Göm menyn

Publications for Anna-Lena Eriksson-Gustavsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 3 times*

Journal Articles

Anna-Lena Eriksson-Gustavsso
  En särskola i förändring
  Venue, 2015, , 4-7.

Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Learning number sense in a special education treatment group
  Baltic Journal of Special Education, 2013, 1(28), 146-159.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Teaching Reading in Special Education Contexts
  Baltic Journal of Special Education, 2013, 2(29), 174-183.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson
  Att fokusera bibliotek
  Venue, 2012, 1, 1-5.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Att mötas i lärande: Didaktiska samtal i en specialpedagogisk kontext
  Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 2012, (1), 4-10.

Camilla Kempe, Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Stefan Samuelsson
  Are There Any Matthew Effects in Literacy and Cognitive Development?
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2011, 55(2), 181-196.
 Web of Science® Times Cited: 11

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Att mötas i lärande: Didaktiska samtal i en specialpedagogisk kontext
  Läsning : medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, 2011, (2), 18-24.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Joakim Samuelsson
  The importance of self-assessed oral and written language ability for boys' and girls' grades in school
  Journal of Theory and Practice in Education, 2011, 7(2), 174-191.

Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Barns möte med matematik i en specialpedagogisk kontext
  LOCUS - tidskrift för forskning om barn och ungdomar, 2010, (1), 40-59.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Lika villkor? Det innebär att det blir olika!
  Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, 2010, (4), 14-18.

Stefan Samuelsson, Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Åsa Elwér and Camilla Kempe
  Läs- och skrivforskning vid Linköpings universitet
  Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 2010, 15(3), 29-31.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Studier av läslärande i en specialpedagogisk kontext
  Locus, 2009, , 20-42.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat.
  Nordisk Pedagogik, 2008, 28, 272-286.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Nytt vin i gamla läglar - ny utbildning med en gammal yrkesbeteckning
  SCIRA Läsning, Tidskrift utgiven av Swedish Council of the International Reading Association, 2008, 2, .

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Lärande samtal i specialpedagogiska kontexter
  Didaktisk Tidskrift, 2007, 17(1-2), 51-58.

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Att hantera läskrav i arbetet. Om industriarnetare med läs- och skrivsvårigheter
  Dyslexi : aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 2004, 3, 10-12.

Books

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Jag fixar det oftast. Hur industriarbetare hanterar läs- och skrivkrav i arbetet.
    Studentlitteratur, 2005.


Anthologies

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Karin Forslund Frykedal and Marcus Samuelsson
  Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken
  Liber, 2016.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Kerstin Göransson and Claes Nilholm
  Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan
  Studentlitteratur, 2011.


Chapters in Books

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Skriftspråkliga utmaningar i lärararbetet
  Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken, Liber, 2016, 154-168.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Att utveckla ett yrkesspråk
  Lärares etik och professionella arbete: Skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 27-39.


Anna-Lena Eriksson Gustavsson
  Serbian prisoners in Sweden
  Educational background, preferences and needs: A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia, County Governor of Hordaland, 2013, 127-156.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Dysleksi og voksne
  Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget, Dansk Psykologisk Forlag A/S, 2012, 192-203.


Anna-Lena Eriksson Gustavsson
  Serbiska intagna i Sverige
  Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov: En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Sebia og Somalia, Nordpluss Voksen og NVL, 2012, 143-172.


Joakim Samuelsson and Anna-Lena Eriksson Gustavsson
  Att lära sig - hur kan det gå till?
  Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan, Studentlitteratur, 2011, 73-96.


Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson and Claes Nilholm
  Inledning
  Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan, Studentlitteratur, 2011, 13-32.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Dyslexi och vuxna
  Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, Natur & Kultur, 2009, 202-214.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Funktionshindrade studenter på lika villkor?: Tillgänglighet och delaktighet genom lagstiftning och förändringsarbete
  Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU?: En rapport från CUL-dagen 11 december 2008, Linköpings universitet Centrum för undervisning och lärande, 2009, 85-90.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Stefan Samuelsson
  Sweden
  Education in Nordic Prisons: Prisoners´Educational Backgrounds, Preferences and Motivation, Nordic Council of Ministers, 2009, 153-176.


Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Ulla-Britt Persson
  Erfarna lärares engagemang: livsberättelser som retrospektiv reflektion
  Läraren i blickpunkten<em> </em>: olika perspektiv på lärares liv och arbete, Lärarförbundets Förlag, 2008, 189-205.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Stefan Samuelsson
  Sverige
  Insatte i nordiske fengsler. Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon., Nordisk Ministerråd, 2008, 139-160.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Läs- och skrivstrategier
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 207-230.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Rose-Marie Fahlén, Ulla-Britt Persson and Joakim Samuelsson
  Undervisningsspråket - en del av lärares yrkesspråk
  Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2007, 69-83.


Conference Articles

Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Lotta Holme
  Högre utbildning för alla?: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  NU2010 Dialog för lärande, 13-15 oktober 2010 i Aula Magna, Stockholms universitet, 2010.


Lotta Holme and Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Higher Education for All? University Teachers’ Attitudes to, and Experiences of, Teaching Disabled Students
  Paper presented at the 10<sup>th</sup> NNDR (Nordic Network on Disability Research) Conference. Nyborg, Danmark, 2-4 April, 2009, 2009.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Ulla-Britt Persson and Marie Jonsson
  A Case Study Examination in Teacher Training.
  Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2005, 2005.


Ulla-Britt Persson, Elisabeth Ahlstrand, Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Ingrid Andersson
  Experienced teachers' commitment - an interview study.
  Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2004, 2004.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Teaching Reading Today - A Course in the Teacher Education Programme
  The Second International Symposium on the Teaching and Learning of the Mother Tongue in the Republic of Slovenia and Other European Countries,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Att hantera läskrav i arbetet: om industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter
  2002.


Licentiate Theses

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Att läsa: -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information, International Adult Literacy Survey
  1997.


Reports

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  En särskola i förändring: En studie om specialpedagogiskt reformarbete
  2014.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Att fokusera bibliotek: En uppföljning av Linköpings kommuns satsning på fokusbibliotek
  2012.


Anna-Lena Eriksson Gustavsson
  Kartläggning av utbildningsbakgrund, utbildningsmotivation och utbildningsbehov hos intagna med annat modersmål än svenska
  2012.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Stefan Samuelsson
  Läs- och skrivsatsningar i Linköpings kommun
  2012.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  "Det är tufft att plugga... men jag tror att jag klarar det": En studie om akademiska studier och skriftspråkliga svårigheter
  LiU-PEK-R, 257, 2011.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Att göra olika lika: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  LiU-PEK-R, 254, 2009.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Högre utbildning för alla?: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  2009.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Högre utbildning för alla? Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  2009.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Didaktiska samtal i specialpedagogiska kontexter: En studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik
  LiU-PEK-R, 246, 2007.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Stefan Samuelsson
  Kartläggning av intagnas utbildningsbakgrund-studiebehov
  Rapport / Kriminalvården, 24, 2007.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  Uppföljning av studenter med läs- och skrivsvårigheter. Rapport till Strategigruppen för lika villkor. 2007
  2007.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lars Gustavsson
  Uppföljning av studenter med läs- och skrivsvårigheter. Rapport till Strategigruppen för lika villkor
  2006.


Mats Myrberg, Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Åsa Ericsson
  International Adult Literacy Survey: Invandrares läs-, skriv- och räkneförmåga på svenska
  EMIR rapport, 4, 2001.


Mats Myrberg, Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Åsa Ericsson
  The foundation för lifelong learning. A comparative international study of adult skills in understanding and using printed and written information
  Skolverkets rapport, 188, 2000.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21