal – ett komplex av aktiviteter i tid och rum
  Educare, 2008, (1), 51-67.

Books

Maarit Alasuutari, Ann-Marie Markström and Ann-Christin Vallberg-Roth
  Assessment and Documentation in Early Childhood Education
    Routledge, 2014.


Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Utvecklingssamtal: Kommunikation mellan hem och skola.
    Studentlitteratur, 2013.


Ann-Marie Markström
  Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten
    Studentlitteratur, 2006.


Anthologies

Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström and Kristina Hellberg
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014.


Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap
  Carlsson Bokförlag, 2009.


Chapters in Books

Ann-Marie Markström and Anna-Liisa Närvänen
  Ålder som meningsbärande och normerande resurs i förskolans utvecklingssamtal
  Introduktion till kritiska åldersstudier, Studentlitteratur, 2017, 125-140.


Ann-Marie Markström
  Föräldrars anmälningar till skolinspektionen.
  Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken, Liber, 2016, 72-89.


Ann-Marie Markström
  Utvecklingssamtalet som bedömningspraktik: i hemmet och i förskolan
  Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan, Liber, 2015, 111-125.


Ann-Marie Markström
  Hemma i förskolan
  Om förskolan och de yngre barnen: historiska och nutida nedslag, Studentlitteratur AB, 2014, 49-66.


Ann-Marie Markström
  Medborgarfostran i ny dräkt i en serviceorienterad socialtjänst
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 83-98.


Ann-Marie Markström
  Garderoben som sted for samarbeid og forhandlinger mellom hjem og barnehage
  Til barnas beste: veier til omsorg og lek, læring og danning, Gyldendal Akademisk, 2013, 180-201.


Ann-Marie Markström
  Pedagogisering av föräldrar i förskola och skola
  Föräldrar, förskola och skola: Om mångfald, makt och möjligheter, Studentlitteratur, 2013, 209-227.


Ann-Marie Markström
  Utvecklingssamtal i förskolan- En bedömningspraktik
  Resultatdialog 2011: Vetenskapsrådets rapportserie, 7:2011, Vetenskapsrådet, 2011, 110-118.


Ann-Marie Markström
  Early Childhood Education- Preschool as a an arena for socialization, qualification and normalization.
  <em>Society and learning. Social pedagogy in change</em>., Daidalos förlag, 2010, 157-180.


Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap. Inledning
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsson Bokförlag, 2009, 9-13.


Ann-Marie Markström
  Föräldrars möten med samhällsinstitutioner för barn. Förskola och skola.
  Barn, barndom och föräldraskap., Carlssons Bokförlag, 2009, 189-206.


Ann-Marie Markström and Lisbeth Eriksson
  Social Pedagogy in a Swedish Context
  The Diversity of Social pedagogy in Europe, Europäischer Hochschuleverlag GmbH & Co, 2009, 46-63.


Ann-Marie Markström
  Hallen: en plats i skärningspunkten mellan privat och offentligt
  Den moderna barndomen och barns vardagsliv, Carlssons, 2007, 97-118.


Ann-Marie Markström
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält - förskolan som normaliseringspraktik
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält: Några forskningsinriktningar vid Linköpings undersitet, Skapande Vetande, 2005, 125-140.


Ann-Marie Markström and Ann-Charlotte Münger
  Socialpedagogiska institutioner för barn i tid och rum
  Socialpedagogik och samhällsförståelse: eori och praktik i socialpedagogisk forskning, Symposion Brutus Östling, 2004, 107-134.


Conference Articles

Ann-Marie Markström and Ann-Charlotte Münger
  Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence
  45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 23-25 March Copenhagen, Denmark, 2017.


Ann-Marie Markström and Ann-Charlotte Münger
  Det osynliga våldet. Förskolans och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen
  NFBO 2016, Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm, Sverige, 22–25 maj, 2016, 2016.


Ann-Marie Markström and Katarina Ayton
  School Inspection complaints: parent´s safeguarding their children´s education?
  ERNAPE, 2013.


Ann-Marie Markström
  Responsibilities for children’s upbringing and education – Swedish pupil´s perspectives on home-school relations
  10th Annual Hawaii International Conference on Education, 5-8 January 2012, Honolulu, Hawaii, USA, 2012.


Ann-Marie Markström
  What about home-school relations?
  NFPF-NERA 40th Congress, 8-10 March 2012, Copenhagen, Denmark, 2012.


Ann-Marie Markström
  Mjuk styrning i förskolans utvecklingssamtal.
  BUIF, Malmö, 2010.


Ann-Marie Markström
  Parent-teacher conferences in the Swedish preschool.
  AARE, Melbourne, 2010.


Ann-Marie Markström
  Talking about children’s strategies to show resistance  to the practitioners in preschool
  ESA-conference, 1st-5th of September, Lisboa, Portugal, 2009.


Ann-Marie Markström
  To introduce institutional talk using cards
  DANASWAC Group, 2008.


Ann-Marie Markström
  Välfärdsinstitutioner i förändring
  FORSA, Århus, August 2008, 2008.


Ann-Marie Markström
  Preschool: an arena where childhood is institutionalised, or where children have power and agency
  International conference on childhood and youth: choice and participation, 2006.


Ann-Marie Markström
  The parent-teacher conference in the Swedish preschool as a  pocket of local order.
  International Conference of the European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), Malmö. August 26-29 2009, 2005.


Ph.D. Theses

Linnea Bodén
  Present absences: Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism
  2016.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Markström
  Förskolan som normaliseringspraktik: En etnografisk studie
  2005.


  Fulltext PDF

Reports

Ann-Marie Markström
  Serviceinsatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Möjligheter och dilemman.
  FoU-rapport, FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete. Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet., 52, 2009.


Ann-Marie Markström
  Utvecklingssamtalet: ett möte mellan hem och institution
  Skapande, vetande / Linköpings universitet, 46, 2006.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21