Göm menyn

Publications for
CMT Rapport

Chapters in Books

Lars Bernfort and Lars-Åke Levin
  Bakgrund till QALY som effektmått
  QALY som effektmått inom vården: möjligheter och begränsningar, Linköping University Electronic Press, 2012, 3-14.


Fredric Jacobsson
  Lycka och hälsa
  QALY som effektmått inom vården: Möjligheter och begränsningar, Linköping University Electronic Press, 2012, 76-95.


Thor-Henrik Brodtkorb, Emelie Heintz and Almina Kalkan
  Metoder för värdering av QALYS
  QALY som effektmått inom vården: Möjligheter och begränsningar, Linköping University Electronic Press, 2012, 30-53.


Jenny Alwin and Almina Kalkan
  Preferenser och perspektiv vid beräkning av QALY
  QALY som effektmått inom vården: möjligheter och begränsningar, Linköping University Electronic Press, 2012, 15-29.


Gustav Tinghög
  QALY och rättvisa
  QALY som effektmått inom vården: Möjligheter och begränsningar, Linköping University Electronic Press, 2012, 65-75.


Lars-Åke Levin
  Tillstånd med negativa QALY-vikter och mätning av temporära hälsotillstånd
  QALY som effektmått inom vården: Möjligheter och begränsningar, Linköping University Electronic Press, 2012, 54-64.


Conference Articles

Christina Grundström and Anders Uddenberg
  Growth Ambitions vs. Actual Growth in Established SMEs
  XXVI ISPIM Conference: Budapest, Hungary (2015): Shaping the Frontiers of Innovation Management, 2015.


Reports

Mikael Rahmqvist
  Läkarbesök och läkemedelskonsumtion bland barn med astma, diabetes och andra kroniska sjukdomar: Ett metodexempel på hur journaldata kan omvandlas till epidemiologi och sjukvårdskostnader
  CMT Rapport, 2017:1, 2017.


  Fulltext PDF

Mikael Rahmqvist
  Hur fungerar punktprevalensmetoden som mätinstrument i sluten sjukhusvård?: Kostnader och prevalenser för vårdrelateradei nfektioner i somatisk slutenvård i Östergötland 2012
  CMT Rapport, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Kerstin Roback, Lars Bernfort, Martina Lundqvist and Jenny Alwin
  Ordnad utmönstring av hälso- och sjukvårdsmetoder
  CMT Rapport, 2016:2, 2016.


  Fulltext PDF

Lars Bernfort, Björn Gerdle, Mikael Rahmqvist, Magnus Husberg and Lars-Åke Levin
  Chronic pain in an elderly population in Sweden: Impact on costs and quality of life
  CMT Rapport, 2015:2, 2015.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Evidensbaserade policybeslut i hälso- och sjukvård: Redovisning av nio strategier
  CMT Rapport, 2015:3, 2015.


  Fulltext PDF

Mattias Aronsson, Per Carlsson and Lars-Åke Levin
  Hälsoekonomisk förstudie av digital patologi: Var finns de potentiella vinsterna?
  CMT Rapport, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Thomas Davidson, Lars-Åke Levin and Anders Bergström
  En pilotstudie av självtestning vid behandling med oral antikoagulantia: Hälsoekonomiska aspekter
  CMT Rapport, 2013:1, 2013.


  Fulltext PDF

Martina Lundqvist and Thomas Davidson
  Hälsoekonomisk analys av hemtandvård jämfört med tandvård på stationära kliniker för äldre vid särskilda boenden
  CMT Rapport, 2013:4, 2013.


  Fulltext PDF

Mikael Rahmqvist
  Infektioner i slutenvård: Omfattning och kostnader i Östergötland – en pilotstudie
  CMT Rapport, 2013:3, 2013.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Ann-Charlotte Nedlund
  Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet: En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland
  CMT Rapport, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Lars Bernfort and Ulla Nyström Kronander
  Allergenspecifik immunoterapi vid behandling av allergisk rinit: Behandlingseffekter, kostnader och kostnadseffektivitet
  CMT Rapport, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

Lars Bernfort
  QALY som effektmått inom vården: Möjligheter och begränsningar
  CMT Rapport, 2012:2, 2012.


  Fulltext PDF

Thomas Davidson, Magnus Husberg, Magnus Janzon and Lars-Åke Levin
  CMT rapport: kostnader och kostnadseffektivitet av ett införande av dabigatran hos patienter med förmaksflimmer
  CMT Rapport, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Thor-Henrik Brodtkorb, Jenny Alwin, Emelie Heintz, Kerstin Roback and Per Carlsson
  Förutsättningar för etablering av en nationell prioriteringskommitté i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från andra länder
  CMT Rapport, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Jenny Alwin, Thor-Henrik Brodtkorb, Emelie Heintz, Jan Persson, Kerstin Roback and Gustav Tinghög
  Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier: en förstudie
  CMT Rapport, 2010:1, 2010.


