Göm menyn

Publications

Licentiate Theses

Christina Aminoff
  Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass
  2017.


  Fulltext PDF

Cecilia Sveider
  Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 4-6: Vad görs möjligt för eleverna att erfara?
  2016.


  Fulltext PDF

Klara Kerekes
  Undervisning om växande geometriska mönster: En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet
  2015.


  Fulltext PDF

Brita Bergseth
  Vägledande eller vilseledande?: Kvalitetsmätning och ranking av universitet och högskolor
  2015.


  Fulltext PDF

Jessica Wallin
  Entreprenörskap i skolan: Formulering och transformering av GY11 inom gymnasieskolans hantverksprogram
  2014.


  Fulltext PDF

Åsa Mårtensson
  Handledare och handledning: gymnasial yrkesutbildning på förskola
  2014.


  Fulltext PDF

Eva-Marie Harlin
  Överraskning och Reflektion: Lärarstudenters lärande från egen videoinspelad undervisning
  2011.


  Fulltext PDF

Thomas Lönebrink
  Processer i växelverkan: en grundad teoretisk modell om landstings-kommunal samverkan för personer med psykiska funktionshinder
  2010.


Anders Szczepanski
  Handlingsburen kunskap: Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö
  2009.


  Fulltext PDF

Stefan Österström
  Om konsten att överbrygga gränser: En fallstudie om kommunal äldreomsorg och samspelet med andra organisationer
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Fredrik Alm, Tomas Jungert and Robert Thornberg
  Nyantagna lärarstudenters motiv, motivation, självtillit och akademiska engagemang
  LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-), 261, 2014.


  Fulltext PDF

Joakim Samuelsson
  Den skicklige matematikläraren
  LiU-PEK-R, 258, 2013.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson
  "Det är tufft att plugga... men jag tror att jag klarar det": En studie om akademiska studier och skriftspråkliga svårigheter
  LiU-PEK-R, 257, 2011.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Lotta Holme
  Att göra olika lika: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
  LiU-PEK-R, 254, 2009.


  Fulltext PDF

Robert Thornberg
  Ett resursteams samverkan med skola, elever och föräldrar: förtjänster, hinder och utmaningar
  LiU-PEK-R, 252, 2009.


  Fulltext PDF

Eva Hammar Chiriac
  Släpp tankarna loss – det är nytt: Kvalitetsgranskning av ett reformarbete Ny speciallärarutbildning
  LiU-PEK-R, 253, 2009.


  Fulltext PDF

Andrzej Szklarski, Gunnel Colnerud and Ingrid Karlsson
  Alltid redo: Lärarstudenters handlingsberedskap för varierande uppgifter i klassrummet
  LiU-PEK-R, 250, 2008.


  Fulltext PDF

Arne Engström and Olof Magne
  Medelsta-matematik IV: En empirisk analys av Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3
  LiU-PEK-R, 248, 2008.


  Fulltext PDF

Robert Thornberg
  Vilka värden elever enligt lärare ska få med sig från skolan: En intervjustudie med 13 lärare. Värdepedagogiska texter III
  LiU-PEK-R, 249, 2008.


  Fulltext PDF

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Joakim Samuelsson
  Didaktiska samtal i specialpedagogiska kontexter: En studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik
  LiU-PEK-R, 246, 2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30