  Fulltext PDF

Lars-Åke Levin, David Andersson, Anders Anell, Emelie Heintz, Mikael Hoffman, Andrea Schmidt and Per Carlsson
  Styrformer för effektiv läkemedelsanvändning
  CMT Rapport, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Mikael Rahmqvist and Magnus Husberg
  Effekter av sjukvårdsrådgivning per telefon: En analys av rådgivningsverksamheten 1177 i Östergötland och Jämtland
  CMT Rapport, 2009:3, 2009.


  Fulltext PDF

Kerstin Roback and Per Carlsson
  Evidensgraderingssystemet GRADE: Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården
  CMT Rapport, 2009:3, 2009.


  Fulltext PDF

Lars Bernfort
  Hälsoekonomiska utvärderingar: Vad menas och hur gör man?
  CMT Rapport, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Kerstin Roback
  Värmemätning för diagnos av begynnande fotproblem vid diabetes: Metodöversikt samt försöksanvändning av fotindikatorn SpectraSole Pro 1000
  CMT Rapport, 2009:1, 2009.


  Fulltext PDF

Peter Bistoletti and Karin Sennfält
  En hälsoekonomisk modellstudie av primärscreening mot livmoderhalscancer med cellprov- och HPV DNA-test
  CMT Rapport, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Jan Persson, Stig Arlinger and Magnus Husberg
  Kostnader och effekter vid förskrivning av hörapparat
  CMT Rapport, 2008:5, 2008.


  Fulltext PDF

Fredric Jacobsson
  Mål och mått: En dokumentation och utvärdering av en resultatbaserad ersättning inom primärvården
  CMT Rapport, 2008:6, 2008.


  Fulltext PDF

Thomas Davidson and Lars-Åke Levin
  Närståendes konsekvenser: Hur kan de inkluderas i den hälsoekonomiska analysen?
  CMT Rapport, 2008:4, 2008.


  Fulltext PDF

Jenny Alwin, Jan Persson and Barbro Krevers
  Teknik för personer med demens: En utvärderingsstudie av teknikintervention för personer med demenssjukdom och deras närstående
  CMT Rapport, 2008:3, 2008.


  Fulltext PDF

Emelie Heintz
  The cost-effectiveness of foetal monitoring with ST analysis
  CMT Rapport, 2007:8, 2008.


  Fulltext PDF

Andrea Schmidt and Agneta Andersson
  Östgötars samhällskostnader för ohälsa fördelat på sjukdomsgrupper - 2006
  CMT Rapport, 2008:2, 2008.


  Fulltext PDF

Mikael Rahmqvist
  Befolkningens hälsa och samhällets kostnader för vård och produktionsbortfall - resultat från ULF-studien 1996 och 2005
  CMT Rapport, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland: en kompletterande intervjustudie
  CMT Rapport, 2007:1, 2007.


  Fulltext PDF

Jan Persson, Magnus Husberg, Gunn Hellbom and Anna Fries
  Kostnader och effekter vid förskrivning av rollatorer
  CMT Rapport, 2007:3, 2007.


  Fulltext PDF

Fredrik Jacobsson
  Monetära ersättningsprinciper i hälso- och sjukvård
  CMT Rapport, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Gustav Tinghög, Per Carlsson, Ingrid Synnerstad and Inger Rosdahl
  Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor
  CMT Rapport, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Eva Hallert, Magnus Husberg, Andrea Schmidt and Dick Jonsson
  Sjukdomsförlopp, kostnader och livskvalitet vid nydebuterad reumatoid artrit
  CMT Rapport, 2007:7, 2007.


  Fulltext PDF

Eva Arvidsson, Malin André, Lars Borgquist, Per Carlsson and Kjell Lindström
  Så resonerar läkare och sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård
  CMT Rapport, 2007:6, 2007.


  Fulltext PDF

Jan Mårtensson, Per Carlsson, Eva Arvidsson, Linda Frank, Kjell Lindström and Lars Borgquist
  Erfarenhet, kunskap och inställning till prioriteringar: En intervjustudie med personal i primärvården
  CMT Rapport, 2006:3, 2006.


  Fulltext PDF

Thomas Davidson and Lars-Åke Levin
  Kostnaden för förmaksflimmer i Östergötland
  CMT Rapport, 2006:5, 2006.


  Fulltext PDF

Erzsébet Bartha, Sigga Kalman and Per Carlsson
  Postoperativ smärtlindring - till vilket pris?: En hälsoekonomisk modellanalys av två smärtlindringsmetoder
  CMT Rapport, 2006:1, 2006.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Procedurrättvisa och praktisk prioritering: tre fall från svensk hälso och sjukvård
  CMT Rapport, 2006:4, 2006.


  Fulltext PDF

Sam Nordfeldt, Lars Bernfort and Elisabeth Arvidsson
  Sjukvårdens och skolans insatser för barn med AD/HD - föräldrars erfarenheter.: En intervjustudie
  CMT Rapport, 2006:2, 2006.


  Fulltext PDF

Lars Bernfort and Elisabeth Fernell
  Hur påverkas vardagslivet av ADHD och närliggande funktionsnedsättningar?: Analys och sammanfattning av en enkätstudie riktad till Riksförbundet Attentions medlemmar
  CMT Rapport, 4, 2005.


Peter Garpenby, Ulla-Christel Götherström and Sussanne Larsson
  Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin: en uppföljande studie
  CMT Rapport, 2003:7, 2003.


Andrea Schmidt, Magnus Husberg and Lars Bernfort
  Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar
  CMT Rapport, 2003:5, 2003.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Magnus Husberg
  Hälsoinformation idag och i morgon: Östgötarnas användning av och förtroende för olika informationskällor
  CMT Rapport, 2000:3, 2000.


Peter Garpenby and Sussanne Larsson
  Hälsoinformation via Internet, bibliotek och patientinformationscentraler: en systematisk litteraturgranskning
  CMT Rapport, 1999:6, 1999.


Peter Garpenby and Sussanne Larsson
  Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin: en lägesrapport från Östergötland
  CMT Rapport, 1999:3, 1999.


Peter Garpenby and Sussanne Larsson
  Att genomföra psykiatrireformen i vardagen: en uppföljande studie
  CMT Rapport, 1998:8, 1998.


Peter Garpenby and Johan Byrsjö
  Den medicinska faktadatabasen MARS inom Socialstyrelsen: en utvärdering
  CMT Rapport, 1998:9, 1998.


Monika Ceder and Peter Garpenby
  Patientinformation avseende bröstcancer och diabetes: en utvärdering
  CMT Rapport, 1998:10, 1998.


Sussanne Larsson, Peter Garpenby and Paul Lindvall
  Kommunal primärvård i Katrineholm: perspektiv på utveckling och samverkan
  CMT Rapport, 1997:4, 1997.


Mikael Rahmqvist and Peter Garpenby
  Kommunal primärvård i Katrineholm: vårdutnyttjande, vårdkvalitet och hälsa - en jämförelse mellan 1993 och 1996
  CMT Rapport, 1997:3, 1997.


Peter Garpenby and Paul Lindvall
  Primärvård Under Kommunalt Huvudmannaskap: CMT:s analys av försöket i Katrineholm
  CMT Rapport, 1997:5, 1997.


Peter Garpenby
  Att omsätta psykiatrireformen i handling: en första redovisning från Östergötland
  CMT Rapport, 1996:4, 1996.


Peter Garpenby and Per Carlsson
  Nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården: en uppföljande studie
  CMT Rapport, 1996:7, 1996.


Peter Garpenby
  Introduktion av metoder inom psykiatrin i Blekinge, Västmanland och Östergötland: en jämförande studie
  CMT Rapport, 1994:1, 1994.


Peter Garpenby and Per Carlsson
  Utvärdering och förslag till organisation av nationella register för kvalitetskontroll inom hälso- och sjukvården
  CMT Rapport, 1994:2, 1994.


Per Carlsson, Johan Hedbrant, Knud Pedersen, Eberhard Varenhorst and Darryl Gray
  An evaluation of prostate cancer screening using a decision analytic model
  CMT Rapport, 1993:2, 1993.


  Fulltext PDF

Magnus Johannesson, Johan Hedbrant and Bengt Jönsson
  A computer simulation model for cost-effectiveness analysis of cardiovascular disease prevention
  CMT Rapport, 1991:3, 1991.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Peter Garpenby and Ann Bonair
  Kan sjukvården styras?: En rapport om spridning och kontroll av medicinsk teknologi
  CMT Rapport, 1991:5, 1991.


Peter Garpenby
  Ny organisation för psykiatrin i Östergötland: en studie av implementering inom ett landsting
  CMT Rapport, 1991:2, 1991.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